Căutare

România-Bucureşti: Îngrăşăminte şi compuşi azotaţi

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
Romania
Str. Mărăşti nr. 61
Bucureşti
011464
Mihai Popescu
+40 213184380
secretariat@istis.ro
+40 213184380
www.istis.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru furnizare îngrășăminte chimice, semințe și pesticide
2
Ingrasaminte chimice, seminte si pesticide necesare desfasurarii activitatii in cele 23 de centre ISTIS din Romania.
Cantitatile sunt prezentate in cadrul caietului de sarcini nr. 169/11.1.2019.
8248755.7
Furnizarea catre cele 23 de centre ISTIS din tara este coordonata de la sediul central din Bucuresti. Lista cu centrele ISTIS unde vor fi livrate produsele este atasata la documentatia de atribuire.
Ingrasamintele chimice, semintele si pesticidele sunt necesare pentru evolutia in conditii optime a culturilor agricole experimentale din cele 23 de centre ISTIS din tara.
36
1) Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016;
2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. (aceasta declaratie va fi prezentata o data cu DUAE).
Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
— Director — Mihai Popescu,
— Director adjunct — Mihaela-Loredana Gherasimescu,
— Achizitii publice, Prestator servicii S.C. Adast Global Consulting S.R.L. — Adina Stefan;
3) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
4) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
Modalitate de indeplinire: aceste documente sunt documente justificative pentru cerinta nr. 1 „neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016” si se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative de mai sus sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
5) Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.
Modalitatea de indeplinire: completarea in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative (certificat constatator ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta) sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
6) Certificat de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor emis de Autoritatea Nationala Fitosanitara, conform prevederilor Ordonantei nr. 41/2007, capitolul I art. 1;
7) Autorizatie de mediu emisa de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul V art. 38 alin. (2) si Ordinul nr. 1 798/2007 privind procedura de emitere a autorizatiei de mediu, anexa cu activitatile supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;
8) Certificat ADR emis conform prevederilor H.G. nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania.
Modalitatea de indeplinire: documentele justificative (autorizatiile/certificatele sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta) se vor prezenta, odata cu propunerea tehnica de catre toti ofertantii.
Declaratie privind media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) in domeniul aferent obiectului acordului-cadru. Determinarea valorii medii a cifrei de afaceri se va calcula de ofertantul infiintat de mai putin de trei ani, raportat la perioada efectiva de activitate. Pentru calculul echivalentei cifrei medii de afaceri in alta valuta decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
Completarea in acest sens a DUAE, urmand ca documentele justificative (declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatii financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic) sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 (trei) ani in urma cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Acest criteriu a fost stabilit avand in vedere specificul si importanta achizitiei, autoritatea contractanta considerand ca operatorul economic caruia i se va atribui acordul-cadru trebuie sa fie unul cu o experienta corespunzatoare derularii unui asemenea acord-cadru. Tinand cont de gradul de tehnicitate presupus pentru indeplinirea acordului-cadru in conditii optime, autoritatea contractanta a stabilit ca este necesar ca pentru demonstrarea experientei similare operatorul economic participant sa faca dovada ca a furnizat produse similare cu obiectul acordului-cadru, in urma unor contracte incheiate duse la bun sfarsit, conform art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Completarea in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative (certificate constatatoare/recomandari/procese-verbale de receptie/alte documente) sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-03-11
15:00
2019-05-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor legale.
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.