Căutare

România-Craiova: Motorină

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Salubritate Craiova
Romania
Str. Brestei nr. 129A
Craiova
200177
Mihaela Lupu
+40 251414660
salub_craiova@yahoo.com
+40 372003629
www.salubritate-craiova.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Societate comercială
Salubrizarea localității
Achiziție motorină Euro 5 în baza unui acord-cadru ce se va derula pe parcursul a 24 luni pentru minim 1 000 000 litri si maxim 1 560 000 litri
27969145/2019/8
Acord-cadru timp de 24 luni pentru achizitia a minim 1 000 000 litri si maxim 1 560 000 litri.
Cel mai mic contract subsecvent posibil a fi incheiat pentru 60 000 litri, iar cel mai mare contract subsecvent pentru maxim 240 000 litri.
Sediul AC din Craiova, Str. Fluturi nr. 54 (48).
Acord-cadru timp de 24 luni pentru achizitia a minim 1 000 000 litri si maxim 1 560 000 litri.
Cel mai mic contract subsecvent posibil a fi incheiat pentru 60 000 litri, iar cel mai mare contract subsecvent pentru maxim 240 000 litri.
Termen de livrare minim acceptat 2 zile si maxim 5 zile de la primirea comenzii
5
95
24
Finantare din surse proprii. In cazul in care se vor afla pe primul loc doua oferte cu acelasi pret, departajarea se va face prin solicitarea de depunere a unor noi oferte de pret prin intermediul SEAP ca raspuns la o solicitare din partea autoritatii contractante.
Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente pot fi:
— certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, va prezenta o declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice. Formularul stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului si se va prezenta de catre ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator. Declaratia referitoare la art 60 se va prezenta de catre fiecare ofertant, asociat/subcontractant/tert sustinator, odata cu DUAE.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
— Butari Mihai Vlad – administrator,
— Gingioveanu Doina – director ecomonic,
— Ruiu Alin Constantin – director comercial,
— Dobre-Mazilu Viorel-Dragos – director tehnic,
— Duta Lavinia Margareta — responsabil viza CFP,
— Matei Maria — Birou Contabilitate,
— Cercel Daniela — Birou Contabilitate,
— Badin Florin Laurentiu – Compartiment Tehnic,
— Paun Andrei – Compartiment Tehnic,
— Marinas Lucian - Responsabil Coloana Auto,
— Baltaretu Larisa Mihaela – Compartiment Juridic,
— Pauna Mihaela – Compartiment Juridic,
— Lupu Mihaela – expert Achizitii Publice,
— Saizu Mihai Sorin — expert Achizitii Publice.
Nota 1. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa DUAE https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Documentul DUAE va fi completat de fiecare membru al asocierii, inclusiv terti sau subcontractanti. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista principalelor livrari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati. Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a dus la bun sfârşit, la nivelul a maximum 3 contracte/acorduri-cadru, produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant, în valoare cumulata, fara TVA, de cel putin egala cu: 1 000 000 RON.
Nota: (a) Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. b). In cazul unei asocieri, partea din valoarea contractului ce a revenit ofertantului se va evidentia distinct prin anexa la procesul verbal de receptie a marfii sau prin alte documente relevante, însusite de beneficiar. c). Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pe fiecare an in parte. Se va solicita prezentarea de certificate/documente conform art.179 din Legea 98/2016.
Initial, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele îndeplinite în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei si cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se vor prezenta:
— contracte sau parti din contracte, procese-verbale de receptie a marfii si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea, perioada (inclusiv data încheierii contractului). Din certificarile respective trebuie sa rezulte ca produsele au fost livrate conform proceselor verbale de receptie a marfii. În cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ, iar DUAE se va prezenta de fiecare asociat.
2019-03-14
15:00
2019-05-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare, reprezentantii ofertantilor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. — Compartiment Juridic
Str. Brestei nr. 129A
Craiova
200177
salub_craiova@yahoo.com
www.salubritate-craiova.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.