Căutare

România-Bucureşti: Lucrări de izolare termică

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul București
Romania
Str. Regina Elisabeta nr. 47
Bucureşti
050013
Eugen Davidoiu
+40 213055530
directiaproceduri@pmb.ro
+40 213055587
www.pmb.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București — Sectorul 6 — 18 loturi
4267117/2019/127
Lucrările privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 6 conform caiet de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 60 zile pentru prima sesiune și de 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru a 2-a sesiune, iar autoritatea contractanta răspunde tuturor solicitărilor înainte cu 45 zile fata de data limita de depunere a ofertelor pentru prima sesiune și 15 zile fata de data limita de depunere a ofertelor pentru a doua sesiune de clarificări.
185278268.98
Ofertele pot fi depuse pentru 1 sau mai multe loturi.
Lotul 18: 1 bloc (Iuliu Maniu 67)
18
Municipiul București
Conform caiet de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
15239472.32
8
Lotul 11: 5 blocuri (Târgu Neamț 12, Târgu Neamț 7, Brașov 13, Țincani 9, Valea Florilor 3)
11
Municipiul București
Conform caietului de sarcini
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
7600667.71
8
Lotul 12: 3 blocuri (Al. Dealul Măcinului 12, Al. Valea Boteni 4, Al. Câmpul cu Flori 5)
12
Municipiul București
Conform caiet de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
9170722.06
8
Lotul 17: 7 blocuri (Constructorilor 15, Rușețu 3, Calea Giulești 117, Mehadia 18, Mehadiei 12, Calea Crângași 40, Calea Crângași 42)
17
Municipiul București
Conform caietului de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
12027397.11
8
Lotul 5: 3 blocuri (Bld. Iuliu Maniu 74-76, Bld. Iuliu Maniu 52-72, Str, Roșia Montană 1)
5
Municipiul București
Conform Caietului de sarcini
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
9861374.18
6
Lotul 8: 1 bloc (Str. Coplei 1)
8
Municipiul București
Conform caiet de sarcini
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
5754537.97
6
Lotul 7: 5 blocuri (Str. Estacadei 13, Str. Visternicul Stavrinos 21, Str. Visternicul Stavrinos 15, Margelelor 102-104, Str. Floare Roșie 8)
7
Municipiul București
Conform caietului de sarcini
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
8315971.57
6
Lotul 14: 3 blocuri (Ghirlandei 52, Iuliu Maniu 73, Apusului 93-101)
14
Municipiul București
Conform caiet de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
17853600
8
Lotul 10: 5 blocuri (Ruxandra Mihaela Marcu 5, Poiana Cernei 4, Poiana Cernei 6, Poiana Sibiului 6, Poiana Cernei 3)
10
Municipiul București
Conform caiet de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
8751617.22
8
Lotul 1: 4 blocuri (Str. Țincani nr. 4, Compozitorilor 4, Obcina Mare 1 și Bld. 1Mai 24)
1
Municipiul București
Conform caietului de sarcini
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
7215704.06
6
Lotul 3: 2 blocuri (Bozieni 9 și Drumul Taberei 30)
3
Municipiul Bucuresti
Conform caietului de sarcini
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
9037383.16
6
Lotul 16: 3 blocuri (Iuliu Maniu 168, Iuliu Maniu 158, Iuliu Maniu 166)
16
Municipiul București
Conform caiet de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
7292039.30
8
Lotul 13: 3 blocuri (Drumul Taberei 90, Al. Dealul Macinului 1B, Pașcani 2)
13
Municipiul București
Conform caiet de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
17108222.24
8
Lotul 6: 6 blocuri (Str. Ghirlandei 56, Str. Ghirlandei 58, Str. Ghirlandei 60, Str. Ghirlandei 7, Str. Ghirlandei 1, Str Ghirlandei 8)
6
Municipiul București
Conform caietului de sarcini
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
10867096.37
6
Lotul 9: 5 blocuri (Valea Roșie 1, Prelungirea Ghencea 32, Valea Argeșului 5, Râul Doamnei 2, Valea Călugărească 20)
9
Municipiul București
Conform caiet de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
16171427.81
8
Lotul 4:4 blocuri (Al. Arinii Dornei 6, Dealul Țugulea 46-50, Bld. Uverturii 71-73, Baia de Arieș 7)
4
Municipiul București
Conform caietului de sarcini
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
8960911.65
6
Lotul 15: 2 blocuri (iuliu Maniu 154-156, Zorelelor 8A)
15
Municipiul București
Conform caiet de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
5405997.72
8
Lotul 2: 4 blocuri (Al. Baiuț 2, Str. Valea Călugărească 5-7, Al. Calatis 1și Al. Valea Prahovei 2)
2
Municipiul București
Conform caietului de sarcini.
