Căutare

România-Târgu Mureș: Lucrări de regularizare a cursurilor de apă şi a viiturilor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Națională Apele Române — Administrația Bazinală de Apă Mureș
Romania
Str. Koteles Samuel nr. 33
Târgu Mureș
540057
Jozsef Somogyi
+40 265260289
licitatii@dam.rowater.ro
+40 265264290 / 265267955
www.rowater.ro/damures
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Execuție lucrări „Regularizare pârâu Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, lot 3 pârâu Boiu, judeţul Hunedoara”
3356
Pentru regularizarea paraului Boiu pe teritoriu comunei Gurasada s-au propus lucrari dispuse pe lungimea totala de 4 750,00 ml. Lucrarile propuse constau in consolidari de mal cu ziduri de sprijin din piatra, executie pereu din zidarie de piatra,executie praguri de retentie,refacerea podeţelor şi punţilor,executie caderi din beton, executie praguri din beton.
Lucrarile care se vor realiza sunt:
1) Terasamente/excavatii albie — 400,00 smc;
2) Umpluturi in mal — 106,77 smc;
3) Igienizare zona — 2,80 ha;
4) Defrisari — 1,90 ha;
5) Drum tehnologic — 700,00 ml;
6) Rampa acces albie — 10,00 buc.;
7) Batardou — 3 470,00 ml;
8) Protectie vegetative + perdea protectie — 133,50 smp;
9) ST2-Zid de sprijin, h = 2,00 m — 4 250,00 ml;
10) ST8-Sectiune casetata deschisa, h = 2,00 m — 345,00 ml;
11) ST8.1-Sectiune casetata acoperita — 75,00 ml;
12) ST5-Cadere de beton h = 0,5 m — 125,00 ml;
13) Prag de retentie — 7,00 buc.;
14) Refacere pod beton L = 7,00 m, h = 2,00 m — 6,00 buc.
Valoarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
9563029
Paraul Boiu pe teritoriul comunei Gurasada.
Pentru regularizarea paraului Boiu pe teritoriu comunei Gurasada s-au propus lucrari dispuse pe lungimea totala de 4.750,00 ml.Lucrarile propuse constau in consolidari de mal cu ziduri de sprijin din piatra, executie pereu din zidarie de piatra,executie praguri de retentie,refacerea podeţelor şi punţilor,executie caderi din beton, executie praguri din beton.
Lucrarile care se vor realiza sunt:
1. Terasamente -excavatii albie - 400,00 smc
2. Umpluturi in mal - 106,77 smc
3. Igienizare zona - 2,80 ha
4. Defrisari - 1,90 ha
5. Drum tehnologic - 700,00 ml
6. Rampa acces albie - 10,00 buc
7. Batardou - 3.470,00 ml
8. Protectie vegetative + perdea protectie - 133,50 smp
9. ST2-Zid de sprijin,h = 2.00m - 4.250,00 ml
10. ST8-Sectiune casetata deschisa, h = 2.00m - 345,00 ml
11. ST8.1-Sectiune casetata acoperita - 75,00 ml
12. ST5-Cadere de beton h = 0.5m - 125,00 ml
13. Prag de retentie - 7,00 buc
14. Refacere pod beton L = 7.00m h = 2.00m - 6,00 buc
24
Cerinta nr. 1
Ofertantii, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantii, inclusiv eventualii terti si subcontractanti au obligatia de a completa si prezenta DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici, participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;La completare DUAE operatorii economici participanti vor tine seama si de Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (conform art.66/HG 395/2016 si art.196, alin.2/Legea 98/2016), astfel:
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat) la momentul prezentarii ofertei,
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz,
— Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare si echivalente, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora insotite de traducerea in limba romana.
Nota: DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Cerinta nr. 2 – evitarea conflictului de interese
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art.59 şi art.60, lit. d) si e) din Legea nr.98/2016. Pâna la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.59 şi art.60, lit. d) si e) din Legea nr.98/2016.
