Căutare

România-Cluj-Napoca: Echipament de scanare a bagajelor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj R.A.
Romania
Str. Traian Vuia nr. 149
Cluj-Napoca
400397
Gabriela Zanc
+40 264307500
achizitii.publice@airportcluj.ro, office@airportcluj.ro
+40 264416712
www.airportcluj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Echipamente de detecție explozibil Standard 3 de tip CTX
2882425/2018/8
Achizitia presupune furnizarea, instalarea — punerea in functiune, scolarizarea/instruirea, mentenanta pentru 3 (trei) echipamente de detectie explozibili Standard 3 de tip CTX (computer tomograf cu radiatii X), sisteme auxiliare, consumabile necesare funcționării lor și un stoc piese schimb, necesare trecerii de la standard 2 la standard 3, utilizate în efectuarea controlului de securitate al bagajelor de cală integrate în sistemului HBS. Descrierea pieselor este disponibilă în secţiunea Caietul de sarcini din cadrul documentaţiei de atribuire. Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, solicitarile de clarificari vor fi transmise în SICAP. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 10 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
19529158
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, str. Traian Vuia nr. 149, Cod Postal 400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania
Contract de achiziție pentru furnizarea, instalarea - punerea în funcțiune, școlarizarea/instruirea, mentenanța pentru 3 (trei) echipamente de detecție explozibili standard 3 de tip CTX (computer tomograf cu radiații X), sisteme auxiliare, consumabilele necesare funcționării lor și un stoc piese schimb. Cele trei echipamente de detectie explozibili Standard 3 tip CTX cu sistemele auxiliare pentru funcționarea lor care vor fi achiziționate prin fonduri europene -Obiectiv Specific Axei 2.3-“Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare in conformitate cu cerintele/descrierea prevazute in Caietul de sarcini din cadrul documentaţiei de atribuire. Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. Având în vedere că toate echipamentele Standard 3 CTX din caietul de sarcini sunt de același tip/model, piesele de schimb se vor achiziționa pentru 1 singur echipament CTX și sistemele auxiliare ale acestuia. Consumabilele vor fi achiziționate pentru întreaga perioadă de garanție a echipamentelor CTX Standard 3 și sistemelor auxiliare, furnizorul fiind obligat ca pe toată această perioadă, să asigure întreaga cantitate de consumabile necesară funcționării acestor echipamente/sisteme la parametrii prevăzuți în manualul tehnic. Echipamentele EDS standard 3 tip CTX vor fi înglobate în cadrul sistemului HBS, funcționând într-un sistem integrat de control de securitate al bagajelor de cală și vor înlocui echipamentele existente EDS Standard 2 de tipul HS10080 EDtS. Pentru funcționarea echipamentelor Standard 3 în sistemul HBS sunt necesare achiziționarea următoarelor sisteme auxiliare: 1 bucată - Chiller redundant pentru cele 3 unități Standard 3; 4 bucăți - Stație analist 3D; 1 bucată - Stație reverificare; 2 bucăți - Stație supervizor; 1 bucată - Sistem servere pentru administrarea și comanda echipamentelor Standard 3 tip CTX.
Componenta tehnică
5
Componenta tehnica
2.5
Componenta tehnica
2.5
90
32
Programul Operational Infrastructura Mare - POIM - 2014-2020, Axa prioritară 2, Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obie... detalii pe www.e-licitatie.ro
În cazul în care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinită până la data de 01.07.2019, procedura de atribuire va fi anulată, iar contractul va înceta de drept.
Ofertantii au obligatia prezentarii la data limita de depunere a ofertelor DUAE (Document unic de achizitie european), care consta intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:
• Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016
Condiție de calificare: Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art.178 si art. 180, din Legea nr. 99/2016
Modalitate de indeplinire (cerinte obligatorii): se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art.205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens.
Se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE:
a. Certificat de atestare fiscala pentru indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale de stat catre bugetul general consolidat, Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora;
b. Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c. Certificat de cazier fiscal eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
d. Dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179, alin (2), art. 180, alin (2), art. 184 din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale;
e. Alte documente edificatoare dupa caz.