Perioada de garanţie acordată lucrării
20
80
8644126.53
6
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Gabriela Firea - PRIMAR GENERAL al Municipiului Bucuresti, Aurelian Badulescu - VICEPRIMAR al Municipiului Bucuresti, Sorin CHIRITA - ADMISTRATOR PUBLIC al Municipiului Bucuresti, Stefan Cristinel MITROI - Director General - Directia Generala Economica, Ion Florea - Director Executiv - Directia Financiar Contabilitate - Buget, Eugen DAVIDOIU - Director General – Directia Generala Achizitii Publice, Adrian Iordache -Director Executiv - Directia Juridic, Corina DUMITRESCU - Director General Investitii, Florina Chitulescu - DIRECTOR - Directia Planificare Investitii. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regasesaca in situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea nr.98/2016. In acest sens se va complete DUAE de catre operatorii economici partricipanti la procedura de atribuire cu informatiileaferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea nr.98/2016 (Sectiunea Formulare - Formular nr.3) 2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. Certificatul de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Certificatul va fi prezentat in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul”. 4. Certificatul fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul va fi prezentat in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul”. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul - in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. NOTA: - Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate. - Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezenta... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta solicitata: - Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie de cel puțin: - Lotul 1: 7.216.000 RON fără TVA - Lotul 2: 8.645.000 RON fără TVA - Lotul 3: 9.038.000 RON fără TVA - Lotul 4: 8.961.000 RON fără TVA; - Lotul 5: 9.862.000 RON fără TVA - Lotul 6: 10.868.000 RON fără TVA - Lotul 7: 8.316.000 RON fără TVA - Lotul 8: 5.755.000 RON fără TVA - Lotul 9: 16.172.000 RON fără TVA - Lotul 10: 8.752.000 RON fără TVA - Lotul 11: 7.601.000 RON fără TVA - Lotul 12: 9.171.000 RON fără TVA - Lotul 13: 17.109.000 RON fără TVA - Lotul 14: 17.854.000 RON fără TVA - Lotul 15: 5.406.000 RON fără TVA - Lotul 16: 7.293.000 RON fără TVA - Lotul 17: 12.028.000 RON fără TVA - Lotul 18: 15.240.000 RON fără TVA - Se va prezenta Bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor, documente din care sa rezulte cifra de afaceri (in lei) pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, in copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documente justificative care probeaza cele asumate in acesta vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. -In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. -In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator .-Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 6 + Anexa - din Sectiunea formulare a Documentatiei de Atribuire. -Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament -Tertul/ terti ce asigura sustinerea economica financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. În sustinerea informatiilor prezentate in DUAE sunt bilanturi contabile/ rapoarte de audit financiar sau orice alte documente justificative, pe ultimi 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat,in copie certificata pe proprie raspundere pt. conformitate cu originalul. - Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. NOTA: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Nota: Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR
Ofertantul va prezenta declarațiile privind dotările (utilaje, instalațiile și echipamentele tehnice) ce vor fi folosite pentru realizarea contractului de executie lucrări.
