Căutare

România-Mediaș: Servicii de transmisie de date

Cerere de oferte

Informaţii generale

   MEDIAȘ
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Romania
Str. Piața Constantin I. Motaș nr. 4
Mediaș
551130
Serviciul Achiziții
+40 374401946
alina.boaru@romgaz.ro
+40 269844184
www.romgaz.ro
www.e-licitatie.ro
SNGN Romgaz S.A. — Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
Romania
Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184
Ploiești
100492
Sanda Mădălina Moise
+40 244503720
madalina.moise@depogazploiesti.ro
www.depogazploiesti.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de telefonie și de transmisie de date
1406826/2018/S186.SED
Servicii de telefonie si de transmisie de date.
1872074
1
Ofertantul câștigător pentru lotul 1 nu poate fi declarat câștigător pentru lotul 2 deoarece lotul 2 reprezintă servicii de backup al căror prestator trebuie să fie diferit de cel pentru lotul 1. Serviciile de comunicații date din lotul 2 sunt folosite ca si backup, atunci când serviciile principale din lotul 1 nu sunt funcționale din motive ce țin de prestator. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Lot 2 — „(Backup) Servicii de telefonie și de transmisie de date”
2
Conform caietului de sarcini.
(Backup) Servicii de telefonie si de transmisie de date.
106628
36
Lot 1 — „Servicii de telefonie și de transmisie de date”
1
Conform caietului de sarcini.
Servicii de telefonie si de transmisie de date.
Conform caietului de sarcini.
1
Conform caietului de sarcini.
3
Conform caietului de sarcini.
1
Conform caietului de sarcini.
2
Conform caietului de sarcini.
1
Conform caietului de sarcini.
2
90
1765446
36
Având in vedere faptul ca SEAP nu permite, din punct de vedere tehnic, introducerea valorii 0,00 (valoarea 0 nu este numerica) in căsuța aferenta punctajului obținut de ofertant la secțiunea „Factori de evaluare”, fiecărui ofertant care va obține punctajul 0 la factorii de evaluare i se va atribui punctajul 0,01.
Cerința nr. 1.
Ofertanţii, asociaţii, terții susținători si subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, la art. 178 şi art. 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE, de către toţi ofertanţii, inclusiv de către asociaţi, terți susținători şi subcontractanți.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează sa fie prezentate, la solicitarea entităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, inclusiv de către asociații, terții susținători și subcontractanți.
Aceste documente vor fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice,
— Alte documente edificatoare, după caz.
Cerința nr. 2.
Ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanţii trebuie să respecte regulile de evitarea conflictului de interese, prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de îndeplinire: se va prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 odată cu depunerea DUAE, de către toţi ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții, până la data limită de depunere ofertelor.
Persoanele cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:
— Dl Adrian Constantin Volintiru — Director General SNGN Romgaz S.A.,
— Dl Cindrea Corin Emil — Director General Adjunct,
— Dl Rotar Dumitru — Director General Adjunct Explorare-Producție,
— Dl Nelu Paraschiv — Director General Adjunct Investiții,
— Dl Bobar Andrei — Director Economic,
— Dna Sanpetrean Anica Mariana — Director Direcție Financiară,
— Dl Bîrsan Lucian — Director Direcția Mecanică,
— Dna Bolchiş Cecilia — Şef Serviciu Achiziţii,
— Dna Crişan Cristina — Economist Serviciu Contabilitate,
— Dl Dan Morariu — Director Directia Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii,
— Dl Cătălin Strava — Șef Serviciul Telecomunicații,
— Dl Harald Ghioca — Inginer Serviciu Telecomunicații,
— Dl Oliviu Olariu — Șef Serviciu Tehnologia Informației,
— Dl Adrian Șușnea — Șef Serviciu Tehnologia Informației și Telecomunicații,
— Dna Alina Boaru — Economist Serviciul Achizitii.
Cerinta nr. 1.
Persoane juridice/fizice române şi persoane juridice/fizice străine:
— Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului: operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.
Modalitatea de îndeplinire: completare DUAE de către ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanți, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanţii străini document echivalent emis în ţara de rezidenţă, să fie prezentat, doar la solicitarea entităţii contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.
Cerința nr. 1. Declaraţie privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, financiari încheiați, respectiv 2017, 2016, 2015 de minim:
— lot 1: 700 000,00 EUR,
— lot 2: 35 000,00 EUR.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valută comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Se va completa DUAE, de către ofertanţi, asociaţi, terți susținători, urmând ca entitatea contractantă să solicite, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, prezentarea situatiilor financiare anuale pentru anii 2015, 2016, 2017, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991. În cazul în care mai mulți operatori economici depun o ofertă comună, pentru demonstrarea capacității economice și financiare, se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertanții nerezidenți, se vor prezenta situatiile financiare anuale (pentru anii 2015, 2016, 2017) întocmite potrivit reglementărilor contabile din tara de rezidenta, insotite de raportul auditorului financiar. Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Cerința nr. 2. Informaţii privind subcontractanţii (dacă este cazul). Ofertanții vor include informații cu privire la subcontractanți in DUAE. Subcontractantul/subcontractanții va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Daca prin subcontractant se îndeplinește o cerința de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește. Daca prin subcontractant nu se îndeplinește o cerința de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrării neîncadrării in motivele de excludere. Se solicită, la încheierea contractului sau atunci când se introduc subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție sectorială. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie sectorială.
Informații privind terțul susținător (dacă este cazul). In cazul unei susțineri de terță parte, ofertantul va depune, odată cu DUAE și documentele care o însoțesc, angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Cerința nr. 3. Informații privind asocierea (dacă este cazul). In cazul asocierii, ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune. odată cu DUAE, acordul de asociere (operatorii economici asociați vor specifica in acordul de asociere denumirea asociaților, datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective).
Cerința nr. 1. Declarație privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va demonstra prestarea de servicii de telefonie si transmisie date, prin prezentarea unei liste a principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani, calculați de la data limita de depunere a ofertelor, conținând valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt entități contractante sau clienți privați, la nivelul a cel mult 5 (cinci) contracte a căror valoare cumulata sa fie de minim:
— lot 1: 700 000,00 EUR,

