Căutare

România-Bucureşti: Pachete software pentru securitatea datelor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Registrul Auto Român — R.A.
Romania
Calea Griviţei nr. 391A
Bucureşti
010719
Ion Dumitrescu
+40 212027000-296
ionut@rarom.ro
+40 213197433
www.rarom.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
R.A. cu surse proprii
Activități de testări și analize tehnice
„Soluție SIEM (Security Information and Event Management) — Achiziție licențe și proiect implementare”
1590236-2018-924
Obiectul contractului de achiziție — „Soluție SIEM (Security Information and Event Management) — Achiziție licențe și proiect implementare”, constă în achiziţionarea a 450 de licenţe din produsul software soluție SIEM (Security Information and Event Management): 150 de licențe pentru elemente active de rețea și servere de fișiere și 300 de licențe pentru echipamente hardware (servere și PC-uri) și implementarea soluției SIEM în mediul de lucru de la achizitor/beneficiar, astfel încât să se păstreze cel puţin caracteristicile actuale definite în descrierea soluţiei existente şi să fie incluse minim funcţionalităţile prezentate în caietul de sarcini.
Orice operator economic interesat pentru participarea la procedura de achiziţie are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. Numărul de zile pâna la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.
În [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1100000
Sediul central R.A.R.-R.A., Calea Griviţei nr. 391A, conform caietului de sarcini.
„Soluție SIEM (Security Information and Event Management) — Achiziție licențe și proiect implementare”, constă în achiziţionarea a 450 de licenţe din produsul software soluție SIEM (Security Information and Event Management): 150 de licențe pentru elemente active de rețea și servere de fișiere și 300 de licențe pentru echipamente hardware (servere și PC-uri) și implementarea soluției SIEM în mediul de lucru de la achizitor/beneficiar, astfel încât să se păstreze cel puţin caracteristicile actuale definite în descrierea soluţiei existente şi să fie incluse minim funcţionalităţile prezentate în caietul de sarcini.
5 %, respectiv maximum 5 puncte
5
5 %, respectiv maximum 5 puncte
5
5 %, respectiv maximum 5 puncte
5
5 %, respectiv maximum 5 puncte
5
5 %, respectiv maximum 5 puncte
5
75
4
Cerinţă: ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2017.
Ofertanţii vor prezenta anexat DUAE acordul subcontractanţilor [art. 150 alin. (2) din H.G. 395/2016 modificată şi completată prin HG nr. 866/2016] şi angajamentele terţilor susţinători [art. 182 alin. (3) şi (4) din Legea 98/2016], dacă este cazul.
— Încadrarea într-una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea operatorului economic din procedura de atribuire în orice moment (art. 169 din Legea nr. 98/2016),
— În cazul în care subcontractantul, terţul/terţii, susţinătorul/susţinătorii se află în situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să-i înlocuiască [art. 170 alin. (2) şi art. 183 alin. (2) din Legea nr. 98/2016],
— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă,
— Se depune odată cu DUAE: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, după caz,
— Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cat şi ale subcontractantului/terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Documente justificative privind îndeplinirea cerinţelor asumate în DUAE:
— Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de excepţiile/derogările prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (1) şi (2) şi art. 171 din Legea 98/2016,
— alte documente edificatoare, după caz.
Aceste documente trebuie prezentate de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, terţ susţinător sau subcontractant, după caz).
Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate mai sus, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar.
Pentru persoane fizice/juridice străine: pentru demonstrarea neîncadrării ofertantului într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, se va prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă [art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016]. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor menţionate mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens [art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016]. Documentele vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul (individual sau asocierea), terţul susţinător, după caz, vor oferi informaţii cu privire la capacitatea sa economică şi financiară. Operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), cu informaţiile aferente propriei situaţii, referitoare la cifrele de afaceri corespunzătoare datelor din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie pentru anii 2015, 2016 şi 2017. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani să fie de minim 1 100 000 RON. În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică în mai puţin de 3 ani, se solicită prezentarea datelor privind cifra de afaceri, corespunzător perioadei efective de activitate. Dovada îndeplinirii cerinţelor privind situaţia economică şi financiară: prin prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare la 31 decembrie (pentru anii 2015, 2016, 2017) sau alte documente echivalente, din care să rezulte informaţii referitoare la cifra de afaceri. Pentru operatorii economici nerezidenţi (străini): în măsura în care publicarea bilanţurilor contabile nu este prevăzută de legislaţia ţării de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situaţiei economice si financiare a operatorului economic. Conversia RON/altă monedă se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte.
Capacitatea economică si financiară poate fi sustinută în conformitate cu art. 182 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 184 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantul va completa DUAE cu privire la capacitatea sa economică şi financiară inclusiv cu informaţii referitoare la terţ/terţi susţinător/susţinători, după caz. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui/unor terţ/terţi, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător/susţinători pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător/susţinători va include toate informaţiile referitoare la neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare (art. 183 Legea 98/2016), precum şi informaţiile prevăzute de art. 193 alin. (1) lit. b) şi c), care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente (bilanţ/raport audit/orice documente relevante) vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate în vederea probării celor asumate prin DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar. Documente probante: angajamente de susţinere (formularele din Capitolul III, după caz), cu anexe la acestea, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere. Documentele de susţinere din ofertă vor deveni anexe la contract.
