Căutare

România-București: Servicii de tăiere a arborilor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREȘTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Romania
Str. Sf. Elefterie nr. 47–49
București
Loredana Ionela Zidărescu
+40 799903320
serv.achizitii@aes5.ro
+40 799903320
www.sector5.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Societate comercială
Colectare deșeuri nepericuloase
Servicii de toaletare și defrișare arbori în sectorul 5 București
13873/27515874/2018
Servicii de toaletare si defrisare a unui numar de 8 639 arbori situati in Sectorul 5 — Bucuresti, in conformitate cu prevederile avizului general/avizelor de specialitate emise de catre Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
3312795.22
5
Lot 4
4
Sector 5, Bucuresti.
Servicii de toaletare si defrisare a unui numar de 1 455 arbori, in conformitate cu prevederile avizului general/avizelor de specialitate emise de catre Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
4) Termen de interventie in caz de intemperii, exprimat in ore
15
Perioada de prestare a serviciilor va fi evidentiata de catre ofertanti in cadrul propunerii tehnice, conform cerintelor caietului de sarcini
15
70
644117.74
60
Plata pretului se va efectua etapizat: 30 % din valoarea contractului la momentul semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea serviciilor si 70 % din valoarea contractului urmeaza a fi platita pe masura realizarii veniturilor bugetare.
Lot 5
5
Sector 5, Bucuresti.
Servicii de toaletare si defrisare a unui numar de 1 153 arbori, in conformitate cu prevederile avizului general/avizelor de specialitate emise de catre Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
4) Termen de interventie in caz de intemperii, exprimat in ore
15
Perioada de prestare a serviciilor va fi evidentiata de catre ofertanti in cadrul propunerii tehnice, conform cerintelor caietului de sarcini
15
70
501250.45
60
Plata pretului se va efectua etapizat: 30 % din valoarea contractului la momentul semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea serviciilor si 70 % din valoarea contractului urmeaza a fi platita pe masura realizarii veniturilor bugetare.
Lot 2
2
Sector 5, Bucuresti.
Servicii de toaletare si defrisare a unui numar de 1 706 arbori, in conformitate cu prevederile avizului general/avizelor de specialitate emise de catre Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
4) Termen de interventie in caz de intemperii, exprimat in ore
15
Perioada de prestare a serviciilor va fi evidentiata de catre ofertanti in cadrul propunerii tehnice, conform cerintelor caietului de sarcini
15
70
692970.10
60
Plata pretului se va efectua etapizat: 30 % din valoarea contractului la momentul semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea serviciilor si 70 % din valoarea contractului urmeaza a fi platita pe masura realizarii veniturilor bugetare.
Lot 3
3
Sector 5, Bucuresti.
Servicii de toaletare si defrisare a unui numar de 1 830 arbori, in conformitate cu prevederile avizului general/avizelor de specialitate emise de catre Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
4) Termen de interventie in caz de intemperii, exprimat in ore
15
Perioada de prestare a serviciilor va fi evidentiata de catre ofertanti in cadrul propunerii tehnice, conform cerintelor caietului de sarcini
15
70
753182.80
60
Plata pretului se va efectua etapizat: 30 % din valoarea contractului la momentul semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea serviciilor si 70 % din valoarea contractului urmeaza a fi platita pe masura realizarii veniturilor bugetare.
Lot 1
1
Sector 5, Bucuresti.
Servicii de toaletare si defrisare a unui numar de 1 807 arbori, in conformitate cu prevederile avizului general/avizelor de specialitate emise de catre Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
4) Termen de interventie in caz de intemperii, exprimat in ore
15
Perioada de prestare a serviciilor va fi evidentiata de catre ofertanti in cadrul propunerii tehnice, conform cerintelor caietului de sarcini
15
70
721274.13
60
Plata pretului se va efectua etapizat: 30 % din valoarea contractului la momentul semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea serviciilor si 70 % din valoarea contractului urmeaza a fi platita pe masura realizarii veniturilor bugetare.
Operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In acest sens, operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul), vor depune, odata cu DUAE, o declaratie privind conflictul de interese.
Operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative:
1) Certificat constator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării certificatului constatator. Certificat fiscal cu privire la impozite si taxe eliberat de autoritatea fiscala competenta pentru sediul social, sediile secundare, precum si pentru punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la bugetul de stat la momentul prezentarii certificatului fiscal. In cazul in care unul sau mai multe puncte de lucru ale ofertantul nu se incadreaza in situatia de a fi platitoare de taxe si impozite locale, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere;
2) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice;
3) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
4) Alte documente edificatoare.
Pentru persoane juridice straine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare — eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor traduse de un traducator autorizat, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Motivatie:
Conform prevederilor legale in vigoare, in materia achizitiilor publice, operatorii economici, indiferent de forma de participare, trebuie sa faca dovada ca nu se regasesc in situatiile prevazute de art. 60, art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorii economici, tertii sustinatori (daca este cazul) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind „cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani”: 2017, 2016, 2015. Se solicita ca ofertantul sa fi avut cifra de afaceri de cel putin:
— pentru lotul 1 — 721 274,13 RON,
— pentru lotul 2 — 692 970,10 RON,
— pentru lotul 3 — 753 182,80 RON,
— pentru lotul 4 — 644 117,74 RON,
— pentru lotul 5 — 501 250,45 RON.
Data de referinta pentru care se determina cifra de afaceri precum si data de echivalenta a RON/alta valuta la cursul BNR http://www.cursbnr.ro/ este 31.12. a fiecarui an declarat.
Completarea DUAE — prezentarea doar la solicitarea AC, la finalizarea evaluarii ofertelor, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamanetul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor: documentele care vor fi solicitate operatorilor economici pentru demonstrarea cifrei de afaceri: bilanturi/rapoarte audit/orice alt document din care sa reiasa cifra de afaceri; Documentul unic de achizitii european (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti. În cazul depunerii unei oferte comune (asociere), fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara, proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. In situatia sustinerii capacitatii economice si financiare a operatorului economic, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le vor pune la dispozitia ofertantului (descriind modul concret în care vor realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. În cazul în care un subcontractant îşi exprimă, în conformitate cu prevederile legii, opţiunea de a fi plătit direct, subcontractul anexat la contract va conţine o anexă specifică privind plata directă, prin care prestatorul şi subcontractantul vor:
(i) consemna această opţiune,
(ii) preciza contul bancar al subcontractantului,
(iii) si indica partea din sumă sau procentul corespunzător aferent subcontractantului, urmand ca subcontractantul sa fie platit direct de catre beneficiar.
Entitatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data — înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Ofertantii vor face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea unei liste a serviciilor similare cu cele care fac parte din obiectul contractului (servicii similare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitii), realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, la nivelul unui contract sau a maxim 5 contracte în valoare de cel putin: — pentru lotul 1 — 721 274,13 RON,
— pentru lotul 2 — 692 970,10 RON,
— pentru lotul 3 — 753 182,80 RON,
— pentru lotul 4 — 644 117,74 RON,
— pentru lotul 5 — 501 250,45 RON.
Se va prezenta lista principalelor servicii realizate în ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor.
Completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative, care probeaza indeplinirea cerintei, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: proces-verbal de receptie finala/procesul-verbal de receptie la terminarea serviciilor/proces-verbal pe obiect, intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia serviciilor, care sa ateste faptul ca serviciile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul serviciii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei serviciilor: documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Se va solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, dupa caz. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitia ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. În cazul depunerii unei oferte comune (asociere), fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara, proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care ofertantul este reprezentat de un grup de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, acestia vor lua forma juridica de asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va solicita tuturor ofertantilor sa completeze DUAE corespunzator si, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze: ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze. Acordul de subcontractare.
2019-03-18
15:00
2019-05-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
Conform deciziei de constituire a comisiei.
Autoritatea contractanta instiinteaza ca plata pretului se va efectua etapizat:
— 30 % din valoarea contractului la momentul semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea serviciilor,
— 70 % din valoarea contractului urmeaza a fi platita pe masura realizarii veniturilor bugetare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția Juridică
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9–11, sector 5
București
+40 799903320
serv.achizitii@aes5.ro
www.sector5.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.