Căutare

România-Timișoara: Lucrări de construcţii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Universitatea de Vest din Timișoara
Romania
Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4
Timișoara
300223
Monica Brihan
+40 256592325
monica.brihan@e-uvt.ro
+40 256592381
www.uvt.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Lucrări de construcție Cămin studențesc, Piața Sf. Petru nr. 5 — Rest de executat
425067020192
Investitia „camin studentesc” este proiectata in conformitate cu prevederile Avizului PUZ — camin studentesc, Aleea Sportivilor nr. 1 (Piata Sfantul Petru nr. 5), Timişoara, aprobat de Consiliul Judetean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara.
Regimul de inaltime al investitiei este de S+P+6E+E retras.
La parter se gasesc accesele principale (poarta A şi poarta B) in construţie, continand holul, birouri administrative şi spatii tehnice. De asemenea, la parter s-au prevazut 4 spaţii pentru activităti comerciale. La etajele 1 la 6 sunt amplasate 222 de camere de cazare pentru studenti, fiecare cu 3 paturi, exceptie facand o camera pe nivel, mobilata cu 2 paturi, cu uşi cu gabarit ridicat, destinate persoanelor cu handicap. Aceste niveluri contin fiecare cate un oficiu de bucatărie, spălătorie, de întreţinere a curăţeniei, pentru evacuarea deşeurilor menajere, holuri etc.
La etajul retras s-a amplasat o sală de lectură şi o sală [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
40022503.3
Timisoara.
Investitia „camin studentesc” este proiectata in conformitate cu prevederile Avizului PUZ — camin studentesc, Aleea Sportivilor nr. 1 (Piata Sfantul Petru nr. 5), Timişoara, aprobat de Consiliul Judetean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara.
Regimul de inaltime al investitiei este de S+P+6E+E retras.
La parter se gasesc accesele principale (poarta A şi poarta B) in construţie, continand holul, birouri administrative şi spatii tehnice. De asemenea, la parter s-au prevazut 4 spaţii pentru activităti comerciale. La etajele 1 la 6 sunt amplasate 222 de camere de cazare pentru studenti, fiecare cu 3 paturi, exceptie facand o camera pe nivel, mobilata cu 2 paturi, cu uşi cu gabarit ridicat, destinate persoanelor cu handicap. Aceste niveluri contin fiecare cate un oficiu de bucatărie, spălătorie, de întreţinere a curăţeniei, pentru evacuarea deşeurilor menajere, holuri etc. La etajul retras s-a amplasat o sală de lectură şi o sală de gimnastică, în scopul oferirii de condiţii optime de invăţămant şi recreere pentru studenti. De asemenea, la etajul retras s-au amplasat spatiile tehnice necesare asigurarii confortului interior al constructiei (centrala termică, centrala de ventilatie, cheeler etc.).
Nr. de luni garantie lucrari = Numarul de luni de garantie pentru lucrari ofertate peste perioada minima de 60 luni
10
Nr. de luni realizare contract = Numarul de luni de realizare a contractului ofertat mai mic decat perioada de 18 luni estimata
5
85
18
Venituri proprii.
Operatorul economic participant (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se solicita la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conf alin. (2) al art. 196 din Legea 98/2016.
Cerinta nr. 1.
Ofertantii nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 164, art. 165 din Legea nr. 98/2016. Justificare: In conformitate cu prevederile art. 164, 165 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a exclude de la procedura orice operator economic aflat intr-una din situatiile prevazute de articolele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Dupa stabilirea clasamentului intermediar, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul 1 au obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati, subcontractanti si terti sustinatori (daca este cazul).
Documente justificative care se vor solicita ofertantului clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar, sunt:
1) Cazierul judiciar al operatorului economic;
2) Cazierul judiciar al administratorului/administratorilor, al membrilor din conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini;
3) Cazierul fiscal al operatorului economic;
4) Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF privind achitarea catre Bugetul consolidat al Statului a obligatiilor de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident);
5) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident);
6) Alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit;
7) Daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în conditiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca autoritatea contractanta sa formuleze decizia de excludere. Autoritatea contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a mentine un operator economic în procedura de atribuire, chiar daca se gaseste în situatiile descrise la art. 165 alin (1) si (2) când cuantumul acestor obligatii de plata sunt sub 4 000 RON sau când sunt peste 4 000 RON, însa reprezinta mai putin de 5 % din volumul acestor obligatii la ultima scadenta de plata.
Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.
Cazierel [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Ofertantul trebuie sa fi avut o cifra de afaceri medie globala in ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) in valoare de minim 80 000 000 RON fara TVA.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Se va completa in DUAE cifra de afaceri pentru fiecare an respectiv: anul 2015, 2016, 2017. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Dupa stabilirea clasamentului intermediar, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul 1 are obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati si/sau subcontractanti si/sau terti sustinatori (daca e cazul). Acestea sunt:
— declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, 
— prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic. Documentele se vor depune in original, cu semnatura si stampila ofertantului. Ofertantii straini vor putea prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat fie de BNR.
Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea unei liste a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante.
Nota: Ofertantul poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 50 % din cerinta pentru experienta similara.
Informatii privind tertii sustinatori. 
Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind asocierea.
Informatii privind personalul tehnic minim de specialitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: principalele lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Se vor prezenta informaţii aferente principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani din care să reiasă că au fost executate lucrări similare (lucrari de constructii civile) în valoare cumulată de minimum 40 000 000 RON, fără TVA, la nivelul a maximum a 5 contracte. Contractele vor fi insotite de procese-verbal de recepţie întocmite în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului/procese-verbal la terminarea lucrărilor/ proces-verbal de recepţie finală. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/ candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective.
Capacitatea tehnica si profesionala sau economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182–184 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile altor entitati pentru a demonstra îndeplinirea cerintei, tertul sustinator trebuie sa:
1) îndeplineasca cerinta privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau economica si financiara;
2) sa nu se afle în una din situatiile descrise în fisa de date a achizitiei ca reprezentând motiv de excludere;
3) sa fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comertului, în tara în care este stabilit. In cazul in care ofertantul isi exercita dreptul de a utiliza capacitatile altor entitati, pentru îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, atunci acesta trebuie:
1) sa transmita împreuna cu oferta, până la termenul limita comunicat pentru depunerea ofertei, urmatoarele: 
(a) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, în functie de relatia dintre operatorul economic ofertant si entitatea ce acorda sustinerea precum si caracteristicile si modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limiteaza la:
— o enumerare si descriere a capacitatilor pe care entitatea respectiva le pune la dispozitia operatorului economic, prin raportare la cerinta minima comunicata în fisa de date a achizitiei si cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm, 
— modalitatea efectiva în care tertul sustinator asigura îndeplinirea obligatiilor asumate prin angajament, daca ofertantul caruia îi acorda sustinere devine contractant si întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului (daca capacitatile incluse în angajamentul ferm vizeaza resurse netransferabile), 
— anexa/anexele ce prezinta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv planificarea si monitorizarea fluxului de informatii, documente, resurse si altele asemenea dintre acesta si ofertant, 
(b) un formular DUAE separat pentru operatorul economic/entitatea ale carei capacitati le utilizeaza, care sa cuprinda informatiile solicitate în partea I, partea II (sectiunile A si B), partea III, partea IV: Criterii de selectie, sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, completat si semnat în mod corespunzator de tertul sustinator; 
2) Sa marcheze „Da” în propriul DUAE care însoteste oferta, partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, sectiunea C: Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati. Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract/exercitiu/proiect similar prezentat ca experienta similara în ceea ce priveste DUAE ca dovada preliminara sau în legatura cu documentele justificative sunt extinse si la operatorii economici pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic. În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţii cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, angajament de sustinere si anexele acestuia urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 din clasamentul intermediar.
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta: 
(a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si 
(b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.
In cazul in care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, constand intr-o Declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii: 
(a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167, 
(b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile mentionate la lit. (a), precum si cele de la lit. (b) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire respective. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la lit. (a) Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. Ofertantul va completa DUAE utilizand Partea IV. Criteriile de selectie — Proportia de subcontractare. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele privind subcontractantii, respectiv Acord de subcontractare/Contract de subcontractare, vor fi prezentate odata cu oferta si DUAE, conform Notificarea ANAP nr. 256/8.12.2016 si nr. 258/18.5.2017. La solicitarea autoritatii contractante la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 din clasamentul intermediar, vor face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. In cazul în care un operator economic îsi exercita dreptul de a participa în comun cu alti operatori economici la procedura de atribuire, în conditiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie:
1) sa transmita împreuna cu oferta, până la termenul limita comunicat pentru depunerea ofertei urmatoarele: a. Acordul de asociere; b. un formular DUAE separat pentru operatorul economic cu care participa la aceasta procedura, care sa cuprinda informatiile solicitate în partea I, partea II (sectiunile A si B), partea III, partea IV: Criterii de selectie, sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, completat si semnat în mod corespunzator de operatorul economic cu care prezinta oferta în asociere; 
2) Sa marcheze „Da” în propriul DUAE, partea II: Informatii referitoare la Operatorul Economic, sectiunea A: Informatii privind operatorul economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achizitii publice împreuna cu altii” ai sa completeze informatiile suplimentare solicitate în acest sens. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si acord de asociere, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de ofertantului clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar.
