Căutare

România-Bucureşti: Sisteme de operare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6 — Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti
Bucureşti
061127
Departament Achiziții
+40 213186684
departamentachizitii@andnet.ro
+40 213186704
http://bucuresti.cnadnr.ro/
https://sicap-prod.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție licențe: licențe lot 1 — licențe Windows 10 Pro — 300 bucăți și lot 2 — licențe Office 2019 — 500 bucăți pentru D.R.D.P. Bucureşti
16054368/2018/110025/A1
Achiziție licențe: licențe lot 1 — licențe Windows 10 Pro — 300 bucăți și lot 2 — licențe Office 2019 — 500 bucăți pentru D.R.D.P. Bucureşti.
A. Conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
B. Conform art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta stabileste 2 termene limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare:
— primul termen-limita este cu 20 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,
— al doilea termen-limita este cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
850000
2
2
Lot 2 — licențe Office 2019 — 500 bucăți
2
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6.
Lot 2 — licențe Office 2019 — 500 bucăți.
Termen de livrare
10
90
550000
60
Durata contractului: 60 de zile de la data semnarii acestuia de ambele parti.
Licențe lot 1 — licențe Windows 10 Pro — 300 bucăți
1
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6.
Licențe lot 1 — licențe Windows 10 Pro — 300 bucăți.
Termenul de livrare
10
90
300000
60
Durata contractului: 60 de zile de la data semnarii acestuia de ambele parti.
Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE — Partea III „Motive de excludere" — Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale".
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:
A. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora;
B. Alte documente edificatoare, dupa caz;
II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE — Partea III „Motive de excludere" — Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale".
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibil va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice române trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul statului), din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia;
B. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.), prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
In situatia in care se va impune, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile ii vor putea fi solicitate si va avea obligatia prezentarii si a documentelor justificative care atesta indeplinirea obligatiilor catre bugetul local, alte bugete care intra in componenta bugetului general consolidat.
III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind asocierea.
Informatii privind subcontractantii.
Cerinta nr. 1 — ofertantul va demonstra ca a livrat, in ultimii 3 ani, produse similare cu cele care fac obiectul contractului, a caror valoare cumulata, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte, este de cel putin:
— lot 1: 150 000,00 RON,
— lot 2: 275 000,00 RON.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: certificate/documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare, procese-verbale de receptie sau alte documente relevante) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora.
Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.
Nota 1: 
(a) Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON, 2017 — 1 EUR = 4,5681 RON, 2018 — 1 EUR = 4,6535 RON,
(b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).
Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
Nota 3: documentele vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, incarcate in SEAP, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa.
Nota 4: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat".
Nota 5: dovada similitudinii produselor livrate in cadrul contractului/lor prezentat/e drept experienta similara cu cele supuse procedurii revine operatorului economic.
Nota 6: prin „contract” se intelege orice contract, inclusiv contracte subsecvente in derularea acordurilor-cadru.
Informatii privind tertii sustinatori.
Informatii privind tertii sustinatori — continuare.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" — subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat". Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, acordul de asociere — formularul nr. 3 insotit de anexa la acesta prezentat in Sectiunea „Formulare" din Documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor, conform criteriului de atribuire ales.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza" si partea IV „Criteriile de selectie" — sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" — subsectiunea „Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: partea II „Informatii referitoare la operatorul economic" — sectiunea A „Informatii privind operatorul economic" si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic", partea III „Motive de excludere". In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
Nota 1: conform art. 170 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 — in cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru produsele livrate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor, conform criteriului de atribuire ales. Acordul de subcontractare va fi prezentat semnat olograf de catre reprezentantii partilor intre care a fost incheiat si va contine cel putin urmatoarele: numarul de inregistrare in cadrul societatii si data incheierii acestuia, procentul de subcontractare, serviciile ce urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/i, orice alte informatii considerate a fi relevante.
DUAE: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat", prin precizarea a cel putin urmatoarelor informatii: numărul si data contractului invocat drept experientă similară, obiectul contractului, valoarea (exprimata in RON fara TVA), beneficiarul, data si numărul documentului de receptie. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificate/documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare, procese-verbale de receptie sau alte documente relevante) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de prestare si valoarea acestora. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.
Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C „Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: partea II „Informatii referitoare la operatorul economic" — sectiunea A „Informatii privind operatorul economic" si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic", partea III „Motive de excludere" — partea IV „Criteriile de selectie", Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" — subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat", in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm (documente justificative solicitate prin Fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea cerintelor privind capacitatea tehnica). Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, Formularul nr. 5 prezentat in Sectiunea „Formulare" din Documentatia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitia ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de prestare si valoarea acestora. Daca tertul/tertii nu indeplineste/ indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b).
In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182–185 din Legea nr. 98/2016, precum si prevederile art. 48–50 din H.G. nr. 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare. Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua in considerare aceasta sustinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului,
(b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.
Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului. Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor conform criteriului de atribuire ales. Conform art. 51 din Hotărârea nr. 395/2016:
1) În situaţia în care autoritatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi/sau cerinţelor de executare a contractului anumite autorizaţii specifice, cerinţa se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă;
2) În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul de achiziţie publică, cerinţa prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă. Totodata, conform art. 48 alin. (1), din acelasi act normativ, „Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Drept urmare, cerinta nr. 2, privind dovada conform careia operatorul detine sau dispune in baza unor documente relevante, conform legislatiei in vigoare (RNTR 9), de cel putin un punct de lucru autorizat pe raza de activitate a D.R.D.P. Bucuresti nu poate fi indeplinita prin tert sustinator. Tertul sustinator poate prezenta angajament ferm privind susţinerea acordata ofertantului, doar pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica — experienta similara, cerinta nr. 1 din fisa de date a achizitiei.
2019-03-05
15:00
2019-07-05
2019-03-05
15:00
In SEAP.
1) Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd
Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic .xml, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei. In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.6.2016 disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf
2) Durata contractului: 60 de zile de la data semnarii acestuia de ambele parti;
3) Daca in urma evaluarii ofertelor, 2 sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare „Pretul ofertei”;
4) Daca printre ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista 2 sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi punctaj aferent factorului de evaluare „Pretul ofertei” (au acelasi pret) si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorul de evaluare „Termenul de livrare, de la data primirii comenzii” atunci AC va solicita numai acestor ofertanti clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii de catre acestia de documente care contin preturi noi;
5) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Documentatii, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP: https://sicap-prod.e-licitatie.ro — ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire, exceptie facand probleme de ordin tehnic prevazute de art. 63 din H.G. nr. 395/2016 si confirmate de catre reprezentantii portalului SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Bucureşti — Departament Achiziții
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Bucureşti
061127
+40 213186684
departamentachizitii@andnet.ro
+40 213186704
http://bucuresti.cnadnr.ro/
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.