Căutare

România-Roman: Televizoare color

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ROMAN
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Unitatea Militară 01144
Romania
Str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2
Roman
611047
Văduva Constantin Nicolae
+40 233741401
achizitii01144@forter.ro
+40 233740228
https://www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
MApN
Televizoare și suporturi de televizor
27367077_2019_PAAPD1055270
Furnizarea de bunuri materiale de resortul cultura necesare unitatilor militare din fortele terestre în cantitatile previzionate si parametrii tehnici specifici detaliati în caietul de sarcini.
866989
3
Televizoare Led Smart 49" şi suporturi TV
2
Sediul U.M. 01575 București.
Televizoare 175 bucăți și suporturi TV 175 bucăți.
282310
12
Televizoare Led Smart 55" şi suporturi TV
1
Sediul U.M. 01575 București.
Furnizare de televizoare 150 bucăți și suporturi TV 150 bucăți.
323085
12
Televizoare Led Smart 40" şi suporturi TV
3
Sediul U.M. 01575 București.
Televizoare 200 bucăți și suporturi TV 300 bucăți.
261594
12
1) Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, ulterior urmând a fi prezentat un document edificator în acest sens, precum:
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare sau de conducere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare sau de decizie, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul depunerii acestora,
— alte documente edificatoare, în acest sens.
Enunțul anterior se va înțelege astfel: se prezenta cazierul judiciar pentru persoanele care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figurează la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice împuternicite, având în vedere ca acest document reflecta informațiile din actul constitutiv de înființare a operatorului economic în cauza — a se vedea Speța 370 din Biblioteca de Spete, disponibila la: https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/
Acest document edificator trebuie prezentat în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Încadrarea în situația prevăzuta la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica;
2) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016:
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, ulterior urmând a fi prezentat un document edificator în acest sens, precum:
— demonstrarea neîncadrării în prevederile art. 165 alin. (1): cazier fiscal,
— demonstrarea neîncadrării în prevederile art. 165 alin. (2): certificate fiscale/de atestare fiscala/constatatoare privind lipsa datoriilor restante (taxe, impozite sau a contribuții) la bugetul local precum si de stat, la momentul depunerii acestora,
— după caz, documente prevăzute la art. prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98 din 19.5.2016 privind achizițiile publice,
— alte documente edificatoare în acest sens.
Ofertantul va prezenta certificate de atestare fiscală pentru toate sediile — a se vedea speța 653 din Biblioteca de Spete, disponibila la https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/
Aceste documente edificatoare trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Încadrarea în situația prevăzuta la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica;
3) Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, ulterior urmând a fi prezentat un document edificator în acest sens, precum:
— demonstrarea neîncadrării în prevederile art. 167 alin. (1) lit. b): certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului,
— demonstrarea neîncadrării în prevederile art. 167 alin. (1) lit. c), i): cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinţa — prezentarea listei cu principalele livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor, beneficiarilor publici sau privaţi, din care să rezulte (prin care să se confirme) livrarea de produse similare, a căror valoare cumulată să fi fost minim valoarea estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent.
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa iniţial cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, ulterior urmând a fi prezentat un document edificator în acest sens, precum: contracte însoțite de procese-verbale de recepţie, documente constatatoare, orice alte documente relevante în susţinerea cerinţei (emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă sau de un beneficiar privat, prin care să se confirme efectuarea livrărilor). Conform art. 3 al Instrucțiunii nr. 2/2017 din 19.4.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, pentru demonstrarea capacitații tehnice si/sau profesionale, ofertanții vor prezenta liste ale principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor, beneficiarilor publici sau privați, din care sa rezulte (prin care sa se confirme) livrarea de produse similare, pe loturi, astfel:
— pentru: lotul nr. 1 — televizoare Led Smart 55" şi suporturi TV: a livrat în ultimii 3 ani, în cadrul a maximum 5 contracte, televizoare — indiferent de dimensiuni, tip etc., în valoare de cel puţin 215 390 RON fără TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent),
— pentru: lotul nr. 2 — televizoare Led Smart 49" şi suporturi TV: a livrat în ultimii 3 ani, în cadrul a maximum 5 contracte, televizoare — indiferent de dimensiuni, tip etc., în valoare de cel puţin 161 320 RON fără TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent),
— pentru: lotul nr. 3 — televizoare Led Smart 40" şi suporturi TV: a livrat în ultimii 3 ani, în cadrul a maximum 5 contracte, televizoare — indiferent de dimensiuni, tip etc., în valoare de cel puţin 127 751 RON fără TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent).
