Căutare

România-Tulcea: Vehicule de compactare a deşeurilor menajere

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TULCEA
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Servicii Publice S.A. Tulcea
Romania
Str. Mahmudiei nr. 17
Tulcea
820057
Andrei Aurel Gheorghiu
+40 240515541
serviciipublice@yahoo.com
+40 240515541
www.serviciipublicetulcea.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
S.C. cu capital de stat
Salubrizare
Achiziție 2 bucăți autogunoiere min. 11 m
3
 — max. 13 m
3
 în sistem leasing
1
Achizitia a 2 bucati autogunoiera medie de min. 11 m
3
 — max. 13 m
3
 in sistem leasing pe o perioada de 5 ani, in conditiile prevazute in caietul de sarcini.
1321000
Livrarea se va efectua la S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10.
Achizitia a 2 bucati autogunoiera medie de min. 11 m
3
 — max. 13 m
3
 in sistem leasing pe o perioada de 5 ani, in conditiile prevazute in caietul de sarcini.
Componenta tehnica
30
70
63
I. Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire a cerintei: operatorii economici participanti vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
DUAE se va depune si de catre subcontractanti, terti sustinatori, asociati daca este cazul.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa prezinte documentele din aceasta sectiune conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice.
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat la momentul prezentarii (art. 196 din Legea 98/2016);
2) cazierul judiciar al operatorului economic si/al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele fizice/juridice straine, care participa la procedura, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei;
II. Participantii la procedura vor completa si depune odata cu DUAE o declaratie referitoare la prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind potentialele situatii care ar putea genera un conflict de interese.
Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant/membrii asocierii, de eventualii subcontractanti si terti sustinatori.
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Gheorghiu Andrei Aurel — director general,
— Casian Feodor — sef contabil — CFP.
Membrii comisiei de evaluare:
— Popa Barbu — presedinte,
— Ghiban Mirela — membru,
— Mocanu Iulian — membru,
— Barcaru Petrica Florin — membru,
— Sava Gabriela — membru.
Membrii de rezerva: Dendrino Gabriela, Dumitru Oana.
Precizare: ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator sau subcontractantul (daca este cazul), care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul beneficiarului vor fi exclusi din procedura de atribuire.
Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.
Ofertantii vor face dovada formei de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire a cerintei: ofertantii vor completa DUAE cu informatiile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind cifra de afaceri globala anuala pentru exercitiile financiare 2016, 2017, 2018. Cerinta minima de calificare: se solicita demonstrarea de catre ofertanti a indeplinirii unei medii a cifrei de afaceri globale pe anii 2016, 2017, 2018 in valoare de minim 1 321 000 RON. Pentru calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat fie de BNR pentru fiecare an în parte.
Ofertantii/tertii sustinatori/asociatii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE privind indeplinirea cifrei de afaceri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: extrase din situatiile financiare anuale (bilant contabil — contul de profit si pierdere Formular 20, rapoarte de audit, balante asumate de operatorul economic si alte documente) în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic.
Informatii privind principalele livrari de produse similare efectuate din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Cerinta de calificare se considera indeplinita daca ofertantul va face dovada ca a livrat in ultimii 3 ani produse similare, prin cel putin un contract sau mai multe a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 1 321 000 RON fara TVA. Perioada de 3 ani se va calcula pornind de la data limita de depunere a ofertelor cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.
Ofertantii/tertii sustinatori/asociatii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate cel putin urmatoarale informatii, dupa caz: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului prin care operatorul economic demonstreaza indeplinirea experientei similare, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Se vor lua in calcul livrarile facute in calitate de contractant unic sau asociat. In cazul asocierii, se va prezenta numai partea a carei livrare a revenit exclusiv in sarcina ofertantului la respectiva procedura. Pentru calculul pretului contractelor exprimate în alta moneda decât RON se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza. Documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I, la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara prin prezentarea, fara a se limita la acestea, a unuia/unora dintre urmatoarele documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de clientul beneficiar: certificate de predare-primire; recomandari; procese-verbale de receptie; certificate constatatoare; extrase din contracte cu informatii relevante etc.
2019-03-14
15:00
2019-07-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
1) Pe lânga propunerea tehnica, propunerea financiara si DUAE, se va depune si declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura indiferent de calitatea lor;
2) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;
3) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz;
4) În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, A.C. va solicita clarificari prin intermediul SICAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SICAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SICAP, documentele respective se transmit AC în forma scrisa in plic sigilat. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, efectuata de un traducator autorizat. În cazul în care se constata ca 2 sau mai multe oferte depuse au acelasi punctaj, oferta declarata câstigatoare va fi oferta cu cel mai mic pret;
5) AC are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, aceasta va fi prelungita în mod corespunzator.
Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.