Căutare

România-Bucureşti: Elicoptere

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Romania
Str. Banu Dumitrache nr. 46
Bucureşti
032572
Lucian Șerbu
+40 212322640
lucian.serbu@igsu.ro
+40 212084546
www.igsu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Elicopter mediu/greu multifuncțional maritim/uscat
4203997/2018/T.X.p13
În conformitate cu O.U.G. nr. 68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând M.A.I., pentru gestionarea situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 300/2018, obiectul achiziției îl constituie furnizarea produsului elicopter mediu/greu multifuncțional maritim/uscat.
Termenul limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: în a 10-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.
272863028
Sediul Inspectoratului General de Aviatie al M.A.I.
Cant. min. estimata acord-cadru: 4 cpl. reprezentand 93 502 712,00 EUR fara TVA.
Cant. max. estimata acord-cadru: 12 cpl. reprezentand 272 863 028,00 EUR fara TVA.
Cant. min. estimata contract subsecvent: 2 cpl. reprezentand 46 751 356,00 EUR fara TVA.
Cant. max. estimata contract subsecvent: 6 cpl. reprezentand 136 431 514,00 EUR fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 136 431 514,00 EUR fara TVA.
Parametru analizat: încărcătura maximă utilă în cabina cargo pentru configurație standard (kg). Prin caietul de sarcini a fost impusă ca cerință minimă de calificare î [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6
Parametru analizat: podeaua cabinei cargo echipata cu sine multifuncționale pentru încărcare. Prin caietul de sarcini a fost impusă ca cerință minimă de calificare res [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Parametru analizat: distanța maximă de zbor cu rezervoare suplimentare (NM). Prin caietul de sarcini a fost impusă ca cerință minimă de calificare distanța maximă de z [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
9
Parametru analizat: consumul de combustibil la viteza de croazieră recomandată, MTOW, ISA și SL (kg/NM). Parametrul analizat rezulta din certificatul de tip si manuale [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
9
Parametru analizat: numărul maxim de scaune utilitare. Prin caietul de sarcini au fost impuse ca cerințe minime de calificare capabilitatea pentru minim 4 tărgi pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Parametru analizat: aria podelei plate din elicopter (m2). Prin caietul de sarcini a fost impusă ca cerință minimă de calificare respectarea standardelor EN 13718-1 şi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6
Parametru analizat: greutatea sarcinii acroșate (kg). Prin caietul de sarcini a fost impusă ca cerință minimă de calificare capacitate sarcina exterioara acroșată de minim 2 700 kg.
9
Parametru analizat: viteză de croazieră maximă la ISA, MTOW și 2 000 ft (kts). Prin caietul de sarcini a fost impusă ca cerință minimă de calificare viteza recomandată de croazieră de minim 130 kts.
3
Parametru analizat: presiunea la încărcare a podelei cabinei cargo (N/m2). Parametrul analizat rezulta din certificatul de tip si manualele aprobate de autoritatile aeronautice competente.
3
Parametru analizat: Volumul cabinei (fără posturile de pilotaj) (m3). Prin caietul de sarcini au fost impuse ca cerințe minime de calificare capabilitatea pentru minim [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Parametru analizat: plafon maxim în zbor staționar fără efect de sol la MTOW și ISA + 20 (ft). Prin caietul de sarcini a fost impusă ca cerință minimă de calificare plaf [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6
40
48
„INTERVENȚIE AERIANĂ EFICIENTĂ - Safe Air Vision” Fondul de Coeziune (FC) POIM 2014-2020
Contractele subsecvente vor fi incheiate de Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: ofertantii (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a unui DUAE distinct.
Atentie: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz si declarația privind conflictul de interese.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după etapa de licitație electronică.
