Căutare

România-Bucureşti: Cartuşe de toner

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti
Romania
Str. Dimitrie Gerota nr. 13
Bucureşti
020027
Ștefan Marian
+40 213075758
achizitii.publice.mb@anaf.ro
+40 213057468
www.anaf.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru furnizare tonere și cartușe
4193117/2018/4
Se va achizitiona un acord-cadru pentru tonere si cartuse cu o durata de 11 luni, impartit pe 2 loturi:
— lot 1 — cartuse toner pentru imprimante si multifunctionale Lexmark,
— lot 2 — cartus toner pentru imprimante, multifunctionale, copiatoare, faxuri: HP, Canon, Ricoh Aficio, Epson, Brother, Konica Minolta, Samsung, Xerox Phaser, Sharp, Kyocera.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: zile: 20 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).
Termenul limita de raspuns pentru autoritatea contractanta: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarior de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (conform OUG 107/2017).
4850516
2
2
Se va atribui cate un acord-cadru aferent fiecarui lot in parte.
Lot 2 — cartuș toner pentru imprimante, multifuncționale, copiatoare, faxuri: HP, Canon, Ricoh Aficio, Epson, Brother, Konica Minolta, Samsung, Xerox Phaser, Sharp, Kyocera
2
Municipiul Bucuresti.
Lot 2 — cartus toner pentru imprimante, multifunctionale, copiatoare, faxuri: HP, Canon, Ricoh Aficio, Epson, Brother, Konica Minolta, Samsung, Xerox Phaser, Sharp, Kyocera.
Cantitati minime si maxime ce ar putea face obiectul acordului-cadru, conform anexelor:
— Cantitate minima estimata ca facand obiectul acordului-cadru — 469 bucati,
— Cantitate maxima estimata ca facand obiectul acordului-cadru — 3 420 bucati,
— Cantitate minima estimata ca facand obiectul unui singur contract subsecvent: 61 bucati,
— Cantitati maxime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent: 1 407 bucati.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 632 640,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent = 25 676,00 RON fara TVA.
Ofertantii interesati pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
1561600
11
Lot 1 — Cartușe toner pentru imprimante și multifuncționale Lexmark
1
Municipiul Bucuresti.
Lot 1 — cartuse toner pentru imprimante si multifunctionale Lexmark.
Cantitati minime si maxime ce ar putea face obiectul acordului-cadru:
— Cantitate minima estimata ca facand obiectul acordului-cadru — 1 076 bucati,
— Cantitate maxima estimata ca facand obiectul acordului-cadru — 5 554 bucati,
— Cantitate minima estimata ca facand obiectul unui singur contract subsecvent — 109 bucati,
— Cantitati maxime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent — 1 076 bucati.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 600 976,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent = 61 027,60 RON fara TVA.
Ofertantii interesati pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
3288916
11
(a) Motive de excludere: ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească in situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: operatorii economici au obligaţia completării şi prezentării iniţiale a DUAE (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate — se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro cu informaţiile aferente situaţiei lor.
DUAE se depune semnat electronic în SICAP, în conformitate cu art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.
Ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, face dovada neîncadrării în situaţiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autorităţii contractante, de regulă a următoarelor informaţii şi documente:
— certificate constatatoare din care sa rezulte ca nu are datorii restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, pentru punctele de lucru care sunt implicate in contract (buget local, buget de stat) la momentul prezentării,
— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv, după caz,
— documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
— alte documente edificatoare, după caz.
Pentru ofertanţii străini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţile competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele prezentate de operatorii economici straini vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente:
— Angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia,
— Acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător.
Justificarea criteriului de calificare: autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici participanti la procedura sa dovedească că nu se încadrează în motivele obligatorii de excludere din procedura de atribuire a contractului în conformitate cu cerintele legale.
Baza legala: art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016.
(b) Evitarea conflictului de interese: ofertanţii nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va depune declaraţia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, cu menţionarea persoanelor care deţin funcţii de decizie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici) va prezenta informaţii privind cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exerciţii financiare disponibile: 2015, 2016, 2017; in funcţie de data infiintării sau începerii activitatii ofertantului a fost de cel putin lot 1 = 600 000 RON, lot 2 = 600 000 RON. Pentru ofertanţii străini valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul RON/euro mediu comunicat de Banca Naţionala a României pentru anul respectiv: pentru anul 2015: 1 EUR = 4,4450 RON, pentru anul 2016: 1 EUR = 4,4908 RON, pentru anul 2017: 1 EUR = 4,4908 RON. Ofertanţii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale comunicate de către Banca Centrala Europeana. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criterii de selectie” — sectiunea B „Capacitatea economica si financiara.”
Ofertantul are obligaţia de a completa DUAE semnat electronic in SICAP, in conformitate cu art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada: cifrei de afaceri prin depunerea de extrasul de bilanţ contabil sau extrase din situaţiile financiare sau alte documente, din care sa rezulte indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Aceste documente vor fi prezentate si de ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acesta situatie, ofertantii asociati vor completa DUAE — Partea IV „Criterii de selectie” — sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Totodata impreuna cu DUAE si cu oferta este obligatorie incarcarea in SICAP a Acordului de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criterii de selectie” — sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. In cazul in care beneficiaza de sustinerea din partea unui tert, ofertantul va prezenta: angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamantul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazat pe un certificat eliberat de un furnizor de certificare acreditat in conditiile legii. Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SICAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazat pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de serviciii de certificare acreditat. Justificarea criteriului de calificare: autoritatea contractantă face uz de dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire cerinţe privind situaţia economică şi financiară, care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dispun de capacitatea economică şi financiară necesară pentru a executa acordul-cadru şi pentru a fi protejată faţă de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului. Baza legala: art. 175 din Legea 98/2016.
2019-03-11
15:00
2019-07-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Nu este cazul, procedura este online.
Operatorii economici vor preciza dacă părti din propunerea tehnică si/sau din propunerea financiară sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si asumată de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Oferta câstigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai scăzut pret. Autoritatea contractantă poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăsurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăsurarea corespunzătoare a procedurii. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE poate fi accesat în vederea completării de către operatorii economici interesati la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă (prin intermediul SICAP, la Sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, respectiv art. 8 alin. (1) litera a).
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.