Căutare

România-Bucureşti: Benzină

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Senatul României
Romania
Calea 13 Septembrie nr. 1–3
Bucureşti
Bogdan Mihai
+40 214142846
bogdan.mihai@senat.ro, luminita.niculescu@senat.ro
+40 214142844
www.senat.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Parlament
Parlament
Furnizare carburanți auto (benzină și motorină) pe bază de carduri
1
Furnizare carburanti auto (benzina si motorina) pe baza de carduri, in cantitatile specificate in caietul de sarcini.
Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
7297173.11
La statiile de carburant ale furnizorului din intreaga tara.
Cantitatea totala estimata: 1 523 445 litri (826 980 litri benzina si 696 465 litri motorina).
Cantitatea minima de carburant care ar putea sa fie achizitionata pe durata Acordului-cadru este de 10 litri, iar cea maxima este de 1 523 445 litri.
Cantitatea minima de carburant care ar putea sa fie achizitionata pe durata unui singur contract subsecvent este de 10 litri, iar cea maxima este de 46 165 litri.
36
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Toti participantii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administratie, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Izabela Chencian, Timotei Stuparu, Leonard Catalin Cazan, Ligia Badea, Ioan Stetco, Neculai Bereanu, Daniela Vasilache, Bogdan Mihai, Alin Cristian Rotaru, Luminita Niculescu, Mihaela Anghel, Anca Mitroescu, Cristina Musat, Marius Toma, Florin Daniel Radu, Constantin Croitoru.
Ofertantii vor completa in DUAE informatiile privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Ulterior aplicarii criteriului de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, cu extras din documentele de constituire ale societatii sau cererile de inscriere mentiuni de la Registrul Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”/forma electronica, din care sa rezulte activitatile ce fac obiectul prezentei achizitii. Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii acestuia (ONRC). Obiectul acordului-cadru/contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Certificate de conformitate a produselor furnizate emise, spre exemplu de catre Registrul Auto Român. Organismul de certificare produse (RAR-OP), potrivit art. 31 din Directiva 2007/46/CE sau de catre orice alt organism de certificare independent; alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca a furnizat produse similare in ultimii trei ani.
Se completeaza DUAE, iar documentele solicitate in sustinerea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se completeaza DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente doveditoare (contracte, certificate constatatoare sau alte documente relevante). Vor fi prezentate pentru fiecare contract valorile, perioada de livrare, beneficiari (societati comerciale private sau autoritati contractante). Pentru aceasta experienta similara se va utiliza cursul valutar (RON/alta valuta) comunicat de BNR din data semnarii contractului. Livrarile de produse similare se confirma prin documente semnate de o autoritate/societate comerciala.
2019-03-11
15:00
2019-06-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
1) Contractele subsecvente de furnizare vor fi incheiate in RON. Plata produselor se va face în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii fiscale în original, prin virament, numai în contul furnizorului deschis la Trezorerie;
2) Ofertantul care se afla pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire, va avea obligatia, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016, de a prezenta documentele doveditoare pentru indeplinirea criteriilor de calificare;
3) In cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara, iar Acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Juridic al Senatului
Calea 13 Septembrie nr. 1–3, sector 5
Bucureşti
050711
+40 214142761
+40 213134626
www.senat.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.