Aceste documente sunt:
1) cazierul judiciar al operatorului economic;
2) cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere si de supraveghere al respectivului operator economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) cazierul judiciar al celor ce au putere de reprezentare, de decizie și de control în cadrul operatorului economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
4) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
5) certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal central, respectiv unitățile subordonate Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) pe raza căreia societatea își are sediul social, din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia. Ofertantul clasat pe primul loc după etapa de licitație electronică trebuie să prezinte certificat de atestare fiscala prin care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia;
6) certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasă că ofertantul clasat pe primul loc nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia.
Ofertantul clasat pe primul loc după etapa de licitație electronică trebuie sa prezinte certificat(e) eliberate de compartimentul/biroul/ serviciul/direcția de impozite si taxe locale din cadrul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorul economic își au sediul social/puncte de lucru/sedii secundare pentru care există obligații de plata, privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasă faptul ca operatorii economici nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora.
7) In sensul prevederilor art. 60 si art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Iamandi Dan Paul, Damian Cezar Mihai, Balaci-Miroiu Anda Camelia, Radu Cristian, Bulea Virgil, Șerbu Mircea Lucian, Ciobanu Florin Cătălin, Copcea Radu, Stan Aurel, Vîlcu Constantin Silviu, Iftode Marius, Alecu Georgeta Luminița, Tenu Marcel Iulian, Strugariu Mariana, Platon Nicoleta, Kubinyecz Francisc-Vladimir, Tarța Eugen Cornel, Neagoe Bogdan, Dache Cătălin Paul, Vasile Florin, Bădulescu Andrei, Cârstoiu Traian, Ciornei Florin, Mosor Sorin, Georgescu Alina, Șerban Marina, Oprița Bogdan, Moldoveanu Raluca Andreea, Pop Bogdan.
Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificari [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Declarație privind media cifrei de afaceri generale (anuale) pentru ultimii 3 (trei) ani, respectiv 2015, 2016 și 2017. Cerință minimă: media cifrei de afaceri generale (anuale) trebuie să fie de cel puțin 23 300 000,00 EUR. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de 3 ani. Atunci când operatorul economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, operatorul economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE și va preciza la rubrica „Detalii privind operatorul economic” data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea.
Informații privind asocierea (dacă este cazul).
Informații privind terții susținători (daca este cazul). Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi susținută in conformitate cu art. 182–185 din Legea nr. 98/2016.
Completarea unui DUAE distinct de către ofertanți (inclusiv asociații/terții susținători). Atentie: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv de către asociați/terți susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia si/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale asociatului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative (situații financiare sau extrase din situații financiare, rapoarte de audit/rapoartele cenzorilor, după caz, așa cum sunt acestea identificate de operatorul economic în DUAE, etc) care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa etapa de licitație electronică. Dacă documentele sunt întocmite în alta monedă, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual RON/euro/altă valută comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Documentele emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
În cazul asocierii, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară. Îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea economică și financiară poate fi demonstrată prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz membri grupului vor răspunde în mod solidar pentru executarea acordului-cadru/contractului subsecvent (aspect menționat în acordul de asociere). La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după etapa de licitație electronică va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară. Acordul de asociere va fi valabil pe perioada evaluării iar la momentul semnării acordului cadru promitentul furnizor va prezenta acordul de asociere valabil pe perioada de 48 luni semnat de reprezentanții legali ai asociațiilor în formă legalizată. Inainte de semnarea fiecarui contract subsecvent promitentul furnizor va prezenta contractul de asociere, in forma legalizata.
DUAE completat de ofertant in care se vor include informațiile cu privire la existenta unei susțineri de terța parte, la care se atașează DUAE si angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători. În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Prin angajamentul de susținere operatorul economic trebuie să dovedească autorității contractante că a luat toate măsurile pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare executării acordului cadru/contractului subsecvent. Prin angajamentul ferm, terțul/terții vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după etapa de licitație electronică va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară.
Informații privind asocierea (dacă este cazul).
Informații privind terții susținători (daca este cazul). Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182–185 din Legea nr. 98/2016.
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează sa le subcontracteze si datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.
