Căutare

România-Timișoara: Servicii de dezvoltare de software analitice, ştiinţifice, matematice sau previzionale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Asociația pentru Promovarea Femeii din România
Romania
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 69
Timișoara
300578
Vasile Moldovan
+40 356108800
apfr.achizitii@yahoo.ro
+40 356108800
www.apfr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
ONG
Activitate educațională, consiliere și consultanță
Servicii de dezvoltare software de analiză a datelor privind progresul înregistrat de persoanele din grupul țintă care beneficiază de măsuri de ocupare în cadrul proi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
12917717/2019/114817/9/149
Servicii de dezvoltare software de analiza a datelor privind progresul inregistrat de persoanele din grupul tinta care beneficiaza de masuri de ocupare in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817, Cod CPV: 72212460-1 —servicii de dezvoltare de software analitice, stiintifice, matematice sau previzionale. Serviciile sunt necesare desfasurarii activitatilor proiectului pentru care achizitorul, APFR este responsabil si vor fi prestate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
281796.81
Sediul achizitorului: Timisoara, Str. 1 Decembrie nr. 69, Localitatea Timisoara, cod postal 300578, judetul Timis si sediul prestatorului.
Servicii de dezvoltare software de analiza a datelor privind progresul inregistrat de persoanele din grupul tinta care beneficiaza de masuri de ocupare in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817, Cod CPV: 72212460-1 —servicii de dezvoltare de software analitice, stiintifice, matematice sau previzionale. Serviciile sunt necesare desfasurarii activitatilor proiectului pentru care achizitorul, APFR este responsabil si vor fi prestate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
Factorul 5. Garanția ofertata. Perioada de garantie ofertata incepe ca curga de la data finalizarii si receptionarii etapei III de dezvoltare a softului si va fi exprimata in luni calendaristice.
10
Factorul 4. Termenul de dezvoltare al softului in etapa I. Atentie: va fi respinsa ca neconforma, orice oferta care prevede un termen care depaseste 60 zile pentru dez [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
10
Factorul 2. Calitatea solutiei tehnice, subcriteriul 2.2., gradul de detaliere a solutiei tehnice ofertate, inclusiv cerinte functionale si nefunctionale.
10
Factorul 3. Managementul implementarii, subcriteriul 3.2., gestionarea procesului de testare si instruire: se vor avea in vedere adecvarea operatiunilor de testare si in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
10
Factorul 3. Managementul implementarii, subcriteriul 3.1., gestionarea procesului de implementare: se vor avea in vedere modalitatea de raportatare a progresului, frec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
10
Factorul 2. Calitatea solutiei tehnice, subcriteriul 2.1., calitatea tehnică a arhitecturii.
10
40
24
„Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817
Componenta 1 — Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) în comunitatile marginalizate, Axa Prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Operatiunea: Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.
Cerinta 1.
Operatorii economici participanti nu trebuie sa se afle în una din situaţiile prevăzute în cuprinsul articolelor 59, 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată, sub sanctiunea excluderii din procedura.
Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociațiilor/subcontractanților/terților susținători, după caz.
Modalitatea de îndeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta, odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor (se va consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).
Se vor prezenta atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular nr. 1), cat si daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator, insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Formularul nr. 1, declaraţie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);
5) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.
Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, precum și a celor implicați în procedură, sunt:
Consiliul Director.
— Vasile Moldovan — Director executiv,
— Florin Kovacs — Director executiv,
— Paula-Catalina Ternauciuc — Membru in Consiliul Director, cu drept de vot,
— Florentina-Delia Ciursa — Membru in Consiliul Director, cu drept de vot.
Comisia de evaluare a ofertelor:
— Florentina-Delia Ciursa — Presedinte cu drept de vot,
— Paula Catalina Ternauciuc — Membru cu drept de vot,
— Carmen-Maria Tot — Membru cu drept de vot.
Membri supleanti:
— Gratiela Los — Membru supleant cu drept de vot,
— Lavinia Monica Moldovan — Membru supleant cu drept de vot.
Atenționări speciale.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător), atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Cerinta 1.
Ofertantul/asociatul/subcontractantii/tert sustinator sa dovedeasca o forma de inre [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Experiența similară. Ofertantul va face dovada indeplinirii de servicii similare, prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, in valoare totala cumulata de cel putin 200 000,00 RON, exclusiv TVA, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Prestarea de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate/client privat.
Se solicita completarea DUAE, cu indicarea: numarului, datei si obiectului contractului de servicii, denumirii/numelui clientului public sau privat, perioadei contractuale si valorii serviciilor indeplinite in perioada de referinta. Numai ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele doveditoare, solicitate de autoritatea contractanta, pentru sustinerea experientei similare si anume: lista principalelor servicii prestate/indeplinite in ultimii 3 ani, cu anexa (Formularul nr. 2 cu anexa, din sectiunea „Formulare’’), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarea de servicii similare se confirma prin prezentarea unor documente doveditoare, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate/client privat, de tipul: contracte de prestari servicii, documente constatatoare initiale/finale, procese verbale de receptie partiala/totala, scrisori de recomandare, alte documente similare doveditoare. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, operatorul economic putand să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi. Modalitatea de îndeplinire: DUAE completat de ofertant, în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tegnică și profesională.
2019-03-13
15:00
2019-07-13
2019-03-13
15:00
In SEAP.
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
— Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SICAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică),
— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările, avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, calculat astfel:
— Începând cu ziua următoare luării la cunoștință a răspunsului autorității contractante, în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere,
— Începând cu ziua următoare împlinirii termenului de 3 zile, când autoritatea contractantă nu a transmis un răspuns,
— Începând cu ziua următoare împlinirii termenului de 7 zile, când autoritatea contractantă a transmis un răspuns, în sensul că urmeaza să adopte măsuri de remediere.
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.