• Evitarea conflictului de interese
Condiție de calificare: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016
Modalitatea de indeplinire (cerinte obligatorii): se va completa DUAE de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 205 alin. (1) din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul d... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1 - Cifra de afaceri (obligatorie) 1.1. Entitatea contractanta potrivit art. 188 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 99/2016 solicita cifra de afaceri anuala pentru anul 2017 sa fie de minim 6.000.000 RON.
1.1. Se va completa DUAE Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. Operatorul economic va prezenta conf. art 190 din Legea 99/2016 documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: - bilantul contabil inregistrat la ANAF inclusiv contul de profit si pierdere, sau balante de verificare sau orice alte documente echivalente prin care se poate demonstra situatia economica si financiara. Documentul/certificatul se va prezenta în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. NOTA 1: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se vor depune odata cu DUAE daca este cazul: angajament tert sustinator, acord de asociere si acord de subcontractare conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. NOTA 2: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. NOTA 3: Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016; în situatiile prevazute la art. 177 alin. 1 si 2, art. 178, art.180 din Legea nr. 99/2016. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. NOTA 4: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinţa nr. 1 - Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (obligatorie) 1.1. Entitatea contractanta potrivit art. 191 si art. 192, lit. b), din Legea nr. 99/2016 solicita lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Cerinta nr. 3 – Informatii privind terții susținători (obligatorie) 1.1. Se vor prezenta informații referitoare la tertii sustinatori. Se solicita datele de identificare ale tertilor sustinatori.
Cerinta nr. 2 – Informatii privind subcontractantii (obligatorie) 1.1. Se vor prezenta informații referitoare la lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnata si stampilata de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.
Cerinta nr. 4 – Informatii privind Asocierea (obligatorie) 1.1. Se vor prezenta informații referitoare la asocierea de operatori economici. Se solicita datele de identificare ale asocierii de operatori economici.
1.1. Se va completa DUAE Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art.205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. Operatorul economic va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: - furnizarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. NOTA 1: De asemenea se vor prezenta informatii privind partea din contractul sectorial pe care ofertantul are eventual, intentia sa o subcontracteze. NOTA 2: Echivalentul în altă valută a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului leu/altă valută mediu comunicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. NOTA 3: In conformitate cu art. 199 din Legea 99/2016, in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
1.1. Se va completa DUAE Angajamentul de sustinere a tertului impreuna cu documentele anexe ale angajamentului vor fi depuse in SICAP odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 205 alin. (1) din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. NOTA 1: Fiecare terț susținător va completa DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate in formular. NOTA 2: In cazul tertiilor sustinatori se va prezenta angajamentul de sustinere si documente din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire al propriului angajament de sustinere ce se constituie ca anexe la angajament. NOTA 3: In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul va cuprinde clauze care sa asigure entitatea contractanta de îndeplinirea obligatiilor asumate de tertul sustinator prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. NOTA 4: Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze entitatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului. NOTA 5: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara una dintre situatiile mai sus enumerate, operatorul economic va completa aceasta situatie la nivelul DUAE.
1.1. Se va completa DUAE Acordul de subcontractare va fi depus in SICAP odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art.205 alin. (1) din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. NOTA 1: Fiecare subcontractant va completa DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate in formular. NOTA 2: In cazul subcontractarii ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare in care se va preciza datele de identificare ale partilor, valoarea si partile din contract subcontractate, dupa caz, precum și denumirea produselor ce vor fi furnizate de acesta, precum si procentul din produsele furnizate de subcontractant. NOTA 3: Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada furnizarii produselor fara acordul scris al entitatii contractante. NOTA 4: Solicitarea pentru acceptarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa entitatii contractante inainte de data programata pentru furnizarea produselor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa entitatii contractante impreuna cu: - Documentele care descriu activitatile subcontractante, calendarul/graficul de furnizare si valoarea acestora; - Documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a furniza produsele subcontractate in conformitate cu cerintele entitatii contractante; - Documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si pregatirea profesionala a acestora. NOTA 5: Entitatea contractanta poate refuza acceptarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile/produsele ce urmeaza a fi subcontractate. NOTA 6: In cazul in care se accepta un subcontractant, ofertantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a contractului si ramane singurul raspunzator in fata entitatii contractante. NOTA 7: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara una dintre situatiile mai sus enumerate operatorul economic va completa aceasta situatie la nivelul DUAE.
