Căutare

România-Iași: Instrumente geofizice cu magnetometru

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni"
Romania
Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A
Iași
Daniel Condrea
+40 232217454
pponi@icmpp.ro
+40 232211299
www.icmpp.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Institut de cercetare
Cercetare stiințifică fundamentală
Achiztie i. Magnetometru cu probă vibrantă (VSM) cu cameră de temperatură — 1 bucată, Cod principal CPV: 38260000-5 Instrumente geofizice cu magnetometru (Rev. 2), ii. Ser [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2541750/2016/17
i. Magnetometru cu proba vibrantă (VSM) cu cameră de temperatură — 1 bucată, Cod principal CPV: 38260000-5 Instrumente geofizice cu magnetometru (Rev. 2),
ii. Service în perioada de garanţie, Cod secundar CPV 51430000-5 Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2),
iii. Training utilizare echipamente şi aplicaţii, Cod secundar CPV 79632000-3 Servicii de formare a personalului (Rev.2).
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
914924.37
Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, Iasi, 700487.
Magnetometrul cu probă vibrantă (VSM) cu cameră de temperatură — 1 bucata.
Magnetometrul cu probă vibrantă (VSM) cu cameră de temperatură va fi utilizat pentru determinarea proprietăţilor magnetice ale materialelor, ȋn funcţie de câmpul magnetic, de temperatură şi de timp.
Garantia ofertata va fi de cel putin 24 de luni. Daca garantia tehnica ofertata va fi mai mica de 24 de luni de la data semnarii procesului-verbal de instalare si punere in fu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
9
91
140
“Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” – Pol interdisciplinar de specializare inteligentă prin cercetare-inovare şi transfer tehnologic în bio(nano) materi... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, in termen de maxim 3 zile lucratoare, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata a impozitelor, taxelor, inclusiv cele locale si a contributiei pentru asigurarile sociale catre bugetul de stat, precum si taxele locale, la momentul prezentarii acestora:
(a) Ofertantul va prezenta certificatele constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora,
(b) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acetora, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata ale impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si catre bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit,
— Certficat de cazier fiscal pentru companie,
— Certificat de cazier judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului organ economic sau a celor care au puterea de reprezentare sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
II. Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Director — Anton Airinei,
— Secretar stiintific — Valeria Harabagiu,
— Contabil sef — Angelica Elena Sacaleanu,
— Reprezentant legal — Luminita Marin,
— Director de proiect — Narcisa Laura Marangoci,
— Responsabil financiar proiect — Andreea Roxana Matache,
— Responsabil resurse umane — Catalina Balan,
— Coordonator achizitii proiect — Daniel Condrea,
— Consilier juridic — Raluca-Oana Andone,
— Expert tehnic I — Marcela Mihai,
— Expert tehnic II — Ion Bunia,
— Asistent manager proiect — Diana Enciu.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, va fi prezentata de toti participantii, odata cu depunerea DUAE.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, in termen de maxim 3 zile lucratoare, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
2019-03-11
15:00
2019-08-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare a ofertelor.
Pentru completarea DUAE, operatorii economici interesati in a depune o oferta trebuie sa acceseze adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
In cazul in care se constata ca ofertele situate pe primul loc au punctaje egale, se va contacta administratorul SICAP pentru reofertarea electronica a pretului, in vederea departajarii ofertelor. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica), disponibil pe adresa www.certsign.ro
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În termen de 10 zile din începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în condițiile prevăzute în art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cât și a art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni"
Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A
Iași
700487
+40 232217454
pponi@icmpp.ro
+40 232211299
www.icmpp.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.