Căutare

România-Reșița: Gaze naturale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   REȘIȚA
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean Reșița
Romania
Str. Făgărașului nr. 18
Reșița
320210
Andreia Rosu
+40 255227830/106
compartimentachizitii@gmail.com
+40 255218760
www.spitaluljudeteanresita.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Unitate sanitară cu paturi
Acord-cadru furnizare gaze naturale
1061626/2019/3
Acord-cadru furnizare gaze naturale necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale specifice Spitalului Judetean de Urgenta şi asigurări confortului pacienţilor internaţi.
Gazele naturale sunt utilizate de autoritatea contractantă pentru:
— incălzire,
— preparare hrana,
— apă caldă menajera.
Scopul acestei proceduri este de a achizitiona gaze naturale de la orice furnizor titular de licenţă de furnizare a gazelor naturale, eliberata de A.N.R.E, care activează pe piaţa liberă, la tarife negociate mai mici decât cele pe piaţa reglementată, astfel incat sa se reduca cheltuielile cu gazele naturale, prin încheierea unui acord-cadru de furnizare în condiţii economice avantajoase.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor — 18 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Spitalul Judetean de Urgenta Resita Stationar 1 — Str. Fagarasului nr. 18, Stationar 2 — Str. Spitalului nr. 36 si Stationar 3 — Str. Crisan nr. 13.
Gazele naturale sunt utilizate de autoritatea contractantă pentru:
— incălzire,
— preparare hrana,
— apă caldă menajera.
Scopul acestei proceduri este de a achizitiona gaze naturale de la orice furnizor titular de licenţă de furnizare a gazelor naturale eliberata de A.N.R.E, care activează pe piaţa liberă, la tarife negociate mai mici decât cele pe piaţa reglementată, astfel incat sa se reduca cheltuielile cu gazele naturale, prin încheierea unui acord-cadru de furnizare în condiţii economice avantajoase.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent incheiat semestrial este de 488 096 RON.
12
Cerința nr. 1.
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.
Autoritatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situații excepționale, și pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului, să nu excludă un operator economic aflat în situațiile de mai sus.
Cerința nr. 2.
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.
Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat [menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016] se aplică operatorilor economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre judecatorească definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau pentru care Autoritatea Contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.
Operatorul economic nu este exclus din procedură, dacă a făcut plata acestor obligații sau a stins obligațiile prin alte modalități de stingere ori beneficiază de eșalonare la plată sau alte facilități de stingere a acestor obligații, în condițiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca Autoritatea Contractantă să formuleze decizia de excludere.
Autoritatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a menține un operator economic în procedura de atribuire, chiar dacă se găsește în situațiile descrise la art. 165 alin. (1) și (2) când cuantumul acestor obligațiide plată sunt sub 10 000 RON sau când sunt peste 10 000 RON, însă reprezintă mai puțin de 5 % din volumul acestor obligații la ultima scadență de plată.
Cerința nr. 3.
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— manager: jr. Waldemar Murgu,
— director medical  — dr. Morosoi Violeta,
— director fin. contabil — ec. Pinzariu Iovanca,
— sef Serviciu Achizitii — ec. Rosu Andreia,
— director Ingrijiri — as. Andras Aurora,
— sef Serv. Administrativ — ing. Bacala Gheorghe.
Pentru verificarea informatiilor din DUAE se solicita urmatoarele documente:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista principalelor livrari de produse furnizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici si privati.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conform art. 179 lit. b) din Legea 98/2006.
2019-03-11
15:00
2019-06-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
In cazul în care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci, în vederea incheierii acordului-cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SICAP, sectiunea „Intrebari”, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial. Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai scazut sau, in caz de mentinere a egalitatii, pana la stabilirea unui castigator, iar in cazul in care nu se poate stabili niciun castigator, procedura se va anula. Conform Legii 98/2016, ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European) — Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
https://ec.europa.eu/tools/espd
Ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE. Solicitarile de clarificari vor fi transmise online.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.