Căutare

România-Bucureşti: Echipament de procesare a datelor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Registrul Auto Român R.A.
RO 1590236
Calea Griviţei nr. 391A, sector 1
Bucureşti
010719
Dumitrescu Ion
+40 212027000-296
ionut@rarom.ro
+40 213197433
www.rarom.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Alta activitate
Modernizarea echipamentelor de certificare a autenticității din cadrul reprezentanțelor RAR R.A.
Modernizarea sistemului de certificare a autenticităţii vehiculelor şi a formularelor tip ale documentelor ce confirmă înmatricularea anterioară a vehiculelor în ţara de provenienţă din dotarea reprezentanţelor RAR R.A., conform caietului de sarcini.
— Orice operator economic interesat pentru participarea la procedura de achiziţie are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire,
— În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare vor fi solicitate cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunţul de participare, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări în termen de cel puţin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
2097000.00
Reprezentanţele R.A.R. R.A. din ţară şi sediul central.
Modernizarea echipamentelor tehnice care compun sistemul de certificare a autenticităţii:
— Microcamere video cu transmisie prin cablu — 120 bucati,
— Echipamente de certificare a autenticităţii formularelor tip, ale documentelor ce confirmă înmatricularea anterioară a vehiculelor în ţara de provenienţă şi program informatic aferent — 80 bucati,
— Echipament pentru măsurarea stratului de vopsea al caroseriilor autovehiculelor din oţel sau aluminiu — 45 bucati,
— Echipament pentru detectarea sudurilor neautorizate, îmbinărilor de material — 45 bucati.
2018/S 097-220986
1206
Modernizarea echipamentelor de certificare a autenticității din cadrul reprezentanțelor RAR R.A.
2018-07-25
1
1
S.C. Wep România S.R.L.
RO12766070
Str. Tamasi Aron nr. 55A, județul Harghita
Odorheiul Secuiesc
535600
+40 2120127000
+40 212027000
2097000.00
1) Mod de obţinere a documentaţiei de atribuire:
— Prin acces direct şi nemijlocit la descărcarea fişierelor electronice ataşate în SEAP la anunţul de participare, secţiunea „Documentaţie şi clarificări"; pentru deschiderea fişierelor cu extensie „p7m", se instalează aplicaţia „verifierx86.exe" care se poate descărca de la adresa de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download
se face dublu click pe fişier, se selectează butonul „View" sau „Save"; documentaţia este gratuită,
— Solicitările de documente/clarificări ale operatorilor economici şi răspunsurile autorităţii contractante la acestea, se transmit prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
2) Date despre subcontractanţi:
— Numai în cazul în care ofertantul nominalizează subcontractanţi, se vor prezenta informaţii corespunzătoare în DUAE, inclusiv DUAE ale subcontractanţilor, cu informaţiile despre neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, precum şi informaţiile prevăzute de art. 193 alin. (1) lit. b) şi c), care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. Se pot lua în considerare resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor, cu condiţia prezentării de documente relevante în acest sens,
— Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.
Documente probante: angajamente de susţinere (formularele adecvate din capitolul III „Formulare"). Ofertantul declarat câştigător, la încheierea contractului de achiziţie, este obligat să prezinte documentele justificative pentru subcontractare, acordul exprimat de subcontractanţi pentru preluarea părţii/părţilor din contract pe care urmează să o/le execute, cu opţiunea acestora privind modul de efectuare a plăţilor, direct, de către autoritatea contractantă sau de către ofertant (conform art. 218 din Legea nr. 98/2016), precum şi contractele semnate cu subcontractanţii pentru executarea părţii din contract ce le revine. Documentele de subcontractare din ofertă vor deveni anexe la contract;
3) Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: În cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut”, două sau mai multe oferte au acelaşi preţ, se va solicita ofertanţilor care au ofertat un preţ egal, sa depună o nouă ofertă în SEAP;
4) Informarea ofertanţilor/comunicarea rezultatului procedurii:
— Conform art. 214, art. 215 din Legea nr. 98/2016, modificată şi completată prin OUG nr. 107/2017 şi art. 142 din H.G. nr. 395/2016, modificată şi completată prin HG nr. 866/2016;
5) Încheierea contractului:
— Conform art. 143 şi art. 144 din H.G. nr. 395/2016 modificată şi completată prin HG nr. 866/2016;
6) Dacă este cazul, orice document prezentat în altă limbă decât limba română, va fi însoţit de o traducere autorizată.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642/+40 218900745
www.cnsc.ro
Conform art. 6–8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.
Registrul Auto Român R.A. — Compartimentul Juridic
Calea Griviţei nr. 391A, sector 1
București
010719
+40 212027000
rarom@rarom.ro
+40 213181754
www.rarom.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.