Căutare

România-Timișoara: Servicii de asistenţă tehnică

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Serviciul Achiziții Publice — Codruța Orobeti
+40 256408307
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții — „Reabilitare Corp A — Liceul William Shakespeare — acoperiș și instalații corp [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
14756536_2018_PAAPD1040916
In baza contractului vor fi prestate servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții — „Reabilitare Corp A — Liceul William Shakespeare — acoperiș și instalații corp I.L. Caragiale nr. 6, HCL 299/2015”, asa cum sunt acestea impuse in documentatia tehnica.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in cea de-a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
4230
Corp A — Liceul William Shakespeare — acoperiș și instalații corp I.L. Caragiale nr. 6, Timisoara si dupa caz, la sediul autoritatii contractante sau la sediul prestatorului.
In baza contractului vor fi prestate servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții — „Reabilitare Corp A — Liceul William Shakespeare — acoperiș și instalații corp I.L. Caragiale nr. 6, HCL 299/2015”, in conformitate cu caietul de sarcini.
6
Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz. 
Modalitatea de indeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor prezenta atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, cat si daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator, insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Robu Nicolae — Primar,

— Diaconu Dan Aurel — Viceprimar,

— Farkas Imre — Viceprimar,

— Kristof Robert — Administrator Public,

— Stanciu Steliana — Director Directia Economica,

— Radu Corina Valerica — Sef Serviciu Achizitii Publice,

— Suli Caius Sorin — Sef Serviciu Juridic,

— Dubles Victoria Slavita — Consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

— Szekely Emilia — Consilier Birou Contabilitate,

— Crisan Lelica — Sef Birou Finantare Scoli,

Consilieri locali:
— Barabas Lorenzo Flavius,

— Blotiu Andra-Anca,

— Caldararu Lucian,

— Chindris Laura,

— Dimeca Radu Dragos,

— Dugulescu Marius Cristinel,

— Grigoroiu Grigore,

— Idolu Iulian Daniel,

— Ionescu Sorin Gabriel,

— Lulciuc Adrian Razvan,

— Maris Daniela Mirela,

— Mateescu Ioan,

— Mazilu Octavian,

— Mihok Ciprian Stefan,

— Mosiu Simion,

— Orza Adrian Romita,

— Popescu Raluca Ioana,

— Popovici Gabriela,

— Sandu Constantin Stefan,

— Sipos Elena,

— Sirbu Nicusor Alin,

— Szatmari Ioan Stefan,

— Taropa Lucian Dorel,

— Tarziu Adelina Larissa,

— Tundrea Luminita.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
— Preşedinte titular — Pascu Constantin, Sef Birou Constructii Instalatii.
Membrii titulari:
— Gama Pauliean — Referent de specialitate Biroul Constructii Instalatii,
— Milivoievici Mara — Consilier Biroul Finantare Scoli,
— Orobeti Codruta — Consilier Serviciu Achizitii Publice,
— Bozan Cristina-Lucia — Consilier Juridic;
— Preşedinte de rezerva — Preda Cosmin, Consilier Birou Constructii Instalatii.
Membrii de rezerva:
— Ciurea Florentin — Consilier Biroul Constructii Instalatii,
— Nitusca Rad [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Subcontractare. In cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activităţile pe care le vor realiza, precum şi procentul aferent prestaţiilor, raportat la valoarea contractului. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [in temeiul art. 137 alin. (2) lit. k) din HG nr. 395/2016, cu ultimele completari si modificari]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari.
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [in temeiul art. 137 alin. (2) lit. k) din HG nr. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.
2018/S 220-503614
2019-02-18
15:00
2019-08-18
2019-02-18
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare si observatorii MFP, dupa caz.
1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil, in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul instructiunilor catre ofertanti (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta;
2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;
3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;
4) Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la capitolul II.1.4) al prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160–161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de participare;
5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG nr. 395/2016, cu ultimele completari si modificari, fiind respinsa ca inacceptabila; 
6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor, o noua propunere financiara offline. Oferta desemnata câştigătoare va fi cea care va prezenta preţul cel mai scazut.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu ultimele completări și modificări.
Municipiul Timișoara, Serviciul Achiziții Publice, cam. 223
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408478
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.