Căutare

România-Bucureşti: Troleibuze

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul București
Romania
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47
Bucureşti
050013
Eugen Davidoiu
+40 213055530
directiageneralaachizitiipublice@pmb.ro
+40 213055587
www.pmb.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziționarea a 100 de troleibuze
4267117/2018/21
Achizitionarea a 100 de troleibuze noi, solo, din gama de 12 m, cu podea complet coborâtă pe toată lungimea vehiculului, conform tuturor cerințelor din caietul de sarcini.
Livrarea SDV-urile si echipamentele specifice, soft-urile de aplicație (cu licența nelimitata in timp), piesele de schimb si materialele de prima dotare, agregatele și unitățile electronice de comanda de prima dotare, reperele consumabile si de mare uzura, materialele consumabile si de mare uzura prevăzute in anexele la contract.
Asigurarea activităților de service, de remediere a defecțiunilor, sa furnizeze ansamble, subansamble, piese si materiale in perioada de garanție, conform specificațiilor caietului de sarcini.
Asigurarea instruirii personalului Achizitorului, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, prin propunerea tehnica si propunerea financiara.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
214488800
Municipiul Bucuresti.
Achizitia unui numar de 100 de troleibuze din gama de 12 m, conform prevederilor:
— HCGMB nr. 394/21.12.2016 — privind achizitionarea de catre Municipiul Bucuresti a unui numar de 100 de troleibuze,
— HCGMB nr. 90/29.3.2017 — privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2016–2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov,
— HCGMB nr. 54/22.2.2018 — privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2018,
— HCGMB 370/14.6.2018 — privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2018,
— HCGMB 689/18.10.2018 — privind aprobarea proiectului „Achizitionare mijloace de transport mai putin poluante necesare imbunatatirii transportului public de calatori in Municipiul Bucuresti” si a cheltuielilor legate de proiect,
— HCGMB 690/18.10.2018 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de oportunitate „Achizitionare mijloace de transport mai putin poluante necesare imbunatatirii transportului public de calatori in Municipiul Bucuresti” finantate prin Fondul de Mediu.
Achizitionarea se face conform descrierilor din caietul de sarcini.
Termenul de livrare conform Graficului de livrare tramvaie, din Anexa 1 la draftul de contract.
Zgomotul global al unui autovehicul este o combinatie de mai multe zgomote (surse de vibratii). Cele mai importante surse de zgomot care apar in timpul deplasarii auto [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1.5
Eficienta sistemului de climatizare cu aer conditionat conform prevederilor caietului de sarcini Capitolului 6.33.2. Asigurarea microclimatului pe timp de vară, microc [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2
In anumite conditii vibratiile diferitelor surse sant percepute sub forma de zgomote (sunete suparatoare). Zgomotul global al unui automobil este o combinatie de mai m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1.5
Conform caietului de sarcini Capitolul 6.33.1 Asigurarea microclimatului pe timp rece, instalaţia de încălzire trebuie să asigure în salonul pasagerilor o temperatură [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2
Acest raport exprima concret energia electrica recuperata la producerea unei unitati de lucru mecanic (franare). Astfel dintre 2 vehicule, acela care are o valoare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2
Caracteristica motorului electric reprezinta diagrama ce arata performantele atinse de troleibuz la sarcina maxima. Se masoara direct consumul orar de energie electric [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
7
Raportul dintre masa utila (poate fi tradusa prin capacitatea de transport calatori luandu-se in calcul suma medie a maselor acestora) si masa proprie, in literatura [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2
Raportul dintre Puterea motorului si Masa maxima autorizata (masa proprie plus, masa utila) a autovehiculului, reprezinta un parametru important care exprima calitatea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Conform cerintelor Caietului de sarcini din Capitolul 5.7.2. Indicatori de fiabilitate şi mentenanţă, ofertantul va preciza valorile următorilor indicatori de fiabilit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4
Prin introducerea acestui factor de evaluare se urmareste aprecierea capabilitatii de productie si livrare a unui numar cat mai mare de unitati de productie inca din primul an contractual
8
Conform cerintelor caietului de sarcini Capitolul 4.2. Cerinţe constructive 4.2.1. Descrierea generală constructivă a troleibuzului, troleibuzul va avea o capacitate d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
7
60
24
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Gabriela Firea — primar general al Municipiului Bucuresti,
— Aurelian Badulescu — viceprimar al Municipiului Bucuresti,
— Sorin Chirita — admistrator public al Municipiului Bucuresti,
— Stefan Cristinel Mitroi — director general — Directia Generala Economica,
— Ion Florea — director executiv — Directia Financiar Contabilitate — Buget,
— Eugen Davidoiu — director general — Directia Generala Achizitii Publice,
— Dorina Elena Popa — sef serviciu — Directia Proceduri,
— Adrian Iordache — director executiv — Directia Juridic,
— Monica Mîndru — director general — Directia Generala Management Proiecte cu Finantare Externa,
— Mihai Teodorescu — director executiv — Directia Transporturi.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regasesaca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
In acest sens se va complete DUAE de catre operatorii economici partricipanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (sectiunea „Formulare” — Formular nr. 3);
2) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Certificat de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Certificatul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;
4) Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscal vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul — in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.