In sensul prevederilor art. 63 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dl.ing.Cristian Bratanovici –Director; Dl.ec.Sara Liviu Calin - Director Economic, D-na dr.ing.Colceriu Rodica – Director Tehnic D.I tehnic D.I.,dl.ing.Dávid Csaba - Director tehnic E.L.H.,D-na ing.Zahan Luminita–Director Tehnic ARAPM, D-na jr.Tomus Alexandrina –Comp. Juridic; D-na jr. Șuteu Adela – Comp. Juridic, D-na jr.Porime Hortenzia – Comp. Juridic Dl. ec. Jozsef Somogyi - Sef Serv. ALS, Dl. ing. Stefanescu Adrian - Sef Birou P.I.U.I.; Dl.ing. Truta Emil - Birou P.I.U.I.; Dl. ing.Mocanu Panaite - Birou P.I.U.I.; Dl.ing. Rosca Ioan – Birou P.I.U.I., Dl ing.Bumbas Ioan Serv.ALS,Dling.Bolat Laurentiu - Serv. ALS.
Nota nr .1 Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici particpanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta... detalii pe www.e-licitatie.ro
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu prevederile art.184 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.Tertul/tertii ce asigura sustinerea privind indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) va declara cifra de afaceri medie anuala globala pe anii: 2016, 2017 si 2018, care trebuie sa fie in valoare de minim 18.000.000,00 RON. Aceasta se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorii economici in anii financiari precizati. Valorile cifrelor de afaceri globale vor fi exprimate in Lei. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda decat leu, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR (curs mediu stabilit de BNR) pe anii 2016, 2017 si 2018. Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, conditia va fi considerata indeplinita prin cumularea cifrelor de afaceri medii globale pe ultimii 3 ani prezentate de toti membrii asocierii.
DUAE completat si depus de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza si se depun odata cu oferta: - DUAE completat de tertul sustinator; - Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata, al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului; - Documentele anexe Angajamentului ferm al tertului sustinator transmise acestuia de catre tert/terti sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a/au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care va include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Situatia economica si financiara" - subsectiunea 1.b "Cifra de afaceri medie anuala" pentru anii 2016, 2017 si 2018 care trebuie sa fie in valoare de minim: 18.000.000,00 RON; Conform prevederilor art.196 alin.(1) si (2) din Legea nr.98/2016, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente pot fi: bilanturi contabile, balante de verificare sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare, aferente exercitiilor financiare 2016, 2017 si 2018, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul/tertii ce asigura sustinerea privind indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. DUAE completat si depus de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza si se depun odata cu oferta.
Pe durata contractului ofertantul va asigura, cel putin, urmatoarele persoane responsabile de executia lucrarilor: - Un coordonator de proiect (reprezentantul antreprenorului) cu pregatire si experienta profesionala relevanta in aceasta calitate (minim 3 ani experienta profesionala in aceasta calitate sau in pozitii similare cum ar fi manager proiect sau adjunct manager proiect in cadrul unor contracte similare cu obiectivul supus achizitiei); - Minim un sef de santier cu experienta profesionala in constructii hidrotehnice (minim 3 ani experienta in calitate de sef santier) - Minim un responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii montaj atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru domeniul constructii hidrotehnice (minim 3 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor hidrotehnice si/sau supervizare lucrari de constructii si/ sau management de proiect/ contract).
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164,art.165 si art.167, precum si art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
Prezentarea listei principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, fara a lua in calcul eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare), insotita de certificari de buna executie si/sau alte documente, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale în domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit lucrări în domeniul hidrotehnic similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii in valoare cumulata de minim 9.000.000,00 RON, fara TVA, la nivelul a unuia sau mai multor contracte. Se vor lua in considerare lucrarile similare cu obiectul achizitiei, din care sa reiasa ca acestea au fost duse la bun sfarsit. Nu se iau in considerare contractele aflate in derulare si nereceptionate deloc la data publicarii anuntului de participare, in schimb se accepta lucrarile receptionate partial la aceasta data, cu conditia ca specificul contractului prezentat, sa permita elaborarea unui obiect de constructie cu functionalitate independenta si cu mentiunea ca sfarsitul executarii lucrarilor pentru o investitie nu presupune expirarea perioadei de garantie.
DUAE completat si depus de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza si se depun odata cu oferta DUAE completat de tertul sustinator; - Angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor complete DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate; - Documentele anexe Angajamentului ferm al tertului sustinator transmise acestuia de catre tert/terti sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a/au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care va include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara.
