Căutare

România-Târgu Mureș: Servicii de exploatare forestieră

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Prin Direcția Silvică Mureș, Str. George Enescu nr. 6
Târgu Mureș
540052
Stainbok Sorin
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Lunca Bradului pentru anul 2019, din cadrul D.S. Mureș
15901202183027
Numarul de zile cu care se pot solicita clarificari inaintea termenului de depunere a ofertelor este de 17 zile. In termen de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor A.C. va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare.
Exploatarea unui volum de 26 329 m
3
 impărtit in 27 loturi si consta în:
— recoltarea masei lemnoase,
— colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc,
— sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte,
— fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie,
— la taierile in cring-cazanire, exploatarea se face prin scoaterea din pamant a arborilor, taierea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create, atunci cand tehnologia de exploatare prevede aceasta lucrare.
Curatarea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011, modificat prin OM 815/2014.
1956992
18
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1154 RNP sumal 1409308 O.S. Lunca Bradului
21
OS Lunca Bradului
Volum 582 mc
45518
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1160 RNP sumal 1409324 O.S. Lunca Bradului
23
OS Lunca Bradului
Volum 773 mc
51312
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1177 RNP sumal 1409177 O.S. Lunca Bradului
26
OS Lunca Bradului
Volum 365 mc
33098
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1164 RNP sumal 1409268 O.S. Lunca Bradului
24
OS Lunca Bradului
Volum 176 mc
9720
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1158 RNP sumal 1409305 O.S. Lunca Bradului
22
OS Lunca Bradului
Volum 1214 mc
106201
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1152 RNP sumal 2509208 O.S. Lunca Bradului
20
OS Lunca Bradului
Volum 204
12189
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 803 RNP sumal 1143943 O.S. Lunca Bradului
1
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 641 mc
41710
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1013 RNP sumal 1409768 O.S. Lunca Bradului
13
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 687 mc
51120
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1054 RNP sumal 1236395 O.S. Lunca Bradului
16
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 1946 mc
135403
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1055 RNP sumal 1236396 O.S. Lunca Bradului
17
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 726 mc
51379
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 983 RNP sumal 1236394 O.S. Lunca Bradului
5
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 1087 mc
63709
12
SServicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1000 RNP sumal 1409783 O.S. Lunca Bradului
9
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 1457 mc
122723
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1001 RNP sumal 1409833 O.S. Lunca Bradului
10
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 610 mc
42273
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1007 RNP sumal 1409757 O.S. Lunca Bradului
11
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 343 mc
23746
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 889 RNP sumal 1236368 O.S. Lunca Bradului
2
Parchet raza O.S. TLunca Bradului
Volum brut 3200mc
222304
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1010 RNP sumal 1236390 O.S. Lunca Bradului
12
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 768 mc
48338
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 896 RNP sumal 1236371 O.S. Lunca Bradului
3
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 1050 mc
93985
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 998 RNP sumal 1409238 O.S. Lunca Bradului
8
Parchet raza O.S.Lunca Bradului
Volum brut 1228 mc
83934
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1034 RNP sumal 1236394 O.S. Lunca Bradului
14
Parchet raza O.S. TLunca Bradului
Volum brut 1599 mc
116647
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1035 RNP sumal 1409737 O.S. Lunca Bradului
15
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 1689 mc
145862
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 988 RNP sumal 1236377 O.S. Lunca Bradului
6
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 395 mc
23562
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 977 RNP sumal 1409812 O.S. Lunca Bradului
4
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 1134 mc
88157
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 991 RNP sumal 1236379 O.S. Lunca Bradului
7
Parchet raza O.S. Lunca Bradului
Volum brut 664 mc
59753
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1057 RNP sumal 1236398 O.S. Lunca Bradului
18
OS Lunca Bradului
Volum 1347 mc
102318
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1021 RNP sumal 1236390 O.S. Lunca Bradului
27
OS Lunca Bradului
Volum 1666 mc
133197
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1150 RNP sumal 1409377 O.S. Lunca Bradului
19
OS Lunca Bradului
Volum 303 mc
24595
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 1170 RNP sumal 1409387 O.S. Lunca Bradului
25
OS Lunca Bradului
Volum 475 mc
24239
12
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
a. in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti
Sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante,de ofertantul clasat pe locul i in clasamentul intermediar.
b. incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;
c. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; op economici straini vor depune documente echivalente emise in conformitate
Cu legislatia din tara respectiva;
— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
Constatator emis de ONRC/actul constitutive;
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului din sectiunea formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu formularul DUAE pâna la data limita a depunerii ofertelor.
Persoane cu functie de decizie din cadrul DS Mures: Covrig Ilie, Puchianu R.I. Calin, Kacso Ecaterina, Petra Florin Ioan, Pirlea Aurora Cornelia, Pop Sorin Gavril, Pop Marcel Mihaila, Puchianu Meda, Stainbok Sorin, Stainbok Silvia Mihaela, Gherendi Ferencz
Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o
Indeplineasca efectiv.
Se vor depune documentele: initial se va completa formularul DUAE. nuumai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
NOTA: in lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de nregistrare /atestare /apartenenta profesiona... detalii pe www.e-licitatie.ro
2018/S 225-514751
2019-02-25
15:00
2019-04-25
2019-02-25
15:00
In SEAP
În sit. în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C.va solicita clarificari prin încărcarea in SEAP de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi;
2) AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare;
3) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. in sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta își rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, vor completa un formular DUAE care include cerintele cap. iii.2 — Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza si numai operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta aceste documente.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conditiile și În termenul prevăzut de Legea nr. 101/2016.
Compartimentul Achiziții D.S. Mureș
Str. George Enescu nr. 6
Târgu Mureș
540052
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.