Căutare

România-Bucureşti: Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Romania
Bulevardul Libertății nr. 12
Bucureşti
050706
Nicoleta Radu
+40 213193885
radu_nicoleta@mpublic.ro
+40 213193885
www.mpublic.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziția de echipamente informatice în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perche [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4364748_2018_PAAPD1008198
Contractul/contractele se va/vor derula în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice”, cod SIPOCA 54, derulat de Ministerul Public şi finanţat de Programul Operaţional Capacitate Administrativă.
Achiziţia de echipament tehnic informatic este necesară pentru specialiştii formaţi profesional în domeniul percheziţiilor informatice, în vederea reducerii substanţiale a duratei medii de analiză a unui dispozitiv informatic.
Contractul/contractele care face/fac obiectul prezentei proceduri are/au ca obiect achiziția de echipamente informatice necesare desfășurării în bune condiții a activității de percheziționare a sistemelor informatice și a constatărilor operate asupra dispozitivelor informatice cercetate în cadrul investigațiilor derulate de către procurori.
Această achiziție cuprinde următoarele produse:
— Dispozitive de duplicare (clonare) discuri a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2522300
3
3
Sistem informatic staţionar; Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10 Gbase și Echipament UPS
2
Sediul autorității contractante, Bulevardul Libertății nr. 12, București.
1) Sistem informatic staţionar — 50 bucăți;
2) Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10 Gbase — 1 bucată;
3) Sursa de alimentare —1 bucată.
Sistem informatic pentru percheziționarea și examinarea mediilor de stocare a datelor informatice (hard-diskuri de calculatoare, laptopuri, camere video, aparate foto, sisteme de supraveghere CCTV, carduri și stick-uri de memorie), în scopul căutării avansate și recuperării datelor șterse sau deteriorate (imagini, filmări, fișiere audio, documente, programe informatice, email-uri), stabilirii istoricului navigării pe internet și a fișierelor descărcate ori încărcate din/pe internet.
Echipament de comunicații de date tip Switch 24 porturi 10/100/1000 LAN Base + 2 x 10 Gbps SFP+ INCLUSE WS-C2960X-24TD-L sau echivalent — Soluția solicitată va permite comunicarea între serverul de stocare date și echipamentele destinate efectuării perchezițiilor informatice.
Echipament UPS — Dispozitivul va permite alimentarea continua a echipamentelor pentru efectuarea perchezițiilor informatice.
Componenta tehnică (10 %) cuprinde durata de livrare 10 %, punctaj maxim 10 puncte.
10
90
436500
120
„Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice”, cod SIPOCA 54
Dispozitive de duplicare
1
Sediul autorității contractante, Bulevardul Libertății nr. 12, București.
Dispozitive de duplicare (clonare) discuri amovibile 29 bucati.
Dispozitive cu funcţii avansate de duplicare (clonare) discuri amovibile 31 bucati.
Dispozitive de duplicare (clonare) discuri amovibile vor permite conectarea discurilor amovibile cu conexiune SATA, IDE, USB și SAS cu protejare la scriere, duplicarea acestora și crearea de imagini în formate raw DD, .e01 (compressed), .ex01 (compressed) sau .dmg, pentru efectuarea perchezițiilor informatice și Dispozitive cu funcții avansate de duplicare (clonare), discuri amovibile vor permite conectarea discurilor cu conexiune SATA, IDE, USB, SAS, PCIe și FireWire, cu protejare la scriere și duplicarea acestora pentru efectuarea perchezițiilor informatice.
Ptehnic (n) = Punctele obţinute pentru durata de livrare 10 puncte Ptehnic = 10 puncte maxim.
10
90
1095800
120
„Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice”, cod SIPOCA 54
Storage
3
Sediul autorității contractante, Bulevardul Libertății nr. 12, București.
Storage de mare capacitate — 2 bucati.