In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.
Nota: Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate.
— Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatil [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta — Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie de minim de 66 187 500 RON. Se va prezenta Bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor, documente din care sa rezulte cifra de afaceri (in RON) pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, in copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documente justificative care probeaza cele asumate in acesta vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 6 + Anexa — din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament — tertul/ terti ce asigura sustinerea economica financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. În sustinerea informatiilor prezentate in DUAE sunt bilanturi contabile/rapoarte de audit financiar sau orice alte documente justificative, pe ultimi 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, in copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.
Nota: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Nota: Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.
Informatii privind asocierea — daca este cazul. În cazul unei asocieri se completeaza si se prezinta Formularul 4 „Informatii privind asocierea”. Daca oferta este declarata câstigatoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, înainte de data semnarii contractului. Oferta trebuie sa cuprinda acordul de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului. Acordul de asociere va purta obligatoriu nr. de inregistrare, va fi stamplilat si semnat. Se va completa Formularul 5 — din sectiunea „Formulare” model „Acord de asociere”.
Informatii privind tertii sustinatori — daca este cazul. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul 7 + Anexa din sectiunea „Formulare”. Tertul/ terti ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
— Ofertantul va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, raportati la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a livrat/furnizat produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei (produs similar este un vehicul de transport public de calatori la care se utlizeaza un sistem de tractiune si franare electrica si poate fi de regula un autobuz electric cu baterii sau un autobuz hibrid serie la care osia motoare este actionata de catre un motor electric), la nivelul unuia sau mai multor contracte in valoare cumulata de minim 39 000 000 RON, cu indicarea datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Experienta similara poate fi demonstrata prin orice documente din care rezulta informatiile solicitate, cum ar fi: copii ale contractelor prin care sa se faca dovada ca au fost livrate produse similare de complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului (ex.: material rulant pentru transport călători, proiectate să transporte persoane (inclusiv vatmanul), care se deplasează pe șine și este conectat la conductori electrici (Rame CF electrice, rame/vagoane metrou, automotoare transport pasageri) care atestă îndeplinirea cerinței. Din contractele prezentate trebuie sa reiasa, identitatea partilor, valoarea contractelor, perioada de desfasurare. Fiecare document edificator va fi însoțit de un document constatator emis de către beneficiarul vehiculelor. Se va accepta orice document atâta timp cât acesta prezintă informațiile solicitate de autoritatea contractantă.
Informatii privind subcontractantii — daca este cazul. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, in conformitate cu prevederile art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul 16 — Declaratie privind partea/partile din contractoare sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora din sectiunea „Formulare”.
Operatorii economici asociati participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentul justificativ in ceea ce priveste acordul de asociere va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.
In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.
Nota: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente acestei cerinte. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii dupa cum urmeaza: numarul si data documentelor care stau la baza indeplinirii experientei similare invocate drept experienta similara, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, valoarea contractului fără TVA, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota: Pentru calculul prețului contractelor exprimate în alta moneda decât RON se va folosi cursul mediu anual RON/valuta comunicat de către Banca Naționala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza.
În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.
2019-04-15
15:00
2019-09-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv „raport calitate-pret”.
Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini si se va completa formularul Propunere Tehnica (matrice conformitate pentru achiziţionarea de către municipiul București a unui număr de 100 de troleibuze) din documentatia de atribuire.
Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit.
Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor.
Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare.
În cazul în care 2 sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor acestora.
În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea financiară cea mai scăzută.
Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, această rămânând neschimbată.
Operatorii economici vor accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
Direcția Generală Achiziții Publice
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
Bucureşti
050013
+40 213055500
directiageneralaachizitiipublice@pmb.ro
+40 213055587
www.pmb.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.