Căutare

România-Bucureşti: Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Str. Petricani nr. 9A — Direcția Silvică Sibiu, Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 140, tel.: +40 269242411, fax +40 269214970, persoana de contact: Radu Claudiu
Bucureşti
023842
Daniel Robu
+40 213171005
daniel.robu@rnp.rosilva.ro
+40 213169745
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Acord-cadru furnizare produse de balastieră și de carieră și servicii transport și întreținere drumuri forestiere la D.S. Sibiu
3
Acord-cadru furnizare produse de balastiera si de cariera si servicii transport si intretinere drumuri forestiere la D.S. Sibiu conform prevederilor din Caietul de sarcini.
2
2
O.S. Avrig
3
Drumuri forestiere O.S. Avrig.
Produse transport intretinere:
Minim-maxim/t, minim-maxim/km, minim-maxim/ore:
Lot 3 O.S. Avrig — distanta medie 15 km:
5 700 — 6 040, 9 750 — 10 320, 70 — 90.
Componenta financiara
60
12
O.S. Dumbrăveni
4
Drumuri forestiere O.S. Dumbraveni.
Lot 4 O.S. Dumbraveni — distanta medie 18 km:
Produse transport intretinere:
Minim-maxim/t, minim-maxim/km, minim-maxim/ore:
3 000 — 3 500, 6 000 — 7 000, 30 — 40.
Componenta financiara
60
12
O.S. Sibiu
7
Drumuri forestiere de pe raza O.S. Sibiu.
Lot 7 O.S. Sibiu — distanta medie 20 km.
Produse transport intretinere:
Minim-maxim/t, minim-maxim/km, minim-maxim/ore:
7 000 — 8 132, 16 452 — 19 080, 600 — 676.
Componenta financiara
60
12
O.S. Miercurea Sibiului
6
Drumuri forestiere O.S. Miercurea Sibiului.
Lot 6 O.S. Miercurea Sibiului — distanta medie 50 km.
Produse transport intretinere:
Minim-maxim/t, minim-maxim/km, minim-maxim/ore:
2 600 — 2 880, 14 800 — 16 400, 20 — 30.
Componenta financiara
60
12
O.S. Agnita
1
Drumuri forestiere de pe raza O.S. Agnita.
Lot 1 O.S. Agnita — distanta medie 40 km.
Produse transport intretinere:
Minim-maxim/t, minim-maxim/km, minim-maxim/ore:
7 300 — 7 800, 33 440 — 35 760, 80 — 100.
Componenta financiara
60
12
O.S. Vl. Cibinului-Săliște
8
Drumuri forestiere de pe raza O.S. Vl. Cibinului-Săliște.
Lot 8 O.S. Vl. Cibinului-Săliște — distanta medie 25 km.
Produse transport intretinere:
Minim-maxim/t, minim-maxim/km, minim-maxim/ore:
45 — 65, 150 — 200, 200 — 262,5.
Componenta financiara
60
12
O.S. Mediaș
5
Drumuri forestiere O.S. Mediaș.
Lot 5 O.S. Medias — distanta medie 30 km.
Produse transport intretinere:
Minim-maxim/t, minim-maxim/km, minim-maxim/ore:
1 040 — 1 250, 3 540 — 4 260, 740 — 860.
Componenta financiara
60
12
O.S. Arpaș
2
Drumuri forestiere.
Lot 2 O.S. Arpas — distanta medie 20 km.
Produse transport intretinere:
Minim-maxim/t, minim-maxim/km, minim-maxim/ore:
1 000 — 1 200, 2 280 — 2720, 120 — 140.
Componenta financiara
60
12
Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc:
— cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data depunerii,
— cazier judiciar, valabil la data depunerii, pentru persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc:
— certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii,
— certificat fiscal din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul local, la momentul prezentarii,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2).
Cerinta 3. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1) din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc:
— documente care fac dovada declaratiilor din DUAE,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2).
Cerinta 4. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc:
Se va completa si depune pe langa DUAE (anexa 2 din formulare) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Nota: in cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1. Informatii referitoare la utilaje, echipamente si instalatii de care dispun ofertantii pentru indeplinirea contractului. Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei: se va completa in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv document contabil sau orice alt document care sa probeze ca utilajele/echipamentele sunt detinute, in proprietate sau orice alta forma, de ofertant, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document obligatoriu: document contabil sau orice alt document care sa probeze ca utilajele/echipamentele sunt detinute, in proprietate sau orice alta forma, de ofertant. Cerinte minime: minim 1 balastiera sau cariera de piatra, minim 1 incarcator frontal cu cupa sau orice alt tip de echipament de incarcare a produselor de balastiera sau de cariera in autobasculante si minim 1 buldoexcavator cu lama si cupa.
Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei: se va completa in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv document contabil sau orice alt document care sa probeze ca utilajele/echipamentele sunt detinute, in proprietate sau orice alta forma, de ofertant, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document obligatoriu: document contabil sau orice alt document care sa probeze ca utilajele/echipamentele sunt detinute, in proprietate sau orice alta forma, de ofertant. Cerinte minime: minim 1 balastiera sau cariera de piatra, minim 1 incarcator frontal cu cupa sau orice alt tip de echipament de incarcare a produselor de balastiera sau de cariera in autobasculante si minim 1 buldoexcavator cu lama si cupa.
2019-03-07
15:00
2019-06-07
2019-03-07
15:00
In SEAP.
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate mai sus cu privire la tertul sustinator. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. În cazul si în masura în care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016, art. 8 alin. (1) lit. a) cu modificarile si completarile ulterioare.
Compartiment Achiziții D.S. Sibiu
Calea Dumbrăvii nr. 140
Sibiu
550399
+40 269242411
achizitii@sibiu.rosilva.ro
+40 269214970
www.dssibiu.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.