Căutare

România-Bucureşti: Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Afacerilor Externe
Romania
Str. Modrogan nr. 14
Bucureşti
011826
Andreea Dobre
+40 214311910
andreea.dobre@mae.ro
+40 213102179
www.mae.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziția serviciilor de închiriere autovehicule cu șofer, pentru asigurarea transportului participanților la reuniunile ministeriale din cadrul Președinției României la Consiliul UE
4266863/2019/1
Valoarea minimă si maxima estimată a acordului-cadru: minim 237 443,00 RON fără TVA, maxim 1 779 000,00 RON fara TVA.
Termenul mimita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu dispozitiile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare
1779000
3
3
Închiriere vehicule pentru transport de persoane — București (mai/iunie 2019)
2
Ministerul Afacerilor Externe — Unitatea pentru Pregatirea Presedintiei la Consiliul UE.
Lot 2 — Închiriere vehicule pentru transport de persoane — București (mai/iunie 2019): minim 35 543,00 RON, maxim 334 300,00 RON fara TVA.
Închiriere autovehicule pentru transport de persoane — București (mai/iunie 2019), din care:
i) Distanța max. 50 km:
— Autovehicul pentru transportul a 7–8 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 30 masini,
— Autovehicul pentru transportul a 14–19 persoane + șofer — minim 2 mașini/maxim 30 mașini,
— Autocar de linie internațională pentru transportul a 37–49 persoane + șofer — minim 1/maxim 10 autocare.
ii) Distanța max. 100 km:
— Autovehicul pentru transportul a 7–8 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 30 masini,
— Autovehicul pentru transportul a 14–19 persoane + șofer — minim 2 mașini/maxim 30 mașini,
— Autocar de linie internațională pentru transportul a 37–49 persoane + șofer — minim 1/maxim 10 autocare.
iii) Distanța max. 500 km:
— Autovehicul pentru transportul a 7–8 persoane + șofer — minim 1 mașini/maxim 15 masini,
— Autovehicul pentru transportul a 14–19 persoane + șofer — minim 1 mașini/maxim 15 mașini,
— Autocar de linie internațională pentru transportul a 37–49 persoane + șofer — minim 1/maxim 5 autocare.
Numar de autovehicule.
25
75
334300
4
Închiriere vehicule pentru transport de persoane — Sibiu — mai 2019
3
Ministerul Afacerilor Externe — Unitatea pentru Pregatirea Presedintiei la Consiliul UE.
Cantitatea minimă și maximă estimată a acordului-cadru.
Lot 3 — Închiriere autovehicule pentru transport de persoane — Sibiu — mai 2019.
i) Distanța max. 50 km:
— Autovehicul pentru transportul a 7–8 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 50 masini,
— Autovehicul pentru transportul a 14–19 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 50 mașini,
— Autocar de linie internațională pentru transportul a 37–49 persoane + șofer — minim 3/maxim 20 autocare.
ii) distanța max. 100 km
— Autovehicul pentru transportul a 7–8 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 50 masini,
— Autovehicul pentru transportul a 14–19 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 50 mașini,
— Autocar de linie internațională pentru transportul a 37–49 persoane + șofer — minim 3/maxim 20 autocare.
iii) distanța max. 500 km:
— Autovehicul pentru transportul a 7–8 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 40 masini,
— Autovehicul pentru transportul a 14–19 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 40 mașini,
— Autocar de linie internațională pentru transportul a 37–49 persoane + șofer — minim 3/maxim 20 autocare.
Numar de autovehicule
25
75
803000
4
Închiriere vehicule pentru transport de persoane — București —  aprilie 2019
1
Ministerul Afacerilor Externe — Unitatea pentru Pregatirea Presedintiei la Consiliul UE.
Lot 1 — Închiriere autovehicul pentru transport de persoane — București — aprilie 2019 din care:
i) distanța max. 50 km:
— Autovehicul pentru transportul a 7–8 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 40 masini,
— Autovehicul pentru transportul a 14–19 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 40 mașini,
— Autocar de linie internațională pentru transportul a 37–49 persoane + șofer — minim 2/maxim 10 autocare.
ii) distanța max. 100 km
— Autovehicul pentru transportul a 7–8 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 40 masini,
— Autovehicul pentru transportul a 14–19 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 30 mașini,
— Autocar de linie internațională pentru transportul a 37–49 persoane + șofer — minim 2/maxim 10 autocare.
iii) distanța max. 500 km:
— Autovehicul pentru transportul a 7–8 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 25 masini,
— Autovehicul pentru transportul a 14–19 persoane + șofer — minim 5 mașini/maxim 25 mașini,
— Autocar de linie internațională pentru transportul a 37–49 persoane + șofer — minim 2/maxim 10 autocare.
Numarul de autovehicule.
25
75
641700
4
I.1. Ofertanții și eventualii subcontractanți nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor. Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți. Dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/sau acordul de asociere.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar(inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți), la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
— Alte documente edificatoare, după caz.
I.2. Ofertantii și eventualii subcontractanți nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor, precum și formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în sectiunea „Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.
Persoanele din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la care care se raporteaza respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedură, sunt următoarele:
— Daniel Eusebiu Goșea — Director general UPPUE,
— Cătălin Glăvan — Director DPP,
— Alexandru Enache — Sef-serviciu SLM,
— Gabriela Ochenatu — Director Directia Planificare Bugetara, Contabilitate si Salarizare,
— Oana Costinela Constantinescu — Consilier juridic,
— Andreea Dobre — Consilier relatii DLA-SA.
Notă: prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate,reprezintă cel puţin 10 % din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
Ofertantii și eventualii subcontractanți trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență. Operatorul economic trebuie să dovedească faptul că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți), la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi, după caz: certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise in ţara de rezidenţă.
Informaţiile cuprin [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Ofertanții trebuie să furnizeze informații privind subcontractarea.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși. Odată cu DUAE, vor prezenta și acordul/acordurile de subcontractare.
5
2019-03-06
15:00
2019-09-06
2019-03-06
15:00
In SEAP.
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret: se va realiza tot in format electronic, prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea „Intrebari" din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP). Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantilor clasati pe primele locuri in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii, potrivit prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, se va face accesand link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
În cazul în care, din motive tehnice care vor fi justificate (motivele tehnice din cauza carora operatorul economic nu poate încarca electronic documentele sunt doar cele datorate operatorului SEAP), nu este posibila transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, ofertantii vor transmite documentele respective prin posta sau prin depunere la Registratura MAE din Aleea Alexandru, nr. 16, sector 1, Bucuresti, în plic sigilat, cu scrisoare de inaintare, cu opis si numerotate, cu mentiunea „A nu se deschide pâna la data de”.Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia de atribuire si de a pregati oferta în limba româna, conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie. Documentele emise în alta limba decât limba româna se vor prezenta însotite de traducerea autorizata în limba româna. Nu se accepta oferte alternative.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform dispozitiilor din Legea nr. 101/2016.
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.