Căutare

România-Zalău: Diverse produse alimentare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ZALĂU
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Apărării — Unitatea Militară nr. 01483 Zalău
Romania
Str. Simion Bărnuțiu nr. 91
Zalău
450129
Daniel-Alin Iepure
+40 260615420
um01483_zalau@yahoo.com
+40 260615990
www.mapn.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare produse agroalimentare
17455910_2019_PAAPD1060561
Acord-cadru furnizare produse agroalimentare. Contractele subsecvente aferente acordului-cadru vor fi intocmite/derulate de U.M. 01465 Şimleu Silvaniei pentru lotul nr. si de catre U.M. 01483 Zalau pentru lotul nr. 2. Se anticipează ca semnarea contractelor subsecvente se va realiza odata la 5 saptamani, acest termen poate varia in functie de necesitate/plan meniu/buget alocat.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Specificatiile tehnice si cantitatile estimate, de produse, sunt detaliate in anexele la caietul de sarcini (Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2).
690634.21
2
Lot nr. 1 — Șimleu Silvaniei
1
Localitatea Șimleu Silvaniei/județul Sălaj.
Cantitatile minime si maxime, precum si specificatiile tehnice aferente produselor agroalimentare sunt detaliate in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini.
649457.76
8
Toate informatiile necesare se regasesc in documentatia achizitiei. Orice operator economic interesat de prezenta procedura are dreptul de a adresa autoritatii contractante solicitari de clarificari dar nu mai tarziu de termenul indicat in fisa de date a achizitiei si in conformitate cu cele legale.
Lot nr. 2 — Zalău
2
Localitatea Zalău/județul Sălaj.
Cantitatile minime si maxime, precum si specificatiile tehnice aferente produselor agroalimentare sunt detaliate in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini.
41176.45
8
Toate informatiile necesare se regasesc in documentatia achizitiei. Orice operator economic interesat de prezenta procedura are dreptul de a adresa autoritatii contractante solicitari de clarificari dar nu mai tarziu de termenul indicat in fisa de date a achizitiei si in conformitate cu cele legale.
Cerinta nr. 1 — obligatorie.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor se va completa formularul DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
Aceste documente sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata taxelor, impozitelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (bugetul local, de stat etc.) la momentul prezentarii, 
— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, 
— după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98 din 19.5.2016 privind achiziţiile publice, 
— alte documente edificatoare în acest sens.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Incadrarea ofertantului in situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, atrage excluderea acestuia de la procedura de atribuire a contractului. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele vor fi demonstrate de fiecare asociat.
Potrivit art. 170 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 si in legatura cu eventualii subcontractanti propusi. Toate documentele se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentand documente originale.
Cerinta nr. 2 — obligatorie.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor depune declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese). Declaratia va fi depusa odata cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt urmatoarele: Liviu-Mihai Şoric, Laurenţiu Tătar, Daniel-Alin Iepure, Maria Elena Cotoară, Liana Carmen Molnar, Răzvan Costea, Valentin Mogoş, Ioan Marius Virag, Ioan Ciprian Vereş, Adrian Vasile.
Cerinte minime:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit şi că are in domeniul de activitate producerea sau comercializarea de produse agroalimentare.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor.
Se va completa formularul DUAE, urmând ca documentul justificativ edificator in acest sens, respectiv certificat ONRC (sau pentru ofertanţii străini, document echivalent emis în ţara de rezidenţă), să fie prezentat doar de către ofertantul situat pe locul I la solicitarea autorităţii contractante. Ofertantii care nu isi dovedesc forma de inregistrare, vor fi descalificati. Toate documentele se semneaza cu semnatura electronica extinsa, ba [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerinta nr. 1 — obligatorie prezentarea listei cu principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte livrarea de produse similare sau prezentarea/depunerea unor documente constatatoare prin care se va face dovada indeplinirii unui contract de furnizare de produse similare. Valorile vor fi exprimate în RON, iar dacă este cazul, contractele fiind exprimate în alte valute, la cursul RON/euro mediu comunicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.
Cerinta nr. 2 — obligatorie prezentare Autorizatie igienico-sanitara pentru cel putin un mijloc de transport, conform Ordinului nr. 57/2010 al presedintelui ANSVSA.
Cerinta nr. 1: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor se va completa formularul DUAE. ofertantul clasat pe locul I intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele suport in sustinerea experientei similare (contracte, procese-verbale de receptie, documente constatatoare emise conform art. 166 din H.G. 395/2016 sau orice alt document) emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, prin care sa se confirme efectuarea livrarilor, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, se permite si prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contractul respectiv. Prin confirmarea efectuarii livrarii de catre autoritatile contractante sau clientii privati cu care operatorul economic a avut relatii comerciale, se demonstreaza faptul ca toate obligatiile contractuale asumate prin contract au fost indeplinite, autoritatea contractanta eliminand astfel posibilitatea incheierii acordului cadru cu un operator care nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contract sau care prezinta informatii false in legatura cu capacitatea sa tehnica sau profesionala.
Cerinta nr. 2: Se va completa formularul DUAE. ofertantul clasat pe locul I intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele suport in sustinerea cerintei conform Ordinului nr. 57/2010 al presedintelui ANSVSA. Ofertantii care nu dispun de transport propriu pentru transportul produselor ofertate pot prezenta contract/precontracte sau angajament de inchiriere al mijloacelor de transport necesare, insotit de Autorizatia igienico-sanitara ce va fi emisa pe numarul de inmatriculare al mijlocului de transport respectiv. Ofertantii straini vor putea depune documente echivalente conform Ordinului nr. 57/2010 al presedintelui ANSVSA. Toate documentele se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentand documente originale.
2019-03-11
15:00
2019-06-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Toate documentele depuse in SICAP (oferta, solicitari de clarificari etc.) vor fi semnate cu semnatura electronica. Oferta incarcata in SICAP fara semnatura digitala va fi declarata inacceptabila si descalificata in conditiile art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016.
Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
La aplicarea criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” se va lua in considerare pretul total al ofertei (pretul total cumulat al tuturor reperelor).
În situația în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe locul 1 într-un clasament intermediar al ofertelor admisibile, autoritatea contractantă, pentru a putea stabili clasamentul final, va solicita ofertantilor respectivi, transmiterea in SICAP a unei noi propuneri financiare imbunatatite. În cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica acest sistem, până la momentul în care se va realiza departajarea ofertelor pe poziții distincte în clasament.
Avand in vedere faptul ca din 25.5.2018 se aplica Noul Regulamentul (UE)2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va informam ca autoritatea contractanta se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor ofertantilor, care sunt folosite exclusiv prin transmiterea de informari specifice activitatii autoritatii contractante.
Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Unitatea Militară 01483 Zalău
Str. Simion Bărnuțiu nr. 91
Zalău
4050129
+40 260615142
um01483_zalau@yahoo.com
+40 260615990
www.mapn.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.