Căutare

România-Bucureşti: Închiriere de vehicule industriale cu şofer

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6
Romania
Intr. Aviator Lt. Gheorghe Caranda nr. 9
Bucureşti
061521
Ovidiu Papurica
+40 214101681
adpdu6@gmail.com
+40 213141826
https://adps6.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de închiriere autospeciale cu cisternă pentru apă
4364349/2019/6
Prestarea de servicii de inchiriere de autospeciale cu cisterna pentru apa necesare irigarii spatiilor verzi si a materialului dendro-floricol. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita, respectiv 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici in termenul prevazut, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
4
4
Servicii de închiriere autospeciale cu cisternă pentru apă — lot 1
1
Pe raza Sectorului 6.
Servicii de inchiriere de autospeciale cu cisterna pentru apa.
Cantitati minime estimate: prestatii in actiune — 1 750 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic —250 ore.
Cantitati maxime estimate: prestatii in actiune — 10 500 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic —1 500 ore.
Cantitati minime estimate care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: prestatii in actiune —525 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 75 ore.
Cantitati maxime estimate care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: prestatii in actiune — 3 500 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 500 ore.
Termenul de eliminare a deficientelor sau de inlocuire a autospecialei defecte reprezinta numarul de ore necesar ofertantilor sa repare sau sa inlocuiasca o autospecia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
24
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului-cadru: 69 750,00 RON fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului-cadru: 465 000,00 RON fara TVA.
Servicii de închiriere autospeciale cu cisternă pentru apă — lot 3
3
Pe raza Sectorului 6.
Servicii de inchiriere de autospeciale cu cisterna pentru apa.
Cantitati minime estimate: prestatii in actiune — 1 400 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 200 ore.
Cantitati maxime estimate: prestatii in actiune — 8 400 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 1 200 ore.
Cantitati minime estimate care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: prestatii in actiune — 420 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 60 ore.
Cantitati maxime estimate care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: prestatii in actiune — 2 800 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 400 ore.
Termenul de eliminare a deficientelor sau de inlocuire a autospecialei defecte reprezinta numarul de ore necesar ofertantilor sa repare sau sa inlocuiasca o autospecia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
24
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului-cadru: 67 560,00 RON fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului-cadru: 450 400,00 RON fara TVA.
Servicii de închiriere autospeciale cu cisternă pentru apă — lot 4
4
Pe raza Sectorului 6.
Servicii de inchiriere de autospeciale cu cisterna pentru apa.
Cantitati minime estimate: prestatii in actiune — 350 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 50 ore.
Cantitati maxime estimate: prestatii in actiune — 2 100 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 300 ore.
Cantitati minime estimate care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: prestatii in actiune — 105 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 15 ore.
Cantitati maxime estimate care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: prestatii in actiune — 700 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 100 ore.
Termenul de eliminare a deficientelor sau de inlocuire a autospecialei defecte reprezinta numarul de ore necesar ofertantilor sa repare sau sa inlocuiasca o autospecia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
24
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului-cadru: 17 940,00 RON fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului-cadru: 119 600,00 RON fara TVA.
Servicii de închiriere autospeciale cu cisternă pentru apă — lot 2
2
Pe raza Sectorului 6.
Servicii de inchiriere de autospeciale cu cisterna pentru apa.
Cantitati minime estimate: prestatii in actiune — 2 100 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 300 ore.
Cantitati maxime estimate: prestatii in actiune — 12 600 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 1 800 ore.
Cantitati minime estimate care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: prestatii in actiune — 630 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 90 ore.
Cantitati maxime estimate care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: prestatii in actiune — 4 200 ore, prestatii in stationare pe flux tehnologic — 600 ore.
Termenul de eliminare a deficientelor sau de inlocuire a autospecialei defecte reprezinta numarul de ore necesar ofertantilor sa repare sau sa inlocuiasca o autospecia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
24
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care ar putea fi incheiat in baza acordului-cadru: 97 560,00 RON fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract care ar putea fi incheiat in baza acordului-cadru: 650 400,00 RON fara TVA.
Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Nota. DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economic: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), subcontractanti propusi, sustinatori (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art. 113 alin. (12) si art. 182 din Legea nr. 98/2016).
Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri au obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati, subcontractanti propusi si terti sustinatori (daca este cazul).
Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul provizoriu, sunt:
1) Cazierul judiciar al operatorului economic;
2) Cazierele judiciare ale fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si al celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;
3) Cazierul fiscal al operatorului economic;
4) Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF privind achitarea catre bugetul consolidat al statului a obligatiilor de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul/ofertantul este rezident). Certificatul de atestare fiscal trebuie sa reflecte cuantumul datoriilor restante la sfarsitul lunii anterioare lunii in care a fost eliberat certificatul de atestare fiscala;
5) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul/ofertantul este rezident). Se vor depune certificate fiscale privind impozitele si taxele locale pentru sediul social, precum si pentru toate punctele de lucru si sediile secundare;
6) Alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Încadrarea în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. Cazierele judiciare si fiscale, certificatele de atestare fiscala si certificatele fiscale, se depun în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", cu semnatura si stampila ofertantului.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul" si cu semnatura si stampila ofertantului, la care se va alatura traducerea autorizata.
Ofertanții își pot demonstra neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 prin depunerea de documente din care să rezulte că beneficiază de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016.
Ofertanții își pot demonstra neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 prin depunerea de informații și/sau do [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantii trebuie sa declare eventualii subcontractanti desemnati si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia, precum si specializarea acestora.
Ofertantii trebuie sa detina experienta similara in domeniul care face obiectul acordurilor-cadru, astfel ca trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, inclusiv pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, acestia au mai prestat servicii similare la nivelul a minim un contract sau mai multor contracte, servicii in valoare cumulata de minim: 
— lot 1: 460 000,00 RON fara TVA,