Lista principalelor livrări de produse similare efectuate în mod corespunzător, în ultimii 3 ani, anteriori datei limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privați. Cerință minimă: ofertantul va face dovada ca a efectuat livrări de produse similare efectuate în mod corespunzător în ultimii 3 ani, cu o valoare cumulată, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, de cel puțin 23 300 000,00 EUR fără TVA. Livrări de produse similare efectuate în mod corespunzător înseamnă produse livrate de ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre ofertant și beneficiarul produselor nominalizat de către ofertant în DUAE. Nu vor fi luate in considerare livrări de produse relevante cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. Perioada de referință — respectiv ultimii 3 (trei) ani — va fi calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea ofertei. Daca documentele sunt întocmite în alta monedă, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual RON/valuta comunicat de Banca Națională a României/Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte. Prin produs similar se înțelege: elicopter indiferent de tip sau domeniu utilizat.
În cazul asocierii, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională. Îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi demonstrată prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz membri grupului vor răspunde în mod solidar pentru executarea acordului-cadru/contractului subsecvent (aspect menționat în acordul de asociere). La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională. Acordul de asociere va fi valabil pe perioada evaluării iar la momentul semnării acordului-cadru promitentul furnizor va prezenta acordul de asociere valabil pe perioada de 48 luni semnat de reprezentanții legali ai asociațiilor în formă legalizată. Inainte de semnarea fiecarui contract subsecvent promitentul furnizor va prezenta contractul de asociere, in forma legalizata.
Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant in care se vor include informațiile cu privire la existenta unei susțineri de terța parte, la care se atașează DUAE si angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători. În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Prin angajamentul de susținere operatorul economic trebuie să dovedească autorității contractante că a luat toate măsurile pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare executării acordului cadru/contractului subsecvent. Prin angajamentul ferm, terțul/terții vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după etapa de licitație electronică va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară.
În DUAE completat de ofertant se vor include si informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Subcontractanții menționați de ofertant vor prezenta DUAE în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Atentie: nedepunerea DUAE odată cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odată cu DUAE se va depune și acordul de subcontractare. Nedepunerea acestuia odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi nr./data acordului de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Acordul de subcontractare va fi valabil pe perioada evaluării iar la momentul semnării acordului cadru promitentul furnizor va prezenta acordul de subcontractare valabil pe perioada de 48 luni, în formă legalizată. Inainte de semnarea fiecarui contract subsecvent promitentul furnizor va prezenta contractul de subcontractare incheiat cu subcontractantul propus, in forma legalizata.
Completarea unui DUAE distinct de către ofertanți (inclusiv asociatii/tertii sustinatori). Atentie: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociatii/tertii sustinatori) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale asociatului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea fara TVA, moneda, denumirea beneficiarului, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Doar ofertantul clasat pe primul loc dupa etapa de licitație electronică, va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, la solicitarea autoritatii contractante, prin prezentarea urmatoarelor documente justificative: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit si certificate de predare-primire/recomandari sau procese-verbale de receptie/certficari de buna executie/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat, din care sa reiasă îndeplinirea cerințelor minime. Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Informații privind licitația electronică utilizată ca etapă finală a procedurii de licitație deschisă [a se vedea prevederile art. 20 alin. (9) din HGR nr. 395/2016]:
(a) elementele ofertei care vor face obiectul licitaţiei electronice: valoarea totală ofertată, în euro fără TVA,
(b) eventualele limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-25
15:00
2019-07-25
2019-03-25
15:00
In SEAP.
Documentul Unic de Achizitie European (DUAE).
DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic potrivit căreia nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația natională și îndeplinește criteriile de calificare si selecție precizate de autoritatea/entitatea contractantă în fișa de date a achizitiei, precum și, după caz, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe în cadrul procedurilor care se derulează în 2 etape.
In vederea completarii DUAE, ofertantii vor accesa serviciul online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, la adresa de internet dedicată:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, atasat anuntului de participare in sectiunea „Documente”, in format electronic .xml, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate.
Pentru mai multe informatii privind completarea DUAE, ofertantul va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.6.2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.