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI - daca este cazul. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. -In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul 7+anexa din Sectiunea Formulare. -Tertul/ terti ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII - daca este cazul. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, in conformitate cu prevederile art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul 16 -DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACTOARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA din Sectiunea Formulare
— Ofertantul va prezenta lista principalelor lucrări executate in ultimii 5 ani, raportati la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a executat lucrări similare de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul achiziției (lucrări din domeniul construcțiilor civile sau lucrări similare din punct de vedere al naturii si complexității cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție), la nivelul unuia sau mai multor contracte in valoare cumulata de minim: Lotul 1: 7.200.000 RON fără TVA; Lotul 2: 8.600.000 RON fără TVA; Lotul 3: 9.000.000 RON fără TVA; Lotul 4: 8.900.000 RON fără TVA; Lotul 5: 9.800.000 RON fără TVA; Lotul 6: 10.800.000 RON fără TVA; Lotul 7: 8.300.000 RON fără TVA; Lotul 8: 5.700.000 RON fără TVA; Lotul 9: 16.100.000 RON fără TVA; Lotul 10: 8.700.000 RON fără TVA; Lotul 11: 7.600.000 RON fără TVA; Lotul 12: 9.100.000 RON fără TVA; Lotul 13: 17.100.000 RON fără TVA; Lotul 14: 17.800.000 RON fără TVA; Lotul 15: 5.400.000 RON fără TVA; Lotul 16: 7.200.000 RON fără TVA; Lotul 17: 12.000.000 RON fără TVA; Lotul 18: 15.200.000 RON fără TVA, cu indicarea datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Experienta similara poate fi demonstrata prin orice documente din care rezulta informatiile solicitate, cum ar fi: - copii ale contractelor prin care sa se faca dovada ca au fost executate lucrari de complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului, care atestă îndeplinirea cerinței. Din contractele prezentate trebuie sa reiasa, identitatea partilor, valoarea lucrarilor executate, perioada de desfasurare. -Fiecare document edificator va fi însoțit de un document constatator emis de către beneficiar. Se va accepta orice document atâta timp cât acesta prezintă informațiile solicitate de autoritatea contractantă.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA - daca este cazul. În cazul unei asocieri se completeaza si se prezinta Formularul 4 "Informatii privind asocierea". Daca oferta este declarata câstigatoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, înainte de data semnarii contractului. Oferta trebuie sa cuprinda acordul de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului. Acordul de asociere va purta obligatoriu nr. de inregistrare, va fi stamplilat si semnat. Se va completa Formularul 5- din Sectiunea Formulare model „Acord de asociere".
Operatorii economici asociati participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentul justificativ in ceea ce priveste declaratia va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante conform formularului 17+ anexa.
In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. NOTA: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contracului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente acestei cerinte. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii dupa cum urmeaza: numarul si data documentelor care stau la baza indeplinirii experientei similare invocate drept experienta similara, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie,valoarea contractului fără TVA, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Pentru calculul prețului contractelor exprimate în alta moneda decât Ron se va folosi cursul mediu anual leu/valuta comunicat de către Banca Naționala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza.
Operatorii economici asociati participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentul justificativ in ceea ce priveste acordul de asociere va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.
2019-04-25
15:00
2019-09-25
2019-04-25
15:00
In SEAP
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv „raport calitate-pret”.
Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini si se va completa Formular Ofertă Tehnica din documentatia de atribuire.
Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit.
Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor.
Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare.
În cazul în care 2 sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor acestora.
În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea financiară cea mai scăzută.
Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, această rămânând neschimbată.
Operatorii economici vor accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Oferta, inclusiv formularele, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic .xml, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei. In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.6.2016 disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/category/documente-utile/notificari/future=false
Etapele care trebuie parcurse in vederea completarii DUAE sunt, in mod succint, urmatoarele:
— va descarca din SEAP DUAE si il va salva pe terminal/calculator, generându-se astfel un fisier în format „.xml”, semnat cu semnatura electronica. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
— va accesa in calitate de operator economic serviciul online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
— va importa DUAE in format „.xml” fara semnatura electronica,
— va completa toate campurile disponibile cu informatiile solicitate, parcurgand documentul cu ajutorul butonului „Urmatorul”,
— pentru finalizare, se va utiliza butonul „Exporta”, care va genera un fisier in format „.xml”,
— DUAE astfel completat va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta, pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Ofertantii vor avea in vedere, la completarea DUAE, atat solicitarile din Fisa de date a achizitiei, cat si prevederile art. 193–197 din Legea 98/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
Direcția Generală Achiziții Publice
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
București
050013
+40 213055530
directiageneralaachizitiipublice@pmb.r
+40 213055587
www.pmb.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.