Căutare

România-Focșani: Echipamente medicale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   FOCȘANI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Vrancea (Consiliul Județean)
Romania
Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1, județul Vrancea
Focșani
620098
Valentina Harabor
+40 372372446
contact@cjvrancea.ro
+40 372372447
www.cjvrancea.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primiri Urgențe Focșani
4350394_2018_PAAPD1044182
Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primiri Urgențe Focșani, respectiv:
— furnizarea echipamentelor medicale,
— instalarea echipamentelor/plasarea dotărilor în spațiile specifice (laboratoare, cabinete etc.),
— instruirea personalului de specialitate care va utiliza echipamentele,
— instruirea personalului administrativ și auxiliar care se va ocupa de întreținerea acestuia.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3823782.12
3
3
Lot 3 — Echipamente medicale pentru transport intraspitalicesc
3
Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” — Unitatea de Primire Urgențe Focșani — SMURD din municipiul Focșani, Str. Cuza Vodă nr. 50–52, județul Vrancea.
— pat radiotransparent, resuscitare, hidraulic pentru examinare/transfer sprint — 21 buc.,
— targa transport pacienţi — 10 buc.,
— cărucior pentru instrumentar şi medicaţie — 5 buc.,
— scaun cu rotile pentru transport pacient intraspitalicesc — 10 buc.
Perioada de garanție acordată produselor (exprimată în luni) — componenta tehnica
10
90
1162185.81
45
”Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unităţii de Primire Urgenţe, Focşani”, Axa Prioritara Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale Operaţiunea 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe.
Lot 1 — Echipamente medicale pentru examinare și monitorizare
1
Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” — Unitatea de Primire Urgențe Focșani — SMURD din municipiul Focșani, Str. Cuza Vodă nr. 50–52, județul Vrancea.
— ecograf Doppler — 1 buc.,
— ecograf Portabil — 2 buc.,
— electrocardiograf 12 derivații cu funcțiune de printare — 12 buc.,
— seringă automată — 12 buc.,
— monitor (ECG, Pulsiometre, Tensiune arteriala neinvaziva, Temperatura centrala) cu funcție de printare — 16 buc.,
— defibrillator cu posibilitate de electroversie sincrona si stimulare cardiac externa cu funcție de printare — 2 buc.,
— aspirator secreții portabil — 8 buc.,
— ventilator portabil pacient — 1 buc.,
— sistem de livrare a oxigenului cu umidificator — 3 buc.
Perioada de garanție acordată produselor (exprimată în luni) — componenta tehnica
10
90
2106974.46
45
”Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unităţii de Primire Urgenţe, Focşani”, Axa Prioritara Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale Operaţiunea 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe.
Lot 2 — Echipamente medicale pentru intervenții chirurgicale
2
Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” — Unitatea de Primire Urgențe Focșani — SMURD din municipiul Focșani, Str. Cuza Vodă nr. 50–52, județul Vrancea.
— masă pacient efectuare mici intervenții chirurgicale — 1 buc.,
— lampa scialitică — 1 buc.
Perioada de garanție acordată produselor (exprimată în luni) — componenta tehnica
10
90
554621.85
45
”Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unităţii de Primire Urgenţe, Focşani”, Axa Prioritara Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale Operaţiunea 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe.
I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.
In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— alte documente edificatoare, dupa caz; 
II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.
In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia;
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Dovedirea cifrei de afaceri. Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) trebuie sa faca dovada faptului ca media cifrei totale de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile (respectiv 2017, 2016 si 2015). este in valoare de minimum:
— 4 200 000 RON pentru lotul I,
— 1 100 000 RON pentru lotul II,
— 2 320 000 RON pentru lotul III.
Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, conditia va fi considerata indeplinita prin cumularea cifrelor de afaceri prezentate de toti membrii asocierii, pentru fiecare an de referinta in parte. Conform prevederilor art. 182 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. In acest sens, ofertantul va prezenta, odata cu DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acordata de acesta).
Ofertantul unic/ofertantul asociat va confirma îndeplinirea cerintei, prin bifarea corespunzatoare în partea IV: Criteriile de selecţie, a secţiunii „Indicaţie globală pentru toate criteriile de selecţie”, din DUAE. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc.). Documentele justificative (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc.) care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune vor fi incarcate pe SEAP cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform prevederilor legale in vigoare. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea economica si financiara. Conform art. 184 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic si tertul sustinator/tertii sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului. Raspunderea solidara a tertului sustinator/tertilor sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimate in alta moneda decat RON se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind subcontractantii. In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul orice activitate (servicii sau lucrari) legate de indeplinirea contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire.