— lot 2: 35 000,00 EUR.
Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Numărul de ani solicitați in vederea demonstrării experienței similare se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevăzut in anuntul de participare publicat iniţial.
Se va completa DUAE, de catre subcontractanti, entitatea contractanta urmând sa solicite doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Se va solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de subcontractare.
Se va completa DUAE, de catre terti sustinatori, entitatea contractanta urmând sa solicite doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentele de sustinere (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Se va solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator.
Se va completa DUAE, de catre asociati, entitatea contractanta urmând sa solicite doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, acordul de asociere, documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de asociere(impreuna cu documente anexe la acordul de asociere, transmise acestora de catre asociatii, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Se va solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere.
Se va completa DUAE, de către ofertanți, asociați si terți susținători, entitatea contractantă urmând să solicite doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, prezentarea documentelor justificative care probează îndeplinirea cerinței (contracte/certificate/documente etc.). Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valută comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cuantumul garanției de participare:
— lot 1: 7 000,00 EUR,
— lot 2: 350,00 EUR
Dovada constituirii garanției pentru participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu art. 42 alin. (7) din HG nr. 394/2016, modificata si completata.
Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 120 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Modul de constituire a garanţiei de participare: conform art. 42 alin. (1), (2) și (3) din HG nr. 394/2016, modificata si completata.
În cazul în care garanția de participare se constituie prin virament bancar sau ordin de plata, contul este: Citibank Europe Plc, Dublin Romania Branch, Calea Victoriei St. nr. 145, District 1 Bucharest Romania, BIC Code CITIROBU, IBAN number RO46CITI0000000760140058.
Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare vor fi respinse.
Entitatea contractanta va retine garanția de participare atunci când ofertantul se află într-una din situațiile prevăzute de art. 43 alin. (1) din HG nr. 394/2016, modificata si completata.
Restituirea garanţiei se realizează potrivit art. 44 din HG nr. 394/2016, modificata si completata.
Cuantumul garanţiei de bună executie va fi de 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu cea a termenului de prestare aferenta contractului subsecvent. Garanția de bună execuție se constituie separat pentru serviciile prestate către Romgaz, respectiv, către Filiala Depogaz, pe baza pretului contractului aferent serviciilor care trebuie prestate pentru fiecare parte.
Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie conform art. 46 din H.G. 394/2016, modificata si completata.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Conform prevederilor art. 143 din Legea nr. 99/2016, la licitația electronica au dreptul sa participe doar operatori economici a căror oferta a fost declarata admisibila si sunt înregistrați în SEAP. Acestora le vor fi transmise invitații de participare prin mijloace electronice, conform prevederilor art. 144 din Legea. nr. 99/2016. Invitația va conține informații cu p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-03-06
15:00
2029-03-06
2019-03-06
15:00
In SEAP.
— Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica),
— Propunerea tehnică și cea financiară și toate certificatele, documentele emise in alta limba decât romana vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora in limba romana,
— In cazul in care se depune contestație, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016,
— Solicitările de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Listă clarificări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate tot in SEAP, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Lista clarificari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Lista clarificări”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatură electronică extinsă,
— Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
si adresa https://ec.europa.eu/tools/espd
DUAE va fi prezentat doar in format .xml,
— In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje/prețuri egale, in vederea departajării ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare,
— Pentru informații suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertanții se pot adresa la Serviciul Suport Companii din cadrul Agenției pentru Agenda Digitala a României (AADR) la tel. +40 213052830/39, fax +40 213032906, e-mail contact.companii@e-licitatie.ro. Responsabilitatea pentru corecta funcționare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5 alin. (3) din HG nr. 394/2016,
— Ofertantul câștigător pentru lotul 1 nu poate fi declarat câștigător pentru lotul 2 deoarece lotul 2 reprezintă servicii de backup al căror prestator trebuie să fie diferit de cel pentru lotul 1. Serviciile de comunicații date din lotul 2 sunt folosite ca si backup, atunci când serviciile principale din lotul 1 nu sunt funcționale din motive ce țin de prestator. Dacă serviciile din ambele loturi ar fi oferite de același prestator, atunci la o defecțiune în sistemul prestatorului vor fi afectate serviciile din ambele loturi, iar backup-ul nu ar mai exista,
— Lotul 1 va fi atribuit primul și ca urmare, eventuala ofertă a câștigătorului lotului 1, pentru lotul 2, va fi declarată inacceptabilă.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
SNGN Romgaz S.A. Serviciul Juridic
Str. Piața Constantin I. Motaș nr. 4
Mediaș
551130
+40 374406111
endre.ioo@romgaz.ro
+40 269844184
www.romgaz.ro
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.