Indeplinirea cerintei se va confirma de catre ofertant prin completarea DUAE .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,contract de munca/contract/angajament de participare/declaratie de disponibilitate din care sa rezulte relatia juridica dintre participantul la procedura si persoana nominalizata, CV din care sa rezulte specializarea, descrierea pe scurt a lucrarii care demonstreaza experienta similara, enumerarea principalelor atributii avute la executarea acelei lucrari, insotite de documente care sa probeze experienta profesionala, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofert. are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la oper. econ.", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati oper. econ. nu se bazeaza" si partea IV "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea 10) cu indicarea procentului la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.In situatia in care ofert. se prevaleaza de prevederile art.172 alin.(4) din Legea nr.98/2016, cu modif.si compl.ult. si indeplineste anumite cerinte de capacit.tehn. utilizand resursele subcontract., ofert. va completa in DUAE si partea II "Informatii referit.la oper.econ." - Sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la oper.econ." - sectiunea A " Informatii privind oper.econ." si B "Informatii privind reprezentantii oper.econ.", - partea III "Motive de excludere", - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor", - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacit. tehn. si profes.", in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacit. tehn. In cazul in care ofert./candid. intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si inform. priv. partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofert./candid. trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate inform. mentionate la art.193 alin.(1) lit.a), lit.b) si c) din Legea nr.98/2016, cu mod. si compl. ult.,care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofert./candid. in cadrul procedurii de atribuire respective. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofert./candid. nu se bazeaza, DUAE va contine numai inform.mentionate la art.193 alin.(1) lit.a) din acelasi act normativ. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta.Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmat. elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art.218 alin.(4) din Legea nr.98/2016, cu mod.si compl.ult., autorit.contract. are obligatia de a solicita, la incheierea contractului,prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin inform. din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor include valoarea activitatilor subcontractate, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti
Operatorii economici vor confirma indeplinirea cerintei, prin completarea corespunzatoare DUAE - Partea IV: “Criteriile de selectie”, Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala - subsectiunea 1a) specifica experientei similare pentru contractele de achizitie publica de lucrari. La nivelul DUAE se vor include urmatoarele: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, denumirea contractului, valoarea fara TVA, beneficiarul acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea (procent indeplinit) si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei, respectiv certificari de buna executie continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale în domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit lucrări in domeniul hidrotehnic sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii in valoare cumulata de minim 9.000.000,00 RON fara TVA, la nivelul a unuia sau mai multor contracte. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare insotite de traducere autorizata in limba romana. Certificarile de buna executie trebuie sa indice: a) obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; c) valoarea in lei fara TVA; d) perioada de executie (mai exact intervalul periodic - data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul; e) locul executarii lucrarilor; f) daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. g) - procent indeplinit. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie: procesele verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau orice alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstarea îndeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Contractul sau parti relevante din acesta se vor prezenta doar însotit de unul dintre documentele prezentate mai sus, individual el nefacand dovada ca lucrarile executate au fost duse la bun sfarsit. Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, pentru anul 2019 se va lua in considerare cursul valutar din data publicarii anuntului.
2019-03-11
15:00
2019-06-11
2019-03-11
15:00
In SEAP
Comisia de evaluare
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SICAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail. Autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici inscrisi la procedura de achizitie consultarea Notificării ANAP nr. 253/6.9.2016 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire / răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție corelat cu respectarea prevederilor art. 160 din OG nr. 107/2017
Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participle la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris autoritatea contractanta prin intermediul platformei SICAP sau email asupra intentiei de a vizita amplasamentul.AC precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea executarii unor lucrari ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in considerare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În situatia în care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere a cerintelor de calificare, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SICAP în sectiunea „Clarificari”. Operatorii economici au dreptul sa îmbunatateasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata câstigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract aceste vor fi formulate în scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante, pe care acesta îl considera nelegal conform art. 8 lit. a) din Legea 101/2016.
Compartiment Juridic din cadrul A.B.A. Mureș
Str. Koteles Samuel nr. 33
Târgu Mureș
010458
+40 265260289
+40 265260289
http://www.rowater.ro/damures
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.