Căutare

România-Bucureşti: Servicii informatice profesionale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Romania
Bulevardul Carol I nr. 17
Bucureşti
030161
Cristina Gavrila, Dumitra Mihaila
+40 213054976/+40 213054835
cristina.gavrila@apia.org.ro, investitii@apia.org.ro
+40 213054803
www.apia.org.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA”
16517187_2018_PAAPD1015420
La data prezentei, APIA deține un sistem informatic specific activitatilor pe care le desfasoara in directia gestionarii fondurilor europene si nationale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea permanenta si completarea manualelor cu proceduri si a politicilor europene si nationale care reglemen. politicile in domeniul agricol fac insa necesare atât adaptari, modificari si dezvoltari continue ale acestui sistem informatic, cât și servicii de mentenanță și întretinere, astfel incat el sa raspunda in permanenta nevoilor operative ale APIA. Obiectivul general al acordului-cadru este mentinerea functionalitatilor sistemului informatic al APIA, respectiv, prestarea de servicii software de dezvoltare/extindere si suport tehnic pentru intretinerea sistemului informatic centralizat APIA in acord cu modificarile legislatiei europene si nationale pentru asigurarea gestionarii corecte (administrare, control, plata) a subventiilor in domeniul agriculturii, c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
80514219.26
Serviciile vor fi prestate la sediul autoritatii contractante si la sediul prestatorului.
Descrierea serviciilor si cerintelor solicitate se regaseste in Caietul de sarcini. Se estimeaza prestarea urmatoarelor cantitati de servicii:
— cantitatea maxima estimata de servicii care urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini — Cantitati minime si maxime estimate,
— cantitatea minima estimata de servicii care urmeaza a fi achizitionate pe toata durata acordului-cadru se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini — Cantitati minime si maxime estimate,
— cantitatea maxima de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata celui mai mare contract subsecvent care va fi atribuit pe durata acordului-cadru, se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini — Cantitati minime si maxime estimate,
— cantitatea minima de servicii care se preconizeaza a fi achizitionate pe durata unui contract subsecvent care va fi atribuit pe durata acordului-cadru, se regaseste în Anexa 4 la caietul de sarcini — Cantitati minime si maxime estimate,
Ctr. subs. care se vor atribui in derularea acordului sunt de aceeasi natura unele cu altele si cuprind aceleasi tipuri de servicii respectiv de mentenanta si de dezvoltare. Cantit. de servicii de dezvoltare software pentru realizarea de noi functionalitati ale Sistemului IT sau de extindere a celor existente sunt cuantificate in zile/om (man/days), iar cantit. de servicii cu caracter de regularitate, lunare, sunt cuantificate in abonamente de servicii. Valoarea totală maximă estimată a acordului cadru este 80 514 219,26 RON fără TVA şi corespunde cantit. maxime de servicii care urmează a fi achiziţionate pe toată durata acordului-cadru. Fată de această valoare estimată, se vor elabora şi evalua ofertele din punct de vedere financiar. Valoarea maximă estimată a celui mai mare contr. subs. dintre cele care se vor atribui pe durata acordului-cadru este de 14 063 119,00 RON fără TVA şi corespunde cantităţii maxime de servicii pt. cel mai mare ctr. subsecvent.
Descrierea acestui factor de evaluare se regaseste detaliat in Anexa 5 la caietul de sarcini
15
Descrierea acestui factor de evaluare se regaseste detaliat in Anexa 5 la caietul de sarcini
10
Descrierea acestui factor de evaluare se regaseste detaliat in Anexa 5 la caietul de sarcini
14
Descrierea acestui factor de evaluare se regaseste detaliat in Anexa 5 la caietul de sarcini
5
Descrierea acestui factor de evaluare se regaseste detaliat in Anexa 5 la caietul de sarcini
5
Descrierea acestui factor de evaluare se regaseste detaliat in Anexa 5 la caietul de sarcini
5
Descrierea acestui factor de evaluare se regaseste detaliat in Anexa 5 la caietul de sarcini
6
40
36
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Completarea şi prezentarea acestor declaraţii de către participantul la procedura se va realiza indiferent de calitatea în care acesta participă (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător).
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Odata cu DUAE, se va depune, dupa caz si angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.
