Căutare

România-Târgu Mureș: Servicii de exploatare forestieră

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Prin Direcția Silvică Mureș, Str. George Enescu nr. 6
Târgu Mureș
540052
Stainbok Sorin
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Răstolița pentru anul 2019, din cadrul D.S. Mureș
15901202183013
Numarul de zile cu care se pot solicitata clarificari inaintea termenului de depunere a ofertelor este de 7 zile. In termen de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor A.C. va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare.
Exploatarea unui volum de 12 840 m
3
 impărțit in 15 loturi si consta în:
— recoltarea masei lemnoase,
— colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc,
— sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte,
— fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie,
— la taierile in cring-cazanire, exploatarea se face prin scoaterea din pamint a arborilor, taierea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create, atunci cand tehnologia de exploatare prevede aceasta lucrare.
Curatarea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011, modificat prin OM 815/2014.
1192271
15
15
1–15.
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1021 RNP sumal 1237108 O.S. Răstolița
1
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 1 133 m
3
.
92906
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1214 RNP sumal 1365647 O.S. Răstolița
13
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 253 m
3
.
21505
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1070 RNP sumal 1236682 O.S. Răstolița
5
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 1 428 m
3
.
108528
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1158 RNP sumal 1364689 O.S. Răstolița
9
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 416 m
3
.
37024
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1198 RNP sumal 1365589 O.S. Răstolița
10
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 150 m
3
.
17550
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1202 RNP sumal 1365607 O.S. Răstolița
11
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 301 m
3
.
33110
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1035 RNP sumal 1364559 O.S. Răstolița
2
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 589 m
3
.
50654
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1203 RNP sumal 1365622 O.S. Răstolița
12
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 706 m
3
.
60010
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1037 RNP sumal 1364577 O.S. Răstolița
3
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 915 m
3
.
101565
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1156 RNP sumal 1364585 O.S. Răstolița
8
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 1 018 m
3
.
87548
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1225 RNP sumal 1365691 O.S. Răstolița
14
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 329 m
3
.
29610
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1236 RNP sumal 1374812 O.S. Răstolița
15
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 3 053 m
3
.
299194
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1117 RNP sumal 1236910 O.S. Răstolița
6
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 1 476 m
3
.
131364
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1048 RNP sumal 1236974 O.S. Răstolița
4
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 846 m
3
.
95598
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 1134 RNP sumal 1364662 O.S. Răstolița
7
Parchet raza O.S. Rastolita.
Volum brut 227 m
3
.
26105
12
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
(a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul i in clasamentul intermediar, 
(b) incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului, 
(c) ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentarii; op economici straini vor depune documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara respectiva, 
— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, 
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului din sectiunea formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu formularul DUAE până la data limita a depunerii ofertelor.
Persoane cu functie de decizie din cadrul D.S. Mures: Covrig Ilie, Puchianu R.I. Calin, Kacso Ecaterina, Petra Florin Ioan, Pirlea Aurora Cornelia, Pop Sorin Gavril, Pop Marcel Mihaila, Puchianu Meda, Stainbok Sorin, Stainbok Silvia Mihaela, Gherendi Ferencz.
Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea/partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
Se vor depune documentele: initial se va completa formularul DUAE. numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
Nota: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare/apartenenta profesiona [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2018/S 225-514751
2019-02-25
15:00
2019-04-25
2019-02-25
15:00
In SEAP.
În sit. în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C. va solicita clarificari prin încărcarea in SEAP de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi;
2) AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare;
3) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, vor completa un formular DUAE care include cerintele cap. iii.2 — Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza,si numai operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta aceste documente.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În condițiile și În termenul prevăzut de Legea nr. 101/2016.
Compartimentul Achiziții D.S. Mureș
Str. George Enescu nr. 6
Târgu Mureș
540052
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.