Dovedirea experienţei similare. Conditie de calificare: Prezentarea listei principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, cantităților, datelor si a beneficiarilor, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare în baza unuia sau mai multor contracte, în valoare cumulata de cel putin:
— Lot 1 = 2 100 000 RON fără TVA,
— Lot 2 = 550 000 RON fără TVA,
— Lot 3 = 1 160 000 RON fără TVA.
Prin „produse similare” se ințelege aparatură medicală de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului. Operatorii economici vor confirma îndeplinirea cerinţei, prin bifarea corespunzătoare în partea IV: Criteriile de selecţie, a secţiunii „Indicaţie globală pentru toate criteriile de selecţie”, din DUAE. Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei. Conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017, documentele prin care operatorii pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele:
— copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit,
— certificate de predare-primire,
— recomandări, 
— facturi fiscale, 
— procese-verbale de recepţie
— certificate constatatoare.
Enumerarea anterioară nu este limitativă sau cumulativă, ci are rol doar de exemplu. Astfel, ofertanţii pot depune orice documente justificative dacă din acestea rezultă următoarele elemente:
— obiectul contractului;
— beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;
— valoarea in RON fara TVA;
— perioada de furnizare.
Informatii privind asocierea: Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual sau in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta va solicita acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie publica.
Informatii privind tertul/tertii sustinatori: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui/unor terti atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate (art. 48 din Hotararea nr. 395/2016). In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE va include informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu privire la tertul/tertii sustinator/sustinatori
Operatorul economic va completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în:
— partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”,
— partea III „Motive de excludere”. Daca prin subcontractare nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in copul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului.
Ofertantul unic/ofertantul asociat va confirma îndeplinirea cerintei, prin bifarea corespunzatoare în partea IV: Criteriile de selecţie, a secţiunii „Indicaţie globală pentru toate criteriile de selecţie”, din DUAE. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire, recomandări, facturi fiscale, procese-verbale de recepţie, certificate constatatoare etc.). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Toate documentele mentionate in prezenta sectiune redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune vor fi incarcate pe SEAP cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform prevederilor legale in vigoare. În cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea tehnica si profesionala. In cazul unor oferte comune (asociere), criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 185 alin. (1) din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. In acest caz asociatii vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului. In cazul ofertelor comune se va prezenta Acordul de asociere. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Ofertantul va completa in mod corespunzator DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea A „Informatii privind operatorul economic”. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de autoritatea contractanta in Documentatia de Atribuire. Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 2 „Acordul de Asociere” in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar si va fi semnat si stampilat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de asociere va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota: Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE atat ale ofertantului, cat si ale asociatului/asociatilor.
DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamente ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii sustinatori confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinirea respectivelor activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descrierea modului efectiv in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor respecta in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si sau profesionala. Nedepunerea angajamentul ferm ale tertului sustinator odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE atat ale ofertantului, cat si ale tertului sustinator.
2019-03-11
15:00
2019-08-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
În cazul în care după evaluarea ofertelor depuse există 2 sau mai multe oferte clasate pe locul 1 cu același punctaj, achizitorul va solicita reofertarea prețurilor în runde succesive până când se va putea stabili oferta câștigătoare. În acest sens, achizitorul va trimite solicitări de reofertare (prin încărcarea acestora la secțiunea de întrebări din SEAP), simultan, ofertanților clasați pe locul 1 cu același punctaj. Termenul limită de răspuns stabilit va fi același pentru toți ofertanții. Ofertanții vor răspunde prin postea pe SEAP a noilor propuneri financiare semnate electronic.
Întrucât procedura este integral online toate comunicările efectuate în cadrul acesteia se vor realiza prin intermediul SEAP (de exemplu: toate solicitările de clarificări/răspunsurile la acestea, fie că provin de la ofertanți sau de la achizitor, se vor transmite integral prin intermediul SEAP).
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorității contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum și pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea — Serviciul Achiziții Publice și Monitorizarea Contractelor
Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1
Focșani
620098
+40 372372446
achizitii@cjvrancea.ro
+40 372372447
www.cjvrancea.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.