Căutare

România-Cluj-Napoca: Servicii de baze de date

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca
Romania
Str. Victor Babeș nr. 8
Cluj-Napoca
400012
Birou Achiziții
+40 264597256/2802
achizitii@umfcluj.ro
+40 264597257
www.umfcluj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de acces baze de date Clinical Key pentru anul 2019
2
Achiziția publică de servicii de acces baze de date.
273499
La sediul beneficiarului.
Conform caietului de sarcini.
9
Candidatul/ofertantul, tertul sustinator, subcontractantii vor dovedi neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, art. 165 din Legea nr. 98/2016, art. 167 din Legea nr. 98/2016, modalitatea de indeplinire fiind prezentarea DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Concomitent cu depunerea DUAE, operatorul economic va depune si declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1) Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat de stat, la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016;
4) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele cu functie de decizie:
— Profesor Doctor Alexandru Irimie,
— Profesor Doctor Baciut Grigore,
— Profesor Doctor Albu Silviu,
— Profesor Doctor Coman Ioan,
— Profesor Doctor Dumitrascu Dan,
— Profesor Doctor Loghin Felicia,
— Profesor Doctor Badea Radu,
— Profesor Doctor Anca Buzoianu,
— Profesor Doctor Campian Radu Septimiu,
— Profesor Doctor Crisan Gianina,
— Inginer Silviu Ionuc Corpodean,
— Economist Gherasim Persida,
— Economist Mihaela Tabarcea,
— CFPP Economist Gina Riti,
— Inginer Nicoleta Albu,
— Inginer Paul Juhasz,
— Economist Elena Hiriscau,
— Consilier Juridic Loredana Szakacs,
— Inginer Economist Calugar Nicoleta,
— InginerTudor Enghis,
— Inginer Blaga Tudor,
— Inginer Lolos Iulian,
— Inginer Resiga Mircea,
— Inginer Dunkler Brigitta,
— Inginer Galos Violin,
— Inginer Boros Csaba.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE).
Ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor i se va solicita sa prezinte urmatoarele documente:
1.1) Pentru ofertanti persoane juridice/fizice romane se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
1.2) Pentru ofertanti persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, de la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Informatiile cuprinse in cadrul Certificatului constatator/documentului similar trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.
Modalitate de indeplinire cerinte 1.1), 1.2): se completeaza DUAE de catre ofertant, ofertant asociat, subcontractant, dupa caz, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare.
Documentele solicitate in sustinerea cerintelor vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista cu subcontractantii si specializarea acestora.
Declaratie privind lista asociatilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia.
Completarea DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta acordul de subcontractare. Documentale justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.
Completarea DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere. Documentale justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.
2019-03-08
15:00
2019-06-08
2019-03-08
15:00
In SEAP.
Cerinte obligatorii privind garantia de participare.
In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari, se va prezenta polita de asigurare/contractul de asigurare, insotit de dovada platii integrale a politei de asigurare/contractului de asigurare. Polita de asigurare/contractul de asigurare, precum si dovada platii integrale a politei de asigurare/contractului de asigurare emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care ofertantul este reprezentat de o asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „Ofertant denumire/numele” a numelui asocierii, cu nominalizarea tuturor membrilor asocierii, in conformitate cu acordul de asociere. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Operatorii economici interesati pot accesa DUAE la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, procedeu special, marca de fabricatie sau comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor anumiti operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea echivalente si compatibile.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr, 101/2016.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu"
Str. Victor Babeș nr. 8
Cluj-Napoca
400012
+40 264597256
loredana.szakacs@umfcluj.ro
+40 264430896
www.umfcluj.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.