Căutare

România-Bucureşti: Combustibili

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat București
Romania
Str. Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2
Bucureşti
020331
Stefania Șerbănescu
+40 214091224
stefania.serbanescu@saifi.ro
+40 214091209
https://www.apps.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau c
„Furnizare carburanţi auto (motorină şi benzină) pe bază de bonuri valorice — S.A.I.F.I. – 2019”
RO2351555/2019/1
„Furnizare carburanţi auto (motorină şi benzină) pe bază de bonuri valorice — S.A.I.F.I. – 2019”.
849999.92
Str. Maguricea nr. 2–4, sector 2, Bucuresti.
„Furnizare carburanţi auto (motorină şi benzină) pe bază de bonuri valorice — S.A.I.F.I. – 2019” conform solicitărilor din Caietul de sarcini.
Cantitatea de carburanţi auto necesară a se achiziţiona pentru 12 luni:
— Benzină — 10 000 litri şi
— Motorină — 163 144 litri.
12
Cerinta nr. 1.
Ofertanţii/terţii susţinători/subcontractanţii nu trebuie să se regăseasca în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
4) alte documente edificatoare, după caz.
Cerinta nr. 2.
Se solicită a se prezenta „Declaraţia pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016”, atât de către ofertanţi, terti susţinători, cat şi de către subcontractanţi.
Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt cele menţionate în declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal anexată, respectiv:
— Dl Ion Boblea — director sucursală,
— D-na Cristina Burciu — director tehnic interimar,
— D-na Ileana Bianca Pop — director economic,
— D-na Liliana-Adina Dumitru — director comercial,
— D-na Laura Mihaela Ionescu – sef Oficiu Juridic,
— Dl Marian Virgil Ghionoiu Ipcar — sef Birou Transporturi,
— D-na Nicoleta Lincă — şef interimar Serviciul Contracte Achiziţii
Notă: dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.
Documentele ce reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si terţului susţinător.
Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Declaraţie pe propria răspundere privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 — Formularul 4.
Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici.
Declaraţiile solicitate se vor prezenta scanat.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Valabilitatea informaţiilor se va raporta la data prezentării documentelor.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită de traducere autorizata în limba romănă, documente relevante, emise de autorităţile competente, care să certifice îndeplinirea cerinţei obligatorii privind situaţia economică.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie cel putin egală cu 1 600 000 RON fara TVA.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune,DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.
Se solicita lista principalelor produse similare (benzina/motorina) livrate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Participantii la aceasta procedura trebuie sa demonstreze ca au livrat produse similare a caror valoare cumulata in ultimii 3 ani a fost de minim: 849 999 RON fara TVA la nivelul a maxim 2 contracte.
Se solicită completarea unor Angajamente de susținere, dacă e cazul conform art. 182 din Lege 98/2016 şi art. 48 alin. (1) din H.G. 395/2016.
Se solicită prezentarea unui Acord de asociere conform art. 54 alin. (2) din Legea 98/2016.
Documentele solicitate in susţinerea experienţei similare (certificate/documente/procese-verbale de recepţie), urmează a fi prezentate doar la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Formularul DUAE. (Partea IV — Criterii de selecţie, C – Capacitatea tehnică şi profesională) completat cu datele/informaţiile de referinţă în raport cu dispoziţiile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016. În aplicarea dispoziţiilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va solicita pe parcursul derulării procedurii de atribuire prezentarea de certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie parţiale/finale (datate, semnate şi parafate de către beneficiar) prin care se confirmă furnizarea produselor similare în condiţiile menţionate în formular, precum și orice alte documente considerate ca fiind relevante în probarea îndeplinirii cerinţei de către operatorul economic.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv Formularul 9 si Formularul 10. Avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016 se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante pentru asociati si subcontractanti.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Formularul 8 urmeaza a fi prezentat, odata cu DUAE. Odata cu depunerea DUAE, toti ofertantii vor depune acordul de asociere.
2019-03-06
15:00
2019-09-06
2019-03-06
15:00
In SEAP.
In cazul in care se constată că ofertele aflate pe primul loc au preţuri egale, in vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă (prin intermediul SEAP la secţiunea „Intrebări”) va solicita reofertarea prin prezentarea unei noi oferte financiare. Noua propunere financiară va fi depusă doar şi numai in urma solicitării autorităţii contractante.
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare este obligatoriu completarea Documentului Unic de Achiziţie European (DUAE) conform art. 193 din Legea 98/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016 — in conformitate cu prevederile art. 6, coroborat cu art. 8.
Serviciul Contracte Achiziții
Str. Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2
București
020331
+40 214091224
stefania.serbanescu@saifi.ro
+40 2140912089
https://www.apps.ro/
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.