Ofertantul (individual sau asocierea), terţul susţinător, după caz, vor oferi informaţii cu privire la experienţa lor similară. Operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), cu informaţiile aferente propriei situaţii, respectiv principalele livrări de produse (licențe) din ultimii 3 ani (raportaţi la termenul limită de depunere a ofertelor), cu date privind valori sau cantităţi, după caz, perioade de livrare, beneficiari, din care să reiasă că ofertantul/terţul susţinător a livrat produse relevante (licențe), a cărui valoare/a căror valoare cumulată să reprezinte cel puțin 1 100 000 RON, prin unul/mai multe contracte. Conform art. 174 alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/ candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică în mai puţin de 3 ani, informaţiile prezentate vor conţine date corespunzătoare perioadei efective de activitate. Livrările de produse (licențe) se confirmă prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar (contracte, recomandări, procese-verbale, documente constatatoare sau orice alte documente doveditoare ale experienţei similare); în cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează prin prezentarea unor facturi, procese-verbale de recepţie sau orice alt document. Pentru asocieri (fiecare dintre asociaţi), terţul susţinător/terţi susţinători, subcontractantul/subcontractanți: se solicită tuturor ofertanților ca odată cu depunerea DUAE să prezinte acordul de asociere (pentru asociat/asociați), angajamentele de susţinere (formularele din Capitolul III), cu anexe la acestea, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora (pentru terțul/terții susținători), acordul de subcontractare (pentru subcontractant/subcontractanți); aceste documente vor deveni anexe la contract. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și cele asumate în angajamente/acorduri, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar. Conversia RON/altă monedă se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte, aferent datelor prezentate.
Ofertantul (individual sau în asociere) va completa DUAE. Oferta va conţine şi DUAE completat de terţul susţinător (după caz) cu informaţii referitoare la numărul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experientă similară, valoarea, beneficiarul, data si numărul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitătile pentru care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autorităţii contractante, va prezenta documentele justificative, ca dovadă a susţinerii informaţiilor incluse în DUAE. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate, în vederea probării celor asumate prin DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar.
2019-03-13
15:00
2019-06-13
2019-03-13
15:00
In SEAP.
1) Mod de obţinere a documentaţiei de atribuire:
Prin acces direct şi nemijlocit la descărcarea fişierelor electronice ataşate în SICAP la anunţul de participare, secţiunea „Documentaţie şi clarificări"; pentru deschiderea fişierelor cu extensie „p7m", se instalează aplicaţia „verifierx86.exe" care se poate descărca de la adresa de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download, se face dublu click pe fişier, se selectează butonul View sau Save; documentaţia este gratuită;
2) Date despre subcontractanţi:
— Numai în cazul în care ofertantul nominalizează subcontractanţi, se vor prezenta informaţii corespunzătoare în DUAE, inclusiv DUAE ale subcontractanţilor, cu informaţiile despre neîncadrarea în art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Se pot lua în considerare resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor, cu condiţia prezentării de documente relevante în acest sens,
— Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documente probante: angajamente de susţinere (formularele adecvate din Capitolul III Formulare). Ofertantul declarat câştigător, la încheierea contractului de achiziţie, este obligat să prezinte documentele justificative pentru subcontractare, acordul exprimat de subcontractanţi pentru preluarea părţii/părţilor din contract pe care urmează să o/le execute, cu opţiunea acestora privind modul de efectuare a plăţilor, direct, de către autoritatea contractantă sau de către ofertant (conform art. 218 din Legea nr. 98/2016), precum şi contractele semnate cu subcontractanţii pentru executarea părţii din contract, ce le revine. Documentele de subcontractare din ofertă vor deveni anexe la contract;
3) Criterii de atribuire:
Criteriul selectat de către Autoritatea Contractantă pentru atribuirea contractului ce are ca obiect achiziția de „Soluție SIEM (Security Information and Event Management) — Achiziție licențe și proiect implementare” este cel mai bun raport calitate–preț.
Scopul principal urmărit prin derularea prezentei proceduri este de a achiziționa produse de o calitate superioară, care să corespundă din acest punct de vedere cerințelor minime stabilite în caietul de sarcini și pentru care autoritatea este dispusă să plătească un preț avantajos.
Factorii de evaluare și ponderile aferente sunt stabilite astfel:
1) Prețul ofertei — 75 %, respectiv maximum 75 de puncte;
2) Modalitatea de licențiere — 5 %, respectiv maximum 5 puncte;
3) Scalabilitatea, flexibilitatea și performanța platformei centrale — 5 %, respectiv maximum 5 puncte;
4) Flexibilitate sporită și performanță ridicată la nivelul soluției — 5 %, respectiv maximum 5 puncte;
5) Timpi de răspuns — 5 %, respectiv maximum 5 puncte;
6) Ergonomia soluției — 5 %, respectiv maximum 5 puncte;
4) Informarea ofertanţilor/comunicarea rezultatului procedurii:
Conform art. 214, art. 215 din Legea nr. 98/2016 şi art. 142 din H.G. 395/2016 modificată şi completată prin HG nr. 866/2016;
5) Încheierea contractului:
Conform art. 143 şi art. 144 din H.G. 395/2016 modificată şi completată prin HG nr. 866/2016;
6) Dacă este cazul, orice document prezentat în altă limbă decât limba română va fi însoţit de o traducere autorizată.
Va fi considerată cea mai bună ofertă cea clasată pe primul loc în clasamentul ofertelor întocmit prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obținute. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorul de evaluare privind prețul ofertei. Dacă și acesta este egal, se va proceda la o nouă solicitare de propunere financiară în SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de depunere a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.