În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul, DUAE prezentat de terțul/terții susținător (i) va include toate informațiile privind situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, precum și informațiile privind capacitatea care prezintă relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile privind situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile privind situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016;
2) Ofertanții, terții susținători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca în situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr.98/2016 privind conflictul de interese. Încadrarea în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerinta nr. 1. Media cifrei de afaceri totale pe ultimii 3 ani calendaristici (2015, 2016, 2017) trebuie să fie cel puțin 15 000 000 RON, sau echivalentul sumei în valuta la cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi, dar fara a se limita la acestea: bilanturile contabile sau rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, pentru anii financiari: 2015, la data de 31.12.2015; 2016, la data de 31.12.2016; 2017, la data de 31.12.2017 in copie semnate „conform cu originalul”. Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor cu privire la capacitatea economica si financiara. Operatorii economici sunt obligati sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta va fi indeplinita prin completarea DUAE, conform art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ulterioare.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 1 — Experienta similara: Lista principalelor servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, prestate în ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati). Din lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a prestat activitati de prestari servicii in domeniul sistemelor informatice, cum ar fi: dezvoltarea software de sisteme informatice, implementarea sau administrarea de sisteme informatice, efectuarea de analize de business ce vizeaza dezvoltarea de functionalitati noi software sau prestarea de servicii de mentenanta si suport pentru sisteme informatice, în valoare cumulata de cel putin 14 000 000 RON fara TVA la nivelul a unul sau a mai multor contracte (se cumuleaza valoarea serviciilor prestate si nu valoarea contractelor). Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente acestei cerinte. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Demonstrarea celor declarate in DUAE se face prin prezentarea oricarui document din care sa rezulte fara echivoc prestarea de servicii similare de tipul şi nivelul valoric solicitat cum ar fi: copii ale unor părți relevante ale contractelor prin care se probează experienta similara solicitata, prin care să se facă dovada că au fost prestate activitati de prestari servicii in domeniul sistemelor informatice, cum ar fi: dezvoltarea software de sisteme informatice, implementarea sau administrarea de sisteme informatice, efectuarea de analize de business ce vizeaza dezvoltarea de functionalitati noi software sau prestarea de servicii de mentenanta si suport pentru sisteme informatice, Din contractele prezentate trebuie sa reiasa identitatea partilor, obiectul contractului şi al serviciilor prestate, valoarea serviciilor similare prestate, perioada de desfăşurare. 
— pentru contractele care probeaza experienta similara, documente constatatoare/recomandari/procese-verbale de recepţie emise de beneficiarul serviciilor prestate din care să reiasă fără echivoc prestarea de servicii similare de tipul şi nivelul valoric solicitat, precum şi modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale/alte documente care probeaza cele asumate prin DUAE.
Notă: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului/contractelor prezentat/e drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Dacă documentele sunt întocmite în altă monedă, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual RON/alta valută comunicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul, DUAE prezentat de terțul/terții susținător (i) va include toate informațiile privind situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, precum și informațiile privind capacitatea care prezintă relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Sub.
Cerinta nr. 2: Asociaţi şi subcontractanţi. Daca este cazul, se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente acestei cerințe. 
(a) Pentru asociati: odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante, 
(b) Pentru subcontractanti: odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de asociere si acordul de subcontractare vor contine informatii privind partea de contract care se realizeaza sau subcontracteaza, leaderul asocierii, precum si conditiile de participare si de plata pt. fiecare ofertant/subcontractant, în functie de calitatea în care participa la asociere, În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Operatorii economici, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data — înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Notă: Autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor formularul DUAE, constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii: 
(a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167, 
(b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă, 
(c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei Legi, conform art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă va solicita solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații după cum urmează: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de îndeplinire: Cerinta va fi indeplinita prin completarea DUAE, conform art. 193 din Legea 98/2016, conform precizarilor de mai sus.
2019-03-14
15:00
2019-06-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Nu este cazul.
1) Oferta care va fi declarată câștigătoare este oferta care va obține cel mai mare punctaj total din clasamentul ofertelor intocmit prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;
2) Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SICAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);
3) Ofertantii vor indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba;
4) În vederea completării DUAE operatorii economici vor utiliza prevederile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5.1.2016 conform HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
De achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare.
Se va accesa urmatorul link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter in vederea completarii DUAE;
5) Operatorii economici pot solicita clarificări cu un număr de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va elabora şi posta în SICAP răspunsul la toate solicitările de clarificări depuse în termenul de mai sus, în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Serviciul Achiziții
Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2
Bucureşti
030161
+40 213054974/+40 213054835/+40 213054976
investitii@apia.org.ro
www.apia.org.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.