— lot 2: 650 000,00 RON fara TVA,

— lot 3: 450 000,00 RON fara TVA,

— lot 4: 119 000,00 RON fara TVA.
Prin servicii similare se va intelege servicii de inchiriere de autospeciale/utilaje pentru irigarea spatiilor verzi.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Nota. DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), subcontractantii desemnati. DUAE va fi insotit de acordul de subcontractare. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), sustinatorii (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016). Dupa stabilirea clasamentului provizoriu, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantii clasati pe primele 3 locuri au obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati si terti sustinatori (daca este cazul). Documentele justificative care se vor solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul provizoriu, sunt: contracte sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care contractul/contractele depus/depuse pentru dovedirea experientei similare contine/contin clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, ofertantul poate prezenta paginile din contract/contracte care contin referinte cu privire la partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnaturile/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate „conform cu originalul”, semnate si stampilate de catre ofertant. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Modul de calcul al perioadei de demonstrare a experientei similare nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. Se vor lua in considerare doar serviciile certificate ca fiind prestate pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2019 se va utiliza cursul leu/alta valuta comunicat de BNR valabil pentru ziua de 25.1.2019 (1 EUR = 4,7569 RON). In cazul asocierilor, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin cumularea valorilor experientei similare declarate de catre fiecare asociat in parte, scop in care asociatii au obligatia de a depune documente relevante, din care sa rezulte indeplinirea cerintei.
3
2019-03-12
15:00
2019-07-12
2019-03-12
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Procedura de atribuire se desfasoara online, astfel incat corespondenta cu potentialii ofertanti va avea loc prin intermediul SICAP-ului, la anuntul de participare atasandu-se atat eventualele solicitari de clarificari, cat si raspunsurile ofertantilor. In cazul în care vor exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti o noua propunere financiara, sub forma de clarificari de documente în SICAP, care va contine noi preturi. Acordul-cadru va fi perfectat cu ofertantii situati pe primele 3 locuri in clasamentul final. Achizitorul se obligă ca, ori de cate ori doreste sa incheie un contract subsecvent, sa invite promitentul prestator situat pe primul loc in clasamentul final. In cazul in care promitentul prestator situat pe primul loc in clasamentul final comunica ca nu poate semna contractul subsecvent, achizitorul se va adresa promitentului prestator situat pe loc 2 in clasamentul final. In cazul in care si acesta comunica ca nu poate semna contractul subsecvent, achizitorul se va adresa promitentului prestator situat pe loc 3 in clasament final. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, se va accesa link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
In cazul in care va fi necesara modificarea acordului-cadru, aceasta se poate face numai in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 — Compartiment Achiziții Publice
Intr. Aviator Lt. Gheorghe Caranda nr. 9
București
061521
+40 214101681
adpdu6@gmail.com
+40 213141826
https://adps6.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.