Storage de mare capacitate — Destinația — Stocarea de fișiere, cu acces concurențial la date, prin intermediul unor porturi de 10 GbE și asigurarea disponibilității datelor prin mecanisme redundante la nivelul căilor de acces, a discurilor, controllerelor, surselor de alimentare și ventilației. Soluția solicitată trebuie să fie un sistem de stocare de tip NAS pentru date nestructurate (fișiere, documente etc.), de tip Scale-Out Cluster — poate fi scalat prin adăugarea de noduri de procesare și stocare în cluster, pentru a crește atât capacitatea de stocare, cât și viteza de procesare. Sistemul de stocare va trebui să aibă capacitate de stocare mare, viteză mare de scriere/citire a datelor, asigurarea disponibilității datelor. Sunt necesare doua sisteme de stocare identice, fiecare cu specificatiile de mai jos.
Componenta tehnică (10 %) cuprinde durata de livrare 10 % punctaj maxim 10 puncte.
10
90
990000
120
„Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice”, cod SIPOCA 54
Cerințe referitoare la motivele de excludere.
Cerința nr. 1.
Ofertanții, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire, conform art. 132 alin. (2) din Norme, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste documente pot fi:
— Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare,
— Alte documente edificatoare, după caz. Odată cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta, dacă este cazul, angajamentul tertului susținător, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere si/sau acordul de subcontractare.
Cerinta 2.
Operatorii economici isi vor asuma inexistenta conflictului de interese, cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, precum si a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de produse, dar si a celor implicati în procedura din partea acestuia din urma.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:
— Lazar Augustin — Procuror general,
— Oprean Laura — Prim adjunct al procurorului general,
— Licu- Dimitrie Bogdan — Adjunct al Procurorului General,
— Codescu Georgeta — Manager economic Departamentul Economico-Financiar și Administrativ,
— Panait Adrian — Sef serviciul de investitii si achizitii publice,
— Taranu Lavinia — Coordonator UMP,
— Calin Mocanu — Sef Biroul Juridic.
Comisia de evaluare:
— Nicolae Mercioiu,
— Dragoș-Mihai Radulescu,
— Aurel Croitoru,
— Adrian Gavrilescu,
— Alexandru-Stefan Predescu,
— Nicoleta-Viorica Radu,
— Emanuela Carmona Aragon,
— Georgeta Codescu — membru de rezervă,
— Veronica Albeanu — membru de rezervă,
— Gabriela Stefan — membru de rezervă.
Modalitate de îndeplinire: se va completa formularul DUAE si formularul nr. 1, respectiv declaratia privind conflictul de interese care confirma ca operatorul economic individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/tertul sustinator nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente solicitate de autoritatea contractantă pentru demonstrarea inexistenței situațiilor de excludere: ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere ofertantul completează și prezintă împreună cu oferta DUAE, pentru fiecare operator economic participant la procedură.
După aplicarea criteriului de atribuire, ofertantul a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc, la solicitarea autorității contractante demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea documentelor jus [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca au furnizat în ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor (modul de calcul nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial), la nivelul unuia sau mai multor contracte, produse similare obiectului contractului pentru fiecare lot în parte (pentru care depun ofertă).
Se va completa DUAE de catre ofertanți cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate/documente relevante/procese-verbale/recomandari etc. contrasemnate de catre beneficiarii produselor din sectorul public sau privat, din care să rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare. Odata cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta, daca este cazul, angajamentul terțului susținător, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere si/sau acorduld e subcontractare. În cazul în care participa la procedura de achizitie operatori economici straini, valorile mentionate vor fi convertite din euro la cursul leu/euro mediu, comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.
2019-03-28
15:00
2019-07-28
2019-03-28
15:00
In SEAP.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorul preț (fiind factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare).
În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Potențiali ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene DG Creștere economică, disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către autoritatea contractantă în FDA.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor 18.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitari de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul Juridic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Bulevardul Libertății nr. 14
București
050706
+40 213193913
biroul_juridic@mpublic.ro
+40 213193902
www.mpublic.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.