Căutare

România-Bucureşti: Platforme informatice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Națională de Meteorologie R.A.
Romania
Șoseaua București-Ploiești nr. 97
Bucureşti
013686
Gabriela Aionesei
+40 213183240
gabriela.aionesei@meteoromania.ro
+43 021163143
www.meteoromania.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Modernizarea sistemului de asimilare de date și aplicațiilor operaționale în prognoza de scurtă și foarte scurtă durată (nowcasting)
1167270820193-3.
Scopul achiziției este obtinerea de resurse suplimentare de calcul, software și hardware compatibile cu sistemele de calcul existente, necesare modernizării sistemului de asimilare de date și aplicațiilor operaționale de prognoză de scurtă și foarte scurtă durată (nowcasting). Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, având în vedere că termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este cu 25 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
1962884
Sediul Administratiei Nationale de Meteorologie, Șoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sector 1, Bucuresti.
Achiziția face parte din proiectul „Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale“, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, Axa Prioritară 5 — Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 — Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră. Printre cele 5 obiective specifice ale proiectului se numără şi „Modernizarea sistemului de asimilare de date și aplicațiilor operaționale în prognoza de scurtă și foarte scurtă durată (nowcasting)“ a Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
România, prin Administrația Națională de Meteorologie, este membră cu drepturi depline în 2 mari consorții europene de modelare numerică, Aladin și Cosmo și participă activ la dezvoltarea și îmbunătățirea celor 2 modele de prognoză numerică a vremii. În acest sens, eforturile depuse în ultimile decenii s-au concretizat prin creșterea capacitații acestor modele atmosferice de arie limitată în a simula cu acuratețe atât fenomene pe termen scurt, cât și la scară largă.
În cadrul Administrației Naționale de Meteorologie se integrează de 4 ori pe zi ambelele modele numerice Aladin și Cosmo pe domenii geografice care acoperă teritoriul României. Prognozele numerice ale celor 2 modele sunt utilizate atât în elaborarea prognozelor meteorologice pentru diferitele zone geografice ale țării, precum și pentru o serie de alte aplicații conexe (hidrologie, energie regenerabila etc.).
Acest factor a fost introdus pentru a se asigura posibilitatea de update al softului de bază pe o perioadă extinsă, cu costuri reduse pentru achizitor, în parametri de calitate și în regim operativ
5
Pentru a obține o prognoză numerică cât mai performantă este nevoie ca domeniile de integrare ale modelelor numerice să fie suficient de mari, iar rezoluțiile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
50
Acest factor a fost introdus pentru a se asigura posibilitatea funcționării pe perioadă extinsă a echipamentelor, cu costuri reduse pentru achizitor, în parametri de calitate, în regim operativ
5
40
3
Achiziția face parte din proiectul “Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, Axa Prioritară 5.
Ofertanții, terții susținatori și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării ANAP nr. 240/2016, de către ofertanți, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.
În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
— Cazier judiciar pentru ofertant și pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Certificate constatatoare care să ateste „lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate” (buget local, buget de stat etc.) restanțe la momentul prezentării,
— Documente prin care se demostrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (dacă este cazul).
Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoțite de traducere autorizată în limba română.
În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt următoarele:
— Dr. Elena Mateescu — director general,
— Dr. Rodica Claudia Dumitrache — director tehnic,
— Dr. Gheorghe Stăncălie — CS 1,
— Raluca Grigoraș — inginer,
— Cătălin Mircea Ostroveanu — șef S.A.S.C.,
— Amalia Iriza-Burcă — șef L.M.N.,
— Elena Sandovici — consilier juridic,
— Florentina Gabriela Aionesei — sef B.A.I.,
— Ioana Vînău — specialist Relații Publice.
Certificat constatator emis de ONRC.
Persoane juridice/fizice române: certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informațiile prezente în certificat trebuie sa fie reale și valide la data prezentării.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului a fost solicitat pentru a atesta faptul că ofertantul are autorizate activităţile ce urmează să le desfășoare conform celor propuse de autoritatea contractanta.
Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării ANAP nr. 240/2016, de către ofertanți, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.
În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: certificat constatator emis de ONRC (original/copie legalizată notarial/copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul), din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului.
Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Documentele menționate se vor depune traduse în limba română de un traducător autorizat.
Cifra de afaceri.
