Căutare

România-Bucureşti: Servicii de spălătorie şi de curăţătorie uscată

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan"
Romania
Str. Căldăruşani nr. 9, sector 1
Bucureşti
011241
Marian Mirea
+40 212237192
achizitii@ana-aslan.ro
+40 212231480
www.ana-aslan.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
INGG „Ana Aslan"
Servicii de spălătorie și curățătorie uscată cu punere la dispoziție articole textile
4283333_2018_PAAPD1031377
Servicii de spalatorie si curatatorie uscata, conform caietului de sarcini.
Prestatorul va pune la dispozitia spitalului toate articolele din prima luna de contract in custodie:
— Minimum 2 100 seturi de lenjerie de calitate superioara din bumbac 100 %, cu greutatea de 150–160 g/m², de culoare alb optic (cearceaf de pat, cearceaf plic, fata de perna), incepand cu prima zi a intrarii in vigoare a contractului. Dimensiunile lenjeriei vor fi: cearsaf de pat: 1,40 m x 2,20 m, cearsaf plic 1,40 m x 2,40 m, fata perna 0,50 m x 0,70 m,
— Minimum 200 costume medicale (bluza si pantalon) pentru medici, incepand cu prima luna de contract,
— Minimum 100 de aleze (dimensiuni circa 120 x 150 cm), incepand cu prima zi de contract.
Se recomanda sa existe un set de lenjerie în folosinta, un set de lenjerie în spalatorie şi un set de lenjerie în stoc.
— Tesatura sa aibã stabilitate dimensionala,
— Tesatura sa aibã o durabilitate mare,
— Tesatura sa fie rezistenta la rupe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
INGG „Ana Aslan", Str. Căldăruşani nr. 9, sector 1, Bucuresti si Calea Bucurestilor nr. 307, localitatea Otopeni, judetul Ilfov.
Servicii de spalatorie si curatatorie uscata.
Cantitatea.
Cantitate estimata minima contract subsecvent — 5 000 kg (cantitate contract subsecvent minima/luna).
Cantitate estimata maxima contract subsecvent — 48 000 kg (cantitate contract subsecvent maxim/luna).
Cantitatea estimata minima acord cadru — 180 000 kg.
Cantitatea estimata maxima acord cadru — 288 000 kg.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este 21 500,00 RON fara TVA si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 206 400,00 RON fara TVA.
36
(a) Se solicita neincadrarea ofertantilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire: prezentare DUAE, ofertantii vor demonstra indeplinirea cerintei prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente cerintei solicitate, documentele justificative vor fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data finalizarii evaluarii, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante.
Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele solicitate in sustinerea cerintei, la solicitarea autoritatii contractante.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens,
(b) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor restante de plata catre bugetul de stat (bugetul general consolidat) care sa ateste lipsa datoriilor restante, la momentul depunerii acestuia.
Modalitatea de indeplinire: prezentare DUAE, se vor completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, certificatul va fi prezentat in in original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data finalizarii evaluarii, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(c) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor restante de plata catre bugetul local, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia.
Modalitatea de indeplinire: prezentare DUAE, se vor completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, certificatul va fi prezentat in in original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data finalizarii evaluarii, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(d) Cerinta privind certificatele fiscale de catre ofertantii straini, acestia vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta (art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016).
Modalitatea de indeplinire: prezentare DUAE, se vor completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, certificatul va fi prezentat in in original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data finalizarii evaluarii, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Documentele precizate la lit. b), c) si d) reprezinta documente justificative si nu cerinte distincte.
Pentru evitarea situatiilor de natura sa determine aparitia conflictului de interese, se solicita ofertantilor
(e) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Listă serviciilor similare prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani.
Completare DUAE.
2019-03-12
15:00
2019-06-12
2019-03-12
15:00
In SEAP.
Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare simplificat. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale, pentru departajare se vor solicita prin clarificari pe SEAP noi oferte financiare, care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale.
Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia, cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea, numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Persoana vătămată poate sesiza CNSC în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu completările și modificările ulterioare.
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.