Căutare

România-Baciu: Servicii de realizare de studii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BACIU
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Romania
Str. Principală nr. 50
Baciu
407059
Szabolcs Horvath
+40 744777672
achizitii@nord-vest.ro
+40 264439222
www.nord-vest.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
ONG de utilitate publică
Servicii de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind inventarierea, evaluarea și prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Nord-Vest
11463302_2019_PAAPD1060497
Achizitia de servicii de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind inventarierea, evaluarea și prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Nord-Vest se realizează în vederea dezvoltării sectorului turistic din regiune în următoarea perioadă de programare 2021–2027.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare in a 12-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
140000
Sediul secundar în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3, cod 400117, județul Cluj.
Achizitia de servicii de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind inventarierea, evaluarea și prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Nord-Vest se realizează în vederea dezvoltării sectorului turistic din regiune în următoarea perioadă de programare 2021–2027
Componenta tehnica.
60
40
7
“Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2018-2019”, cod proiect 121360, finantat din Axa Prioritară 12 – Asistență Tehnică a POR 2014-2020
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa Documentul Unic de Achiziție European (DUAE) de către fiecare din operatorii economici participanți la procedura, ofertanți/candidați, asociați, subcontractanți, terți susținători, cu informațiile aferente situației lor, ca prima dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate (a se consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP, disponibil la adresa www.anap.gov.ro).
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, în conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autorității contractante, de regulă. a urmatoarelor informații și documente:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
— Alte documente edificatoare, după caz.
În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă acceptă ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.
În cazul în care, în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul, nu se emit documente de natura celor mai sus menționate sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă acceptă o declarație pe propria răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Persoanele din cadrul autorității contractante la care se raportează respectarea prevederilor art. 59–60 din Legea nr. 98/2016, pentru prezenta procedură sunt:
— Marcel Boloș — Director General,
— Margareta Taloș — Director Economic,
— Sanda Cătană — Director Executiv Direcția Implementare POR,
— Tarnavean Gorog Ana Maria — Șef Departament Sprijin Dezvoltare Urbana,
— Tudor Piciu — Consilier Juridic,
— Mihaela Oltean Popa — Consilier Juridic,
— Nicoleta Glodan — Expert Achiziții,
— Szabolcs Horvath — Expert Achiziții,
— Dana Blag — Expert Asistență Tehnică,
— Anamaria Jula — Expert Asistență Tehnică,
— Ioana Alexandra Bradea — Șef Departament Directia de Dezvolatare Regională, Relatii Internaționale, Proiecte,
— Marius Lazin — Expert cu rol de monitorizare.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantul/subcontractanții nominalizați în ofertă, în copie. Pe parcursul derulării contractului, ofertantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă, fără acceptul autorității contractant, iar eventuala înlocuire a subcontractanților nu trebuie să ducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare
Se vor prezenta informaţii aferente principalelor proiecte si/sau prestari servicii realizate, duse la bun sfarsit, intr-o perioada de cel mult 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor [servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii in conditiile descrise in Instructiunea nr. 2/2017, art. 9 alin. (3)], inclusiv o descriere a activității, indicând bugetele, datele și beneficiarii, publici sau privați. Informatii din care să reiasă că au fost prestate servicii similare în valoare cumulată de minimum 140 000,00 RON fara TVA, la nivelul a minimum 1 contract, maximum a 3 contracte.
Notă. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Serviciile relevante realizate în context regional, național și transnațional, precum și cele ce vizează în mod specific realizarea de studii sau proiecte cu obiective similare trebuie menționate în mod special. Prin servicii duse la bun sfârșit se înțelege: servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activițăților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de achizitor ca rezultat independent, servicii recepționate la sfârșitul prestării (sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție). Prin experienta similara se intelege elaborarea de studii stiintifice/strategii în domeniile: geografiei, amenajarea teritoriului, managementul turismului, informatică geografică, managementul activităților turismului, creșterea capacităților funcționale ale UAT-urilor.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Odată cu depunerea DUAE, se va prezenta și acordul de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE, separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, până la data finalizarii evaluarii. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.
Ofertantul participant la procedura de atribuire va completa DUAE în mod corespunzător (și cât mai detaliat), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu informaţiile aferente ce descriu nivelul lor de experienţă, similară cu obiectul contractului de servicii. Totodata, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, ofertantul participant va depune documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente relevante, certificate/contracte/documente/procese-verbale/recomandări contrasemnate de autorități contractante sau clienți beneficiari privați, din care să rezulte tipul serviciilor prestate, valoarea acestora, perioada în care s-au prestat serviciile, precum și faptul că serviciile au fost recepționate.
2019-03-11
15:00
2019-06-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
1) Se solicită depunerea documentelor valabile scanate, semnate cu semnătură electronică extinsă a semnatarului, conform legii;
2) În scopul aplicării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale articipanţilor la procedură, se va completa DUAE. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;
3) Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire;
4) Dovada îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 şi art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016;
5) Comunicările transmise prin mijloace electronice de către autoritatea contractantă, pe adresele indicate în ofertă, se consideră efectuate în momentul transmiterii;
6) În cazul în care există discrepanţe între informaţiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fişa de date, prevalează informaţiile din fisa de date, conform art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016;
7) Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu usurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificţtii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”;
8) Se vor completa (după caz) toate formularele din secţiunea „Modele de formulare";
9) Departajarea ofertelor clasate pe locul 1, în baza art. 139 din HG nr. 395/2016, în cazul în care se constată ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SICAP (noul SEAP), în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preţuri.
Potențiali ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene, DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do 
pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în FDA.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de notificare prealabilă, de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6, art. 8 şi art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Direcţia Generală, Biroul Juridic
Sediul secundar – Calea Dorobanților nr. 3
Cluj-Napoca
400118
+40 264431550
secretariat@nord-vest.ro
+40 264439222
www.nord-vest.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.