Precizări suplimentare ale fişei de date: ofertanţii care nu-şi dovedesc capacitatea vor fi descalificaţi; documentele se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale; documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Valorile vor fi exprimate în RON, iar dacă este cazul, pentru conversia din alte valute în RON se va utiliza cursul mediu anual în RON/valută comunicat de Banca Naţională a României pentru fiecare an în parte; perioada de referință va fi calculată în sens invers pornind de la data limită de depunere a ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea ofertei. In cazul in care ofertantul a fost înființat sau si-a început activitatea economica de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Modul de completare a DUAE/de demonstrare a îndeplinirii cerințe în etapa de prezentare a documentelor suport DUAE/evaluare a îndeplinirii cerinței este prezentat în cadrul instrumentului on-line asigurat de ANAP la link-ul: https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/76/1, fișierul „DA Produse_3. Formulare Cerința minima_Experiența similara“.
Pentru documentele emise într-o limba străina se vor prezenta traduceri efectuate de un traducător autorizat.
Documentația de atribuire va fi publicata atașată la anunțul de participare iar depunerea ofertei/ofertelor are loc după însușirea conținutul acesteia. Toate întrebările adresate de operatorii economici/răspunsurile formulate de Autoritatea contractantă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-04
15:00
2019-06-04
2019-03-04
15:00
In SEAP.
1) Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: se va solicita o noua propunere financiara, conform art. 138 alin. (2) din H.G. 395/2016 si notificarii nr. 262/9.11.2017 a ANAP, privind transmiterea off-line a noilor propuneri financiare cu valoare egala;
2) Pentru documentele emise într-o limba straina se vor prezenta traduceri efectuate de un traducator autorizat;
3) Modul în care se poate accesa DUAE: a se consulta urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
4) Cantitatile prevazute în caietul de sarcini sunt estimate si servesc strict derularii achizitiei. Contractele subsecvente se vor încheia numai în momentul alocarii fondurilor necesare prin buget;
5) Documentatia de atribuire va fi publicata atasata la anuntul de participare, iar depunerea ofertei are loc dupa însusirea continutul acesteia;
6) Ofertele depuse pentru cantitati mai mari sau mai mici decât cantitatea maxima estimata a acordului-cadru, precum si cele care nu cuprind toate produsele necesare vor fi considerate oferte alternative si vor fi respinse;
7) Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie, în vederea participarii la procedura de atribuire. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect;
8) Pretul ce va fi luat in considerare la stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul total/lotul de produse rezultat din suma valorilor obtinute din inmultirea cantitatilor maxime (posibil a se achizitiona in baza acordului-cadru) ale fiecarui produs din cadrul lotului cu pretul unitar al acestuia;
9) In cazul eventualelor subcontractari, se vor respecta prevederile art. 218–220 din Legea nr. 98/2016, situatie in care se vor actualiza clauzele contractuale;
10) În baza art. 10 din H.G. 445/2003, pâna la semnarea acordului-cadru, operatorii economici declarati câstigatori trebuie sa obtina codul NATO de agent economic (codul NCAGE, acordat de Biroul National de Codificare sau codul SCAGE — atribuit de NAMSA — Agentia NATO de Întretinere si Aprovizionare în functie de statul în care operatorul economic este înregistrat). Dupa semmnarea contractelor subsecvente, contractantul va ridica de la Biroul National de Codificare al României formularul Proiectului de identificare (formularul F11) pentru completarea datelor de codificare a articolului de înzestrare. Furnizarea datelor de codificare a articolului de înzestrare este obligatorie si gratuita. Biroul National de Codificare este situat în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7–9, sector 6, cod postal 061072, Bucuresti, tel. +40 214107880, +40 214107881-2367, fax +40 214111457, e-mail ncage@roncb.ro
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.
Servicul Juridic U.M. 01144 Roman
Str. Prof. Dumitru Martinaș nr. 2
Roman
611047
+40 233741401
achizitii01144@forter.ro
+40 233740228
www.mapn.ro
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.