Căutare

România-Târgu Mureș: Ouă

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Romania
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Târgu Mureș
540136
Alexandru Perghel
+40 265212111
achizitii@spitalmures.ro
+40 265213967
www.spitalmures.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare ouă
4323209/2019/2736/29.01.2019
Acord-cadru de furnizare oua.
Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures.
Acord-cadru de furnizare oua, cantitatile maxime si minime se regasesc in caietul de sarcini.
24
1) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016. Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;
2) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;
3) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016. Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;
4) Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016 — model propriu, declaratia va fi completata de toti participantii (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:
— dr. Puiac Ion Claudiu — manager,
— ec. Craciun Ioan Florin — director financiar contabil,
— Moldovan Silvia Stefania — sef echipa muncitori,
— Bindila Ecaterina — as. med. dietetician,
— Serbanat Nicoleta — as. med. dietetician,
— Popsor Ioan-Gavril — as. med. pr. lic. in dietetica,
— Bobric Gabriel — consilier juridic,
— ec. Perghel Alexandru — sef Birou Achizitii Publice si Contractare, Ormenisan Alexandra-Birou Achizitii Publice si Contractare.
5) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator, subcontractanti, asociati;
6) Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;
7) Certificat de atestare fiscala pt. persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – eliberat de primarie operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.
Nota: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Nota: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii documentelor;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de admi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017).
Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017): pentru lotul 1 — 816 000,00 RON. Pentru persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, in original traduse în limba româna si legalizate sau semnate conform cu originalul. Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizează.
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani.
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei (certificate/documente etc.) trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor semnate cu semnatura electronica extinsa. Aceste documente/inscrisuri/echivalente pot sa fie prezentate din cadrul sectoarelor bugetare si/sau private. Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, pentru lotul 1 — 816 000,00 RON. Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se întelege produsul oua. Toate documentele vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.
3
2019-03-01
15:00
2019-07-01
2019-03-01
15:00
In SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.