Căutare

România-Jilava: Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Cerere de oferte

Informaţii generale

   JILAVA
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații
Romania
Str. Sabarului nr. 1
Jilava
077120
Gabriela Roșu
+40 214570155
achizitii.bagr@anp.gov.ro
+40 214570155
www.bagr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Hârtie pentru copiator — format A4 și A3 pentru întreg sistemul administrației penitenciare
T2/20830
Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru de achizitie publica pentru furnizarea de hârtie pentru copiator — format A4 si A3 pentru o perioada de 24 luni, cu un singur operator economic, iar contractele subsecvente vor fi incheiate si derulate de catre unitatile penitenciare beneficiare din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, conform anexelor atasate caietului de sarcini. Acordul-cadru va fi încheiat de autoritatea contractantă Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații, conform art. 11 alin. (9) din HG nr. 756/26.11.2016. Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații este unitate de achiziţii publice centralizate care realizează achiziţiile centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa şi asigură personal, bunuri, lucrări şi servicii necesare îndeplinirii unor activităţi specifice Ministerului Justiţiei şi sistemului administraţiei penitenciare și art. 3 alin. (1) lit. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2
2
Hârtie pentru copiator — format A3
2
Sediile Administrației Naționale a Penitenciarelor și ale unităților penitenciare beneficiare, conform anexelor 1 și 2 atașate caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 1 150 topuri, cantitate maxima acord-cadru 2 071 topuri.
Cantitate minima contract subsecvent 2 topuri, cantitate maxima contract subsecvent 150 topuri.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2 757,00 RON, fara TVA, se regăsesc în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 3'¹ si 4 ¹ și 5 atașate caietului de sarcini.
Opacitatea de tiparire — minim 92 %.
12.5
Gradul de alb — minim 95 %.
12.5
75
24
Pentru factorii calitativi valoarea minimă care se va lua in calcul ca fiind conformă este cea specificata în caietul de sarcini, respectiv: 95 % la gradul de alb și 92 % la opacitate la tipărire.
Hârtie copiator format A4
1
Sediile Administrației Naționale a Penitenciarelor și ale unităților penitenciare beneficiare, conform anexelor 1 și 2 atașate caietului de sarcini.
Hârtie copiator format A4, cantitate minima acord-cadru 114 595 topuri, cantitate maxima acord-cadru 144 975 topuri.
Cantitate minima contract subsecvent 100 topuri, cantitate maxima contract subsecvent: 4 500 topuri.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 43 110,00 RON, fara TVA, se regăsesc în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 3'¹ si 4 ¹ și 5 atașate caietului de sarcini.
Minim 92 %.
12.5
Minim 95 %.
12.5
75
24
Pentru factorii calitativi valoarea minimă care se va lua in calcul ca fiind conformă este cea specificata în caietul de sarcini, respectiv: 95 % la gradul de alb și 92 % la opacitate la tipărire.
1) Cerinta: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu DUAE se va posta si Formularul 1;
2) Cerinta: certificate privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; solicitat, cerinta obligatorie.
Modalitatea de indeplinire: se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.
Pentru persoane juridice/fizice romane se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Note.
1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;
2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Nota 1. Documentele solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:
(a) Certificate privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitarii,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, dupa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(d) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 2. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.
Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura, precum si subcontractantul, au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Cerinta 1. Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) a livrat produse similare, în bune conditii. Cerinta se raporteaza la valoarea celui mai mare contract subsecvent, pentru fiecare lot în parte respectiv:
— lot 1 — 43 110,00 RON (fara TVA),
— lot 2 — 2 757,00 RON (fara TVA); conform art. 180 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 si art. 107 alin. (1) lit. f) din HG nr. 395/2016. Solicitat, cerinta obligatorie. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Cerinta 2. Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada conformității produselor ofertate, cu cerințele stabilite prin specificațiile tehnice din documentația de atribuire, buletine de analiză.
1) Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise de catre o autoritate sau clientul beneficiar, să fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.
Modalitatea de indeplinire: se vor depune odata cu propunerea tehnica;
2) Documente care să ateste indeplinirea cerintelor tehnice minime din documentația de atribuire, pentru produsele ofertate, documentele justificative, respectiv raport de incercare/buletin de analiza/document edificator (exemplu, LAREX sau echivalent) emis de un laborator acreditat, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte îndeplinirea cerințelor minime prevăzute pentru produsele ofertate, se vor depune odată cu propunerea tehnică și se va prezenta la fiecare livrare a produsului in unitățile penitenciare beneficiare, de către ofertantul castigator. Se vor accepta si buletine emise in alte state, cu conditia ca acestea sa fie depuse cu traducere autorizata.
2019-03-11
15:00
2019-07-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Conform art. 129  alin. (3) din HG nr. 395/2016.
Avand in vedere art. 20  alin. (6) din HG nr. 395/2016. Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Se accepta DUAE doar in format electronic .xml.
Unitățile penitenciare beneficiare isi rezerva dreptul de a redimensiona cantitățile minime si maxime ale contractelor subsecvente, in functie de resursele alocate si necesitati, pana la cantitatea maxima a acordului-cadru.
Având în vedere că documentația de atribuire conține un set minim de informații specifice referitoare la estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum și estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, subliniem faptul că aceste cantități minime și maxime, pe care autoritatea contractantă le stabilește inițial în documentația de atribuire și ulterior în acordul-cadru, reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție de necesitățile efective ale autorității contractante. Pe cale de consecință, coroborând prevederile art. 20 alin. (8) lit. f) cu cele ale art. 108 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contracte subsecvente pentru o cantitate suplimentară celei maxime prevăzute în acordul-cadru, ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele/serviciile/lucrările ce fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu condiția ca valoarea cumulată a tuturor acestor contracte să nu conducă la eludarea aplicării acelor prevederi ale legii, care instituie obligații ale autorității contractante, în raport cu anumite praguri valorice.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101 din 19.5.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
Compartimentul juridic
Str. Sabarului nr. 1
Jilava
077120
+40 214570155
achizitii.bagr@anp.gov.ro
+40 214570155
www.bagr.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.