Căutare

România-Craiova: Garduri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Craiova
Romania
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, județul Dolj
Craiova
200585
Serviciul Licitatii
+40 251415907
achizitii@primariacraiova.ro
+40 251411561
www.primariacraiova.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție „gard bordurat pentru împrejmuire zone verzi”
4417214-2019 I 1
Achiziție „gard bordurat pentru împrejmuire zone verzi”, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 18366/28.1.2019.
In prezent in municipiul Craiova se desfasoara un amplu program de amenajare, mentinere si protejare a zonelor verzi situate in cuprinsul parcurilor si in cadrul asociatiilor de locatari. Degradarea continua a spatiilor verzi impune protejarea lor fiind necesara achizitionarea gardului bordurat, oferind în acelaşi timp o notă aparte în arhitectura urbanistică locală, dominată de blocuri sau construcţii din beton.
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 15 zile inainte de data limita de dep [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
1074360
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public Fond Locativ — Craiova, Str. Brestei nr. 129A.
Achiziţie „gard bordurat pentru împrejmuire zone verzi”, respectiv 12 000 bucăţi lacre de gard bordurat şi 12 000 bucăţi stâlpi metalici conform caietului de sarcini nr. 18366/28.1.2019.
Componenta tehnica
10
90
75
I. Criterii de calificare referitoare la motive de excludere a ofertantului.
În conformitate cu prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele criterii de calificare privind motive de excludere a ofertantului:
1) Ofertanţii (inclusiv asociaţii/subcontractanţii/terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate doar de către ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante in conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste documente pot fi:
(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, 
(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, 
(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, 
(d) alte documente edificatoare, după caz.
Nota:
— documentele care reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător,
— incadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea din procedura;
2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se găsească în situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului nr. 1 din sectiunea Formular, care se va prezenta o data cu DUAE.
Nota: Dacă un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii;
2) Ofertantii, (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) nu trebuie să se găsească în situatiile prevazute la art. 60 alin. (1), lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantii (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) vor completa o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului nr. 1 din sectiunea Formular, care se va prezenta o data cu DUAE.
Nota: Dacă un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
(a) Genoiu Mihail — primar,
Nicoleta Miulescu — secretar,
Manda Ma [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
3) Informatii privind subcontractarea — daca este cazul.
1) În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, documentul DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti;
2) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei;
3) Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi;
4) În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie;
5) Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens;
6) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv;
2) Informatii privind asocierea — daca este cazul. 
1) Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
2) In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica;
3) În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare.
Experiența similară. Ofertanţii vor face dovada ca au livrat in ultimii 3 ani produse similare in valoare cumulata fara TVA de cel putin: 300 000,00 RON, la nivelul unui contract/unor contracte. Livrările de produse similare se confirmă prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă sau de către clientul beneficiar. Experienţa similară priveşte achizitia de produse similare cu produsele care fac obiectul contractului de achiziţie publică, respectiv mobilier urban.
Notă: Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevăzut in Anunţul de participare publicat iniţial). În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire depune oferta comună, cerinţa minima privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului. Cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în RON este cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an. Pentru anul 2019 se va lua în considerare cursul din data publicării anunţului de participare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si acordul de subcontractare din care rezulta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le presteze fiecare si datele de identificare ale fiecarui subcontractant, in original. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza să fie prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluării, ca urmare a solicitării autorității contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Nota: Autoritatea contractanta a activat optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, astfel, operatorul economic se va limita la completarea în DUAE a campului (alfa) raspunzând la întrebare cu „da” sau „nu”, ofertanţii confirmând ca îndeplinesc cerinţele privind capacitatea şi ca nu se încadreaza în situaţiile de excludere.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va prezenta DUAE pentru fiecare operator economic membru al asocierii, precum si acordul de asociere din care rezulta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le presteze fiecare si datele de identificare ale fiecarui asociat/operator economic, in original. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza să fie prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluării, ca urmare a solicitării autorității contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare.
Nota: Autoritatea contractanta a activat optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, astfel, operatorul economic se va limita la completarea în DUAE a campului (alfa) raspunzând la întrebare cu „da” sau „nu”, ofertanţii confirmând ca îndeplinesc cerinţele privind capacitatea şi ca nu se încadreaza în situaţiile de excludere.
Completare DUAE, de către operatorii participanți la procedură (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) urmând ca documentele justificative privind livrarile de produse similare (copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire, recomandări, procese verbale de recepție, certificate constatatoare sau alte documente relevante emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar) să fie prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluării, ca urmare a solicitării autorității contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. În cazul în care documentele prezentate nu sunt relevante, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare, inclusiv de la beneficiarul final al produselor care fac obiectului contractului prezentat drept experienţă similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. În conformitate cu prevederile art. 182 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Tertul sustinator va prezenta:
— Angajament privind sustinerea tehnica — Experienta similara, 
— Anexa nr. 1 la Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica — Experienta similara, 
— documente transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere. Ofertanţii vor prezenta, odată cu depunerea DUAE, angajamentul terţului susţinător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluării, ca urmare a solicitării, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Notă: Autoritatea contractanta va activa optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, astfel, operatorul economic se va limita la completarea în DUAE a campului (alfa) răspunzând la întrebare cu „da” sau „nu”, ofertanții confirmând că îndeplinesc cerințele privind capacitatea și că nu se încadrează în situațiile de excludere.
2019-03-06
15:00
2019-06-06
2019-03-06
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 — Model de acord de asociere din sectiunea „Formulare”. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere (legalizarea semnaturilor conform prevederilor Legii nr. 36/1995 republicata in 2014); 
2) In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu „punctaje egale”, modalitatea de departajare va fi factorul de evaluare „Prețul ofertei” caruia i-a fost alocată ponderea cea mai mare. În cazul în care prețurile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractantă va solicita ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut, prin intermediul SEAP; 
3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
4) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatiei de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la sectiunea „Intrebari” cat si la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, in acelasi timp, in vederea asigurarii principiului transparentei cat si a trasabilitatii informatiilor din cadrul sistemului. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita mai sus.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie) ca operator conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare si vor transmite solicitarile avand in vedere termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări adresate în afara termenului limită stabilit în anunţul de participare simplificat.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001; 
6) Oferta si documentele care o insotesc vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, in caz contrar devin aplicabile prevederile art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Semnatura electronica extinsa va fi aplicata de catre persoana desemnata de ofertant prin intermediul Formularului „Imputernicire”; 
7) In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 101/2016; 
8) In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro
9) Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Primăria Municipiului Craiova — Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Str. A. I. Cuza nr. 1
Craiova
200585
+40 251416235
+40 251411561
www.primariacraiova.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.