Căutare

România-Timișoara: Lucrări de construcţii de drumuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Serviciul Achiziții Publice — Petricescu Călin
+40 256408453
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi Str. Oituz; Cod unic de identificare: 14756536_2018_PAAPD1024184
14756536_2018_PAAPD1024184
În baza contractului care se va încheia, vor fi executate lucrări aferente obiectivului de investiţie „Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi Str. Oituz”, cod unic de identificare: 14756536_2018_PAAPD1024184", în conformitate cu documentaţia tehnico-economică intocmita de proiectant. Lucrările vor cuprinde: amenajare carosabil cu două benzi de circulație încadrat cu borduri (o banda pe sens), amenajare trotuare, zone verzi, accese la proprietăți, rețele edilitare, cercetare arheologică preventivă pe traseul rețelelor proiectate.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile vor fi adresate in termenul limita impus de autoritatea contractanta. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita cla [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3197065
Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi Str. Oituz din Municipiul Timisoara.
Sectorul studiat este situat în zona centrală a municipiului Timişoara, în interiorul careului format din străzile Oituz și Popa Şapcă, respectiv Penitenciar şi zona de blocuri de pe Calea Aradului. Obiectivul principal al investiţiei îl constituie realizarea a două străzi, inclusiv utilităţile aferente acestora, care vor deservi clădirile existente şi viitoare de pe platforma noului Campus Universitar Oituz. O stradă parcurge terenul pe direcţia est-vest, racordându-se pe partea estică la strada Popa Şapcă, iar la partea vestică la strada Intrarea Doinei (Strada 1) cu o lungime de 276 m. A doua stradă este amplasată pe direcţia nord-sud, racordându-se la sud la strada Oituz, iar la nord la Strada 1 (Strada 2), cu o lungime de 169 m. Cele două străzi vor fi de categoria a 3-a. Pentru circulaţia pietonală vor fi prevăzute trotuare. Pe ambele străzi sunt prevăzute lucrări hidroedilitare (alimentare cu apă potabilă şi tehnologică, canalizare menajeră şi pluvială) și rețele electrice.
6
Municipiul Timişoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului, orice operator economic care se află în una din situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţiilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.
Modalitatea de îndeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta DUAE, completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente:
(a) Declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016, de catre toti participantii la procedura,
(b) Angajamentul ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile:
Documentele justificative pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Robu Nicolae — Primar,

— Diaconu Dan Aurel — Viceprimar,

— Farkas Imre — Viceprimar,

— Kristof Robert — Administrator Public,

— Stanciu Steliana — Director Directia Economica,

— Suli Caius Sorin — Sef Serviciu Juridic,

— Dubles Victoria Slavita — Consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

— Szekely Emilia — Consilier Birou Contabilitate,

— Crisan Lelica — Sef Birou Finantare Scoli,

Consilieri locali:
— Barabas Lorenzo Flavius,

— Blotiu Andra-Anca,

— Caldararu Lucian,

— Chindris Laura,

— Dimeca Radu Dragos,

— Dugulescu Marius Cristinel,

— Grigoroiu Grigore,

— Idolu Iulian Daniel,

— Ionescu Sorin Gabriel,

— Lulciuc Adrian Razvan,

— Maris Daniela Mirela,

— Mateescu Ioan,

— Mazilu Octavian,

— Mihok Ciprian Stefan,

— Mosiu Simion,

— Orza Adrian Romita,

— Popescu Raluca Ioana,

— Popovici Gabriela,

— Sandu Constantin Stefan,

— Sirbu Nicusor Alin,

— Szatmari Ioan Stefan,

— Taropa Lucian Dorel,

— Tarziu Adelina Larissa,

— Tundrea Luminita.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
— Presedinte titular — Ganciov Ioan,
— Membr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind subcontractantii (dacă este cazul). În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze parţial lucrarile, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activităţile pe care le vor realiza si sumele aferente acestora.
Experienta similara. Ofertantii vor prezenta lista principalelor lucrări similare executate în cel mult ultimii 5 ani, perioadă raportată la data limită de depunere a ofertelor. Lucrările considerate similare obiectului contractului, din punct de vedere al complexității și utilității, sunt lucrările de construcţii de drumuri care se încadrează cel puțin în străzi de categoria a III-a, rețele edilitare, respectiv servicii de cercetare arheologică preventivă.
Sub sanctiunea declararii ofertei ca inacceptabila, conform art. 137 din HG nr. 395/2016, subcontractantul/subcontractantii nominalizati vor prezenta DUAE, completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr.98/2016, pana la data limita de depunere a ofertelor. Odată cu DUAE, se va depune si declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Nedepunerea declaratiei odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative ce probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/incheiate între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de lucrari.
Se va prezenta DUAE, completat în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016. La nivelul DUAE, trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatele de bună execuție în care să se regăsească toate informațiile din cuprinsul DUAE, (procese-verbale de recepție/recomandări/certificate constatatoare, pentru cele mai importante lucrări executate, asa cum au fost acestea menționate la nivelul DUAE), trebuie să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul aflat pe primul loc, ca urmare a aplicării criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
2018/S 133-301912
2019-03-19
15:00
2019-09-19
2019-03-19
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ANAP (dupa caz).
1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil, in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul instructiunilor catre ofertanti (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta;
2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;
3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;
4) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SICAP, in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta la sectiunea I, punctul 1.3) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 15 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen, nu vor mai fi luate in considerare [sectiunea II.1.4) a prezentului document]. Conform art. 160–161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul precizat sectiunea I, punct 1.3) a prezentului document. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate in SICAP in cadrul anuntului de participare;
5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG nr. 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;
6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SICAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SICAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara „offline". Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Municipiul Timișoara, Serviciul Achiziții Publice, cam. 223
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408453
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.