In conformitate cu art. 179 lit. g) din Legea 98/2016 operatorul economic trebuie sa faca dovada ca dispune de un personal minim tehnic de specialitate care va conduce la indeplinirea in conditii de calitate corespunzatoare a contractului. Pentru dovedirea indeplinirii cerintei solicitate, se va prezenta initial DUAE completand sectiunea „Numărul membrilor personalului de conducere”, „Efectivele medii anuale de personal”, „Utilaje, instalatii si echipament tehnic”, prin raportare la personalul detinut in ultimii 3 ani, corespunzatoare autoritatii contractante, urmand ca documentele justificative care probeaza cele sustinute in DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 din clasamentul intermediar. Documentele justificative sunt:
— orice documente care dovedesc cele mentionate in DUAE eliberate de autoritatile publice competente (ITM, ANAF etc.) cu privire la numarul mediu anual de personal si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani ori mai putin, in cazul operatorilor economici infiintati cu mai putin de 3 ani in urma.
2019-03-08
15:00
2019-06-08
2019-03-08
15:00
In SEAP.
1) DUAE constă într-o declarație pe propria raspundere actualizata, ca dovadă preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autorit. publice sau de catre terti care confirma ca OE in cauza indeplineste cerintele solicitate in FD. DUAE poate fi accesat de catre OE interesati, prin accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
In cazul in care OE intentioneaza sa subcontr. o parte /parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
AC accepta la momentul depunerii ofertelor formularul DUAE. Doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea crit. de atrib. va prezenta doc. just.actualizate prin care demonstreaza indeplinirea tuturor inform din DUAE;
2) Procedura de achizitie se va desfasura in 2 faze:
— faza 1: Comisia de eval. analizeaza DUAE in conf. cu prevederile DA, 
— faza 2: Comisia de evaluare analizeaza si verifica fiecare oferta atat din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Aplica criteriul de atribuire si intocmeste clasamentul. Introduce in SEAP rezultatul admis/respins, comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei respingeri si deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, acordând un termen de răspuns.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod coresp. indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, AC solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri fin. (in sensul scaderii prop.fin. initiale).
Comisia de evaluare elaboreaza Raportul proc., îl incarca în SEAP si transmite comunicare privind acceptarea ofertei castigatoare si informeaza ofertantii cu privire la rezultatul procedurii;
3) Orice OE are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul DA. Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea „Intrebari”, iar raspunsurile vor fi publicate de entitatea contractanta in SEAP la sectiunea „Documentatie si clarificari”;
4) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP, la sectiunea „Intrebari”, iar OE vor transmite raspunsurile si eventualele documente solicitate de comisia de evaluare pe parcursul evaluarii ofertelor raspunsurile in SEAP la sectiunea „Intrebari”, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere semnate cu semn.el.extinsa;
5) Pentru vizualizarea documentatiei încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semn. el. (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semn. el.);
6) Contractul poate fi modificat in conditiile prevazute la art. 221 din 98/2016 lit. c) privind achiz. publ.; 
7) Executantul, subcontractanţii, tertii susţinători, asociaţii vor fi semnatari ai contractului.
In vederea respectarii prevederilor Notificarii ANAP cu privire la modalitatea de punere in aplicare a dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2018, privind realizarea controlului ex-ante al ANAP, AC va raspunde la solicitarile de clarificari dupa verificarea si aprobarea acestora de catre ANAP, cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
— ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul DA cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor,
— in urmatoarele 15 zile, AC pregateste raspunsurile la solicitarile de clarificari transmise de ofertanti si le transmite ANAP pentru validare,
— AC posteaza raspunsurile pe SICAP cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucuresti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la Legea nr. 101/2016.
Compartimentul Juridic al UVT
Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4
Timișoara
300223
+40 256592724
nadia.topai@e-uvt.ro
www.uvt.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.