Căutare

România-Bucureşti: Servicii de închiriere de circuite prin satelit

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Afacerilor Externe
Romania
Str. Modrogan nr. 14
Bucureşti
011826
Eugen Burcea
+40 214311906
eugen.burcea@mae.ro
+40 213102179
www.mae.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Contract de închiriere de circuite acces internet prin satelit prin tehnologia VSAT
4266863201909
Prestare servicii de inchiriere de circuite acces internet prin satelit prin tehnologia VSAT, la misiunile diplomatice ale Romaniei la Addis Abeba, Asghabat, Damasc si Teheran.
Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarifcări, înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20.
4
4
VSAT Teheran
4
Sediul MAE.
8 luni (mai-decembrie 2019) cu posibilitatea prelungirii pe maxim 4 luni (ianuarie-aprilie 2020).
Valoarea estimata fara TVA: intre 176 000,00 si 264 000,00 RON.
Valoarea estimata minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a contractului cu o durata de valabilitate de 8 luni, valoare în functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea suplimentarilor (respectiv valoarea estimata a contractului cu o durata de valabilitate de 12 luni).
Componenta tehnica.
15
85
8
Prelungire cu maxim 4 luni (1.01–30.4.2020), conform prevederilor art.165 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.
Suplimentarea cantitatilor de produse sau de servicii este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.2.12 Informatii.
VSAT Damasc
3
Sediul MAE.
8 luni (mai-decembrie 2019) cu posibilitatea prelungirii pe maxim 4 luni (ianuarie-aprilie 2020).
Valoarea estimata fara TVA: intre 104 000,00 si 156 000,00 RON.
Valoarea estimata minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a contractului cu o durata de valabilitate de 8 luni, valoare în functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea suplimentarilor (respectiv valoarea estimata a contractului cu o durata de valabilitate de 12 luni).
Componenta tehnica.
15
85
8
Prelungire cu maxim 4 luni (1.01–30.4.2020), conform prevederilor art.165 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.


Suplimentarea cantitatilor de produse sau de servicii este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
VSAT Ashgabat
2
Sediul MAE.
8 luni (mai-decembrie 2018) cu posibilitatea prelungirii pe maxim 4 luni (ianuarie-aprilie 2020).
Valoarea estimata fara TVA: intre 104 000,00 si 156 000,00 RON.
Valoarea estimata minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a contractului cu o durata de valabilitate de 8 luni, valoare în functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea suplimentarilor (respectiv valoarea estimata a contractului cu o durata de valabilitate de 12 luni).
Componenta tehnica.
15
85
8
Prelungire cu maxim 4 luni (1.01–30.4.2020), conform prevederilor art.165 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.


Suplimentarea cantitatilor de produse sau de servicii este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
VSAT Addis Abeba
1
Sediul MAE.
8 luni (mai-decembrie 2019) cu posibilitatea prelungirii pe maxim 4 luni (ianuarie-aprilie 2020).
Valoarea estimata fara TVA: intre 104 000.00 si 156 000,00 RON
Valoarea estimata minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a contractului cu o durata de valabilitate de 8 luni, valoare în functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea suplimentarilor (respectiv valoarea estimata a contractului cu o durata de valabilitate de 12 luni).
Componenta tehnica.
15
85
8
Prelungire cu maxim 4 luni (1.01–30.4.2020), conform prevederilor art.165 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.


Suplimentarea cantitatilor de produse sau de servicii este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2006, Formularul 3 se va completa de ofertant si de asociat/tert sustinator ori subcontractant, odata cu DUAE. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Cosmin Dinescu — secretar general,
— Bogdan Moisii — secretar general adjunct,
— Eugen Enache — director general DFA,
— Gabriela Ochenatu — director DPBCS,
— Daniel Moisa — director adjunct DPBCS,
— Eugen Burcea — sef serviciu DAPA,
— Florin Bogdan Tragaista — sef serviciu DAPA.
Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului (informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii), din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor ce fac obiectul achizitiei.
Persoane fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are sediul social/domiciliul sau apartenenta din punct de vedere profesional, precizand numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domenii de activitate.
Obiectul contractului trebuie sa corespunda domeniului de activitate mentionat in respectivul document/documente. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Note:
1) Certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
2) In situatia documentelor emise în alta limba decat cea romana, acestea vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
2019-03-05
15:00
2019-06-05
2019-03-05
15:00
In SEAP.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP/SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SICAP/SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
DUAE se poate completa de catre operatorii economici interesati, accesand link-ul urmator: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Documentele emise de societati de asigurare si/sau banci vor fi inaintate in forma originala. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data prezentarii acestora. In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.