Ofertantul trebuie să facă dovada că media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani raportat la data limită de depunere a ofertelor este cel puțin egală cu dublul valorii estimate a contractului privind „Modernizarea sistemului de asimilare de date și aplicațiilor operaționale în prognoza de scurtă și foarte scurtă durată (nowcasting)“ și anume (1 962 884 RON x 2), respectiv 3 925 768 RON. Prin solicitarea acestei cifre de afaceri, autoritatea contractantă a urmărit reducerea riscului neîndeplinirii contractului de către posibilii operatori economici, astfel încât aceștia să aibă capacitatea economică de a susține un astfel de contract, respectând totodată principiul proporționalității în raport cu valoarea achiziției. Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE). În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: bilanțuri contabile, extrase financiare etc.
Experiență similară.
Subcontractarea.
Experiența similară se demonstrează prin produse similare furnizate de către ofertant în cadrul unuia sau cel mult a 5 contracte în ultimii 3 ani, produse similare din punct de vedere al naturii și complexității celor care fac obiectul principal al contractului, cu o valoare cumulată de minim 1 962 884 RON fără TVA. Prin „Produse similare”, autoritatea contractantă se referă la sisteme de calcul de tip cluster formate din echipamente de tip blade care să poată susține integrarea de aplicații multiprocesor (paralelizate). Autoritatea contractantă solicită îndeplinirea experienței similare la acest nivel și o consideră rezonabilă, întrucât urmează să realizeze modernizarea sistemului de asimilare de date și aplicațiilor operaționale de prognoză de scurtă și foarte scurtă durată (nowcasting) existent în infrastructura organizației. Sistemul nou achiziționat trebuie să funcționeze în regim operativ, furnizând în timp real prognoze numerice ale vremii și informații privind posibilitatea de aparițe a fenomenelor meteorologice periculoase. Cerința autorității contractante ca un operator economic să fi vândut în ultimii 3 ani (la nivelul a cel mult 5 contracte) ceea ce achizitorul dorește să achiziționeze într-un singur contract este pertinentă. În acest mod este respectat principiul proporționalității prin raportare la caracteristicile obiectului contractului, respectiv volumul solicitat. Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193–195 din Legea nr. 98/2016, de catre ofertanți și, dacă este cazul, de către terți susținători și subcontractanți. În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, Autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționat/e în DUAE care să confirme îndeplinirea cerințelor privind experiența relevantă și informațiile înscrise în DUAE. Note:
— certificatele/documentele de mai sus trebuie însoțite de traducere autorizată în limba română, dacă este cazul,
— in cazul contractelor în valută, pentru transformarea în RON se va utiliza cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR, aferent contractelor menționate în formular,
— in cazul unei oferte comune, cerințele de calificare cu privire la experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul),
— in cazul în care cerința de calificare privind experiența similară este demonstrată prin invocarea susținerii unei/unor terțe persoane, la solicitarea autorității contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea terțului/terților conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 și ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea terțului/terților susținător/i din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Lista de experienţă similară va fi însoţită de documente justificative (recomandări, copii ale contractelor, procese-verbale de receptie etc.), care vor preciza cel puţin urmatoarele aspecte: modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv; dacă pe parcursul efectuării livrărilor au fost înregistrate neconformitati care au condus la livrări parţiale, recepţii amânate sau respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate. Informațiile privind experiența similară vor cuprinde: beneficiarul contractului; tipul produselor; durata contractului; valoarea produselor; modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
Ofertantul are obligația de a cuprinde în ofertă denumirea eventualilor subcontractanți și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193–195 din Legea nr. 98/2016. Conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative din care să rezulte informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți, conform art. 150 alin. (2) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
2019-03-12
15:00
2019-06-12
2019-03-12
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Modul în care se poate accesa DUAE: în format xml, încărcat de autoritatea contractantă de la adresa: https://ec.europa.eu/tools/espd
DUAE in format xml completat cu informațiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi transmise în format electronic/prin mijloace electronice.
Așa cum prevede art. 215 în alin. (3), (4), (5), (51), (6) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:
Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.
Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preț depășește valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.
Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută.
Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă.
Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele autorității contractante indicate în documentele achiziției.
Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri:
— Să depuna două sau mai multe oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză,
— Să depună oferta individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213163240
office@cnsc.ro
+40 213163143
http://www.cnsc.ro
Termenul privind procedura de contestare este conform art. 8 din Legea 101/2016.
Serviciul Juridic al Administrației Naționale de Meteorologie
Șoseaua Bucureşti-Ploiești nr. 97
Bucureşti
013686
+40 213183240
sandovici@meteoromania.ro; achizitiia2meteoromania.ro
+40 213163143
www.meteoromania.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.