Căutare

România-Timișoara: Vagoane de tramvai

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
Corina Radu — Serviciul Achiziții Publice
+40 256408478
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare tramvaie noi aferente proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie”, CUI 14756536-2018-PAAPD1001194
14756536-2018-PAAPD1001194
În baza contractului, se vor achiziționa 16 bucati tramvaie noi articulate cu podea coborâtă acționate prin invertoare și motoare asincrone de curent alternativ, alimentate de la rețea de contact sau dintr-o unitate de stocare a energiei electrice (montată în tramvai), cu post de conducere la un singur capăt și uși de acces pe partea dreaptă față de direcția de mers înainte.
Vagoanele de tramvai sunt destinate transportului public de călători în municipiul Timișoara, încadrându-se în condițiile tehnice și funcționale date (infrastructură, circulație generală), respectiv adaptându-se cerințelor obligatorii din caietul de sarcini.
Intrucat vârsta medie a parcului de tramvaie utilizat în prezent de STPT este de 41,5 ani, tramvaiele fiind produse între anii 1962–1973, începând cu anul 2010, acestea îndeplinesc condiţiile legale de casare, fiind dificil de operat şi necesită mentenanță preventivă costisitoare, pentru îmbunătăţirea operării flotei şi reducerea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
La sediul STPT.
În baza contractului, se vor achiziționa 16 bucati tramvaie noi articulate cu podea coborâtă acționate prin invertoare și motoare asincrone de curent alternativ, alimentate de la rețea de contact sau dintr-o unitate de stocare a energiei electrice (montată în tramvai), cu post de conducere la un singur capăt și uși de acces pe partea dreaptă față de direcția de mers înainte.
Vagoanele de tramvai sunt destinate transportului public de călători în municipiul Timișoara, încadrându-se în condițiile tehnice și funcționale date (infrastructură, circulație generală), respectiv adaptându-se cerințelor obligatorii din caietul de sarcini.
Intrucat vârsta medie a parcului de tramvaie utilizat în prezent de STPT este de 41,5 ani, tramvaiele fiind produse între anii 1962–1973, începând cu anul 2010, acestea îndeplinesc condiţiile legale de casare, fiind dificil de operat şi necesită mentenanță preventivă costisitoare, pentru îmbunătăţirea operării flotei şi reducerea costurilor de mentenanță este necesară înlocuirea strategică a vehiculelor, conform unor standarde înalte de accesibilitate şi deplasare. Ca atare, autoritatea contractanta, in baza prezentului contract, in perioada de derulare a acestuia (4 ani) poate achizitiona suplimentar 24 bucati tramvaie noi articulate cu aceleasi caracteristici tehnice cu cele ofertate sau superioare celor ofertate in cazul in care furnizorul de tramvaie a lansat in aceasta perioada (4 ani) produse de ultima generatie superioare celor ofertate, la acelasi pret unitar cu cele ofertate. Cantitatile achizitionate suplimentar se vor realiza direct prin aplicarea clauzelor contractuale conform prevederilor art. 221 alin. (1) litera a) din Legea 98/2016, cu toate completarile si modificarile ulterioare.
Componenta calitativa
20
Componenta calitativa
5
Componenta calitativa
5
70
48
Municipiul Timisoara va exclude, în orice moment al procedurii de atribuire a prezentului contract, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta, odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor prezenta atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cat si, daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Robu Nicolae — primar,
— Diaconu Dan Aurel — viceprimar,
— Farkas Imre — viceprimar,
— Kristof Robert — administrator public,
— Stanciu Steliana — director Directia Economica,
— Suli Caius Sorin — sef Serviciu Juridic,
— Dubles Victoria Slavita — consilier Birou Evidenta Patrimoniu,
— Szekely Emilia — consilier Birou Contabilitate,
— Crisan Lelica — sef Birou Finantare Scoli,
— Simona Moldovan – consilier Biroul Generare si Management Proiecte Edilitare.
Consilieri locali: Barabas Lorenzo Flavius; Blotiu Andra-Anca; Caldararu Lucian; Chindris Laura; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Iulian Daniel; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mazilu Octavian; Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Sirbu Nicusor Alin; Szatmari Ioan Stefan; Sipos Elena; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Presedinte titular al comisiei de evaluare:
Titulari:
Preşedinte: Chis Culita — director Directia Edilitara,
Membrii:
— Laura Loredana Sibian — sef Serviciul Proiecte Edilitare,
— Nastasia Pop — sef Birou Generare si Management Proiecte Edilitare,
— Adrian Petru Colojoara — sef Serviciul Transport,
— Milivoievici Mara — consilier Birou Finantare Scoli,
— Corina Radu — sef Serviciul Achizitii Publice,
— Cristina Lucia Bozan — consilier [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1) Subcontractare: in cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial contractul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activităţile pe care le vor realiza, precum şi sumele aferente prestaţiilor, procentul aferent activitatilor realizate, raportat la valoarea contractului. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) litera k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
2) Experienţa similară: ofertantul va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate în cel mult ultimii 10 ani (raportat la data limită de depunere a ofertelor), care să conţină valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar (procese-verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare etc.) care cuprind menţiuni referitoare la beneficiari, valoare, perioadă de furnizare. Produsele considerate similare obiectului contractului, din punct de vedere al complexităţii şi utilităţii, sunt vehicule de mari dimensiuni, autopropulsate, care circulă pe șine și servesc la transportul de persoane.
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) litera k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.
Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE se vor face precizari cu privire la: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului si datele sale de contact, perioada de furnizare, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente (procese-verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare/etc.) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat, beneficiar privind furnizarea produselor similare care cuprind menţiuni referitoare la beneficiari, valoare si perioadă de furnizare, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasament dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Produsele considerate similare obiectului contractului, din punct de vedere al complexităţii şi utilităţii, sunt vehicule de mari dimensiuni, autopropulsate, care circulă pe șine și servesc la transportul de persoane. In cazul unei oferte comune, experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii privind asociatii. Asociatii au obligatia de a prezenta odata cu oferta formularul DUAE, completat cu datele proprii si modul concret de îndeplinire a cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională, proporţional cu cota de implicare în executarea contractului, la care se va atasa Acordul de asociere. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii concrete cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori, din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.
2018/S 061-136092
2019-04-08
15:00
2019-10-08
2019-04-08
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ANAP si alte persoane.
1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta;
2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;
3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa;
4) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 de zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
Conform art. 160–161 din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 20-a zi si respectiv in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 de zile înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi publicate în SEAP, in cadrul anuntului de participare;
5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;
6) Daca în urma aplicarii criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret” se constata ca două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea 101/2016.
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408478
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.