Căutare

România-Târgu Mureș: Servicii de exploatare forestieră

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Prin Direcția Silvică Mureș, Str. Enescu George nr. 6
Târgu Mureș
540052
Stainbok Sorin
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Fâncel pentru anul 2019, din cadrul D.S. Mureș
15901202183028
Numarul de zile in care se pot solitata clarificari inaintea termenului de depunere a ofertelor este de 7 zile. In termen de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor A.C. va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare.
Exploatarea unui volum de 13 555 m
3
 impărtit in 19 loturi si consta în:
— recoltarea masei lemnoase,
— colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc,
— sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte,
— fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie,
— la taierile in cring-cazanire,exploatrea se face prin scoaterea din pamint a arborilor, taierea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create, atunci cand tehnologia de exploatare prevede aceasta lucrare.
Curatarea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011, modificat prin OM 815/2014.
799912
19
19
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 590 RNP sumal 1422198 O.S. Fâncel
1
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 258 m
3
.
14505
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 641 RNP sumal 1421698 O.S. Fâncel
13
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 820 m
3
.
50684
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 644 RNP sumal 1422181 O.S. Fâncel
16
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 1 431 m
3
.
84772
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 645 RNP sumal 1421614 O.S. Fâncel
17
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 131 m
3
.
7419
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 630 RNP sumal 1421503 O.S. Fâncel
5
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 1 877 m
3
.
104249
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 637 RNP sumal 1421537 O.S. Fâncel
9
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 272 m
3
.
15414
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 638 RNP sumal 1421534 O.S. Fâncel
10
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 869 m
3
.
48038
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 639 RNP sumal 1421685 O.S. Fâncel
11
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 651 m
3
.
37875
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr.592 RNP sumal 1421515 O.S. Fâncel
2
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 198 m
3
.
11587
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 640 RNP sumal 1421652 O.S. Fâncel.
12
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 510 m
3
.
28999
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 593 RNP sumal 1421502 O.S. Fâncel
3
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 889 m
3
.
56016
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 636 RNP sumal 1421692 O.S. Fâncel
8
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 332 m
3
.
19810
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 642 RNP sumal 1422187 O.S. Fâncel
14
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 841 m
3
.
45532
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 643 RNP sumal 1422193 O.S. Fâncel
15
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 762 m
3
.
47495
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 631 RNP sumal 1421545 O.S. Fâncel
6
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 185 m
3
.
10251
12
Servicii de exploatare forestiera la partida nr. 594 RNP sumal 1421524 O.S. Fâncel
4
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 859 m
3
.
53550
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 635 RNP sumal 1411350 O.S. Fâncel
7
Parchet raza O.S. Fancel.
Volum brut 1 662 m
3
.
102745
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 646 RNP sumal 1421619 O.S. Fâncel
18
O.S. Fancel.
Volum 382 m
3
.
23699
12
Servicii de exploatare forestieră la partida nr. 647 RNP sumal 1421620 O.S. Fâncel
19
O.S. Fancel.
Volum 626 m
3
.
37272
12
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter )
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
(a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante,de ofertantul clasat pe locul i in clasamentul intermediar,
(b) incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,
(c) ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentarii; operatorii economici straini vor depune documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara respectiva,
— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului din sectiunea formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu formularul DUAE pâna la data limita a depunerii ofertelor.
Persoane cu functie de decizie din cadrul D.S. Mures: Covrig Ilie, Puchianu R.I. Calin, Kacso Ecaterina, Petra Florin Ioan, Pirlea Aurora Cornelia, Pop Sorin Gavril, Pop Marcel Mihaila, Puchianu Meda, Stainbok Sorin, Stainbok Silvia Mihaela, Gherendi Ferencz.
Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea/partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
Se vor depune documentele: initial se va completa formularul DUAE. nuumai la solicitarea autoritatii contractante se va depune certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
Nota: in lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice/juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare/apartenenta profesiona [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2018/S 225-514751
2019-02-21
15:00
2019-04-21
2019-02-21
15:00
In SEAP.
1) În sit. în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C. va solicita clarificari prin încarcarea in SEAP de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi;
2) AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazulextinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare;
3) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. in sit. în care sunt 0biectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul
Nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.in situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, vor completa un formular DUAE care include cerintele Cap. III.2 — Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza si numai operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta aceste documente.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101/2016.
Compartimentul Achiziții D.S. Mureș
Str. Enescu George nr. 6
Târgu Mureș
540052
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.