Căutare

România-Botoșani: Lucrări de construcţii de drumuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BOTOȘANI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Botoșani
Romania
Piața Revoluţiei nr. 1–3
Botoșani
710236
Viorel Tigănașu, Dascalescu Lăcrămioara
+40 231514712/4011/4141
tiganasu.viorel@cjbotosani.ro, dascalescu.lacramioara@cjbotosani.ro, galer.liliana@cjbotosani.ro
+40 231514715
www.cjbotosani.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție execuție lucrări pentru proiectul „Regiunea Nord-Est — Axa rutieră strategică 2: Botoşani — Iaşi”, cod SMIS 112979
3372955/2018/5
Obiectul contractului îl constituie executia lucrarilor aferente proiectului „Regiunea Nord-Est — Axa rutieră strategică 2: Botoşani — Iaşi”, cod SMIS 112979, in acord cu activitatile finantate prin contractul de finantare nr. 760 din 24.11.2017, asa cum sunt acestea descrise in documentatia tehnica care face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.
Valoarea totala estimată a contractului este de 254 036 553,75 RON fara TVA din care:
— Valoarea totală lucrări construcții montaj: 252 834 382,44 RON fara TVA,
— Valoare totală cheltuieli conexe organizării șantierului: 1 192 171,32 RON fara TVA,
— Valoare proiectare deviere retele Telekom: 10 000 RON fara TVA.
Așa cum reiese din devizul general al proiectului.
Perioada de garantie a lucrarilor este de cel putin 36 de luni. Durata de realizare a contractului nu contine si perioada de garantie a lucrarilor.
Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
254036553.75
Judetul Botosani/judetul Iasi.
Obiectul contractului îl constituie executia lucrarilor aferente proiectului „Regiunea Nord-Est — Axa rutieră strategică 2: Botoşani — Iaşi”, cod SMIS 112979, in acord cu activitatile finantate prin contractul de finantare nr. 760 din 24.11.2017, asa cum sunt acestea descrise in documentatia tehnica care face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.
Se va puncta demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de manag [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
70
33
„REGIUNEA NORD- EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOŞANI-IAŞI” SMIS 112979
Prin Programul Operational Regional — POR.
Cerinta nr. 1.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE de care ofertanti, asociati, subcontractanti si terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
1) Persoanele juridice romane:
(a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora,
(c) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata,
(d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
(e) alte documente edificatoare, dupa caz;
2) Persoanele juridice straine: in cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168 alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. In vederea completarii DUAE se va accesa linkul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter utilizand fisierul atasat, avand extensia .xml.
Cerinta nr. 2: ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese). Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE de care ofertanti, asociati, subcontractanti si terti sustinatori. De asemenea, ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa prezinte Formularul nr. 4 — „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 4 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica sunt:
— Macaleti Costică — presedinte,
— Birta Dorin — vicepresedinte,
— Toma Constantin [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1. Ofertantii trebuie sa fi avut media cifrei de afaceri anuala globala in ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 254 036 553,75 RON. Pentru conversia RON/alta moneda, ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR corespunzator anilor pentru care fac dovada îndeplinirii acestei cerinte de calificare, respectiv 2015, 2016, 2017. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda decât RON se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României. In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea indicatorului „cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Se va prezenta DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate alaturat, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. B: Situatie economica si financiara, pct. 1.b) si 3 sau, dupa caz, Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. C: Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea Autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP/SICAP în format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative pot fi: bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat RON, se va folosi cursul de schimb mediu anual RON/valuta comunicat de catre Banca Centrala Europeana http://www.ecb.europa.eu
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. La data depunerii ofertei, tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 193 alin. (2) din Legea 98/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii economice si financiare si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea a III-a: Motive de excludere, cap. A, B si C; Partea a IV-a: Criterii de selectie, cap. A, pct. 1) si cap. B, pct 1.b) si 3 (daca este cazul). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, odata cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinator/I, formularul nr. 5 (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative (bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare) care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Prin semnarea angajamentului de sustinere, terţul/terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, Autoritatea Contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte.
Cerinta nr. 4: informatii privind asocierea. In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, odata cu DUAE-ul depus de fiecare asociat, se va depune si acordul de asociere, iar cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.
Cerinta nr. 1 — experiența similară. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a executat si dus la bun sfarsit lucrari similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului, a caror valoare cumulata a fost de cel putin 246 500 000 RON (fara TVA), la nivelul a 1 contract sau mai multe contracte. Prin lucrari similare se intelege executie lucrari de constructie/modernizare/reabilitare/extindere/reparatii capitale de drumuri. Prin „lucrari duse la bun sfârsit” se intelege:
(a) lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala,
(b) sau lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor,
(c) sau lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului.
Cerinta 3 — informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.
Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi sa fie exportat in calculatorul personal si apoi incarcat si transmis on line impreuna cu oferta pana la data limita stabilita pentru depunerea acestei este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau adresa https://ec.europa.eu/tools/espd
Cerinta nr. 2: informatii privind sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului/grupului de operatori economici. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Se vor depune in SEAP: Se va completa DUAE de catre fiecare asociat. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa in DUAE — partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" — subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptive. Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei pot fi: recomandari/certif. de predare-primire/certif. de buna executie/certif. constatatoare, procesul-verbal de receptie finala/procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor/procesul-verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor. Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate, perioada de realizare si valoarea acestora. Documentele justificative nu se vor limita la cele de mai sus, enumerarea, de asemenea, nefiind cumulativa.
Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa in DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" — subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat".
Nota 2: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucrarilor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE.
Nota 3: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016.
Nota 4: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va complete in DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie" — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" — subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat".
In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Subcontractantii vor completa propriul DUAE. Acordul de subcontractare va fi depus odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Contractele incheiate cu subcontractantul/subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului.
Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro
DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale tertului sustinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinător(i) vor asigura îndeplinirea angajamentului. Odată cu angajamentul de sustinere, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de către tertul/tertii sustinător/sustinători, din care să rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinător/sustinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Se vor prezenta completate: formularul 6 și anexa nr. 1 la formularul 6.
2019-03-11
15:00
2019-07-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea, referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP, la sectiunea aferenta acestora din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea „Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin instructiunile pentru ofertanti.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
Precizari:
Oferta castigatoare se va stabili numai in urma aplicarii factorilor de evaluare.
In cazul in care, dupa intocmirea clasamentului final, se va constata ca doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc avand punctaje totale egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care se va constata ca noile propuneri financiare sunt cu acelasi pret, Autoritatea contractanta va solicita noi propuneri financiare ofertantilor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare in comunicarea privind rezultatul procedurii, se va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa dar necastigatoare, se va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant declarat necastigator. In cazul ofertantului castigator, in comunicare se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca este invitat in vederea incheierii contractului. Contractul intra in efectivitate dupa constituirea garantiei de buna executie.
Precizari referitoare la criteriile de atribuire: durata de executie nu face obiectul factorilor de evaluare, prin urmare nu se acorda punctaj pentru o durata de executie mai mica decat durata contractului.
Desemnarea ofertei castigatoare: punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecarui factor de evaluare, conform algoritmului de calculul anterior.
Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi declarata castigatoare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.
Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
Serviciul Juridic — Contencios din cadrul Consiliului Județean Botoșani
Piața Revoluției nr. 1–3
Botoșani
10236
+40 231514712
curcan.monica@cjbotosani.ro
+40 231514715
www.cjbotosani.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.