Căutare

România-Bucureşti: Benzină fără plumb

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Serviciul de Protecție și Pază – U.M. 0149 F București
Romania
Bulevardul Geniului nr. 42B
Bucureşti
060117
Nicolae Dinuță
+40 214081046
dinuta.nicolae@spp.ro
+40 213122649
www.spp.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare carburanți auto (benzină fără plumb COR min 95, COR 98 și motorină Euro 5) pe bază de carduri de credit
N284
Acord-cadru de furnizare carburanti auto (benzina fara plumb COR min 95, COR 98 si motorina Euro standard) pe baza de carduri de credit.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10.
2
2
Motorină Euro 5 Standard
2
Statiile de carburanti ale furnizorului.
Procedura de achizitie se finalizeaza prin incheierea unui acord-cadru cu ofertantul castigator.
Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face fi solicitate pe durata acordului-cadru: cantitate minima 40 000 litri/cantitate maxima 250 000 litri.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: cant. min. 20 000/cant. max. 80 000.
Componenta tehnica. Se refera la numarul de statii de alimentare cu carburanti pe baza de carduri ale furnizorului sau partenere existente pe teritoriul Romaniei.
5
95
24
Oferta se va depune pentru cantitatea maxima 250 000 litri.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 373 109,24 RON.
Benzina fără plumb
1
Statiile de livrare ale furnizorului.
Procedura se finalizeaza prin incheierea unui acord-cadru cu ofertantul castigator.
In cadrul lotului „benzina fara plumb" sunt incluse doua sortimente.
Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face fi solicitate pe durata acordului-cadru:
— Benzina fara plumb COR min 95 — cantitate minima 25 000 litri/cantitate maxima 200 000 litri,
— Benzina fara plumb COR 98 — cantitate minima 80 000 litri/cantitate maxima 400 000 litri.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:
— Benzina fara plumb COR min 95 — min. 20 000, max. 60 000,
— Benzina fara plumb COR 98 — min. 60 000, max. 160 000.
Componenta tehnica. Se refera la numarul de statii de alimentare cu carburanti pe baza de carduri ale furnizorului sau partenere, existente pe teritoriul Romaniei.
5
95
24
Oferta se va depune pentru intreaga cantitate maxima pentru ambele sortimente.
Lot 1.
— Benzina fara plumb COR 95 maxim 200 000,
— Benzina fara plumb COR 98 maxim 400 000.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 1 003 361,34 RON.
1) Ofertanţii (inclusiv asociaţii/subcontractanţii/terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit pe baza criteriului de atribuire, la solicitarea autorității contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Aceste documente pot fi:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la buget de stat, valabile la momentul prezentării,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
d) Alte documente edificatoare, după caz.
Nota.
Documentele care reprezintă motive de excludere se solicită atat ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului, cât şi terţului susţinător. Incadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea din procedura.
2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gasească în situatiile prevazute la art. 60, alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, conform formularului din sectiunea „Formulare", care se va prezenta odata cu DUAE.
Nota. Dacă un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.
Persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Usurelu Valentin-Ioan,
— Cretu Gabriel,
— Uleia Stelian,
— Dinuta Nicolae,
— Alexandru Ioana,
— Bivolaru Teodor Marian,
— Ionita Alexandru Gabriel,
— David Cristian,
— Busuroi Ilie Adrian,
— Ionita Valentin,
— Daia Stefan.
Atenție.
— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant), atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă,
— Oferta depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completarile ulterioare, raportat la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora, atrage respingerea acesteia ca neconformă,
— In cazul operatorilor economici nerezidenti se accepta ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenti, emise de autoritati competente din tara de origine a operatorului economic in cauza sau din tara in care este stabilit. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care esta stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Ofertantii vor face dovada ca detin in fiecare sector al municipiului Bucuresti si in fiecare judet cel putin o statie de distributie a carburantilor (total 47 de statii).
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv o declaratie referitoare la existenta statiilor de distributie carburanti de pe teritoriul national al României, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii, preferabil sub forma tabelara: denumirea statiei, judetul, localitatea, adresa, urmeaza sa fie prezentata, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-03-07
15:00
2019-04-07
2019-03-07
15:00
In SEAP.
DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eugrowth/tools-databases/espd/filter
DUAE poate fi completat la adresa: https://ec.europa.eugrowth/tools/espd
În cazul în care ofertele clasate pe primul loc prezintă prețuri egale, atunci autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primul loc o nouă propunere financiară.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.