1.1. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, va incarca in SICAP, DUAE distinct pentru fiecare membru al asocierii, Formular 3 – Acord de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 205 alin. (1) din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare, legislatia achizitiilor sectoriale neavand vreo prevedere in acest sens. NOTA 1: Acordul de asociere se prezinta odata cu DUAE. NOTA 2: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara una dintre situatiile mai sus enumerate operatorul economic va completa aceasta situatie la nivelul DUAE.
Cuantumul garantiei de participare este 195.000 RON, conform 41 alin. (3) 42 alin (1),(2),(3) HG394/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este 3 luni de la data limita de primire a ofertei. Conturi bancare ale entitatii contractante in care se va constitui garantia de participare sunt: RO12BTRL01301202919844XXRON / RO58BTRL01304202919844XXEURO deschis la BT Cluj. GP se constituie fie printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari (Formular 1), fie prin virament bancar (OP, Foaie de varsamant) in contul autoritatii contractante cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si cu mentiunea "Garantie de participare la procedura de licitatie deschisa cu anuntul de participare nr....". Garantia de participare se va transmite scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa in SICAP cel mai tarziu la data si ora limita de depunere oferte. Daca scrisoarea de garantie de participare este emisa de o societate de asigurari,se prezinta polita de asigurare conform Formularul 1,fara nicio alta conditie suplimentara. Se vor avea in vedere art 138 alin. (3), 43 alin.(1), art. 44 din HG 394/2016.Se va respecta Anexa nr.1. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantía se constituie în numele asocierii cu mentiunea ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât romana va fi prezentata in SICAP însotita de traducere autorizata în limba romana.
Cuantumul garantiei de buna executie este stabilit in conformitate cu art. 45, al. (4), din Hotararea 394/2006 si este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 46 din Hotararea 394/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. De asemenea garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie de buna executie, aceasta se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a contractului si in conf cu Formularul 2. Daca scrisoarea de garantie bancara de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, atunci ofertantul va prezenta si polita de asigurare. Scrisoarea de garantie de buna executie in alta limba decat romana va fi prezentata in original insotita de traducerea autorizata in limba romana.Se vor respecta prevederile Anexei nr. 2.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016 – Formularul 3
2019-03-14
15:00
2019-06-14
2019-03-14
15:00
In SEAP
Comisia de evaluare a ofertelor.
1) Criteriu de departajare: conform art. 145 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016: in urma evaluarii ofertelor se intocmeste un clasament, in ordinea descrescatoare a punctajului total. Oferta cu cel mai mare numar de puncte, respectiv oferta de pe locul 1, este considerata cea mai avantajoasa din punct de vedere al celui mai bun raport calitate-pret. Daca in urma evaluarii ofertelor, 2 sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare „Pretul ofertei”. Daca printre ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi punctaj aferent factorului de evaluare „Pretul ofertei” (au acelasi pret) si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare „Capacitatea de procesare — bagaje pe ora a echipamentului”, „Perioada de garantie”, „Termenul de livrare”, atunci entitatea contractantă va solicita numai acestor ofertanti clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de noi propuneri financiare. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are punctajul cel mai mare, conform criteriului de atribuire;
2) In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert sau in cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile cu privire la subcontractanti sau la tertii care asigura sustinerea;
3) Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt confidentiale;
4) Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs/serviciu/lucrare si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrari, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „sau echivalent”;
5) Pentru completarea formularului electronic DUAE, operatorii economici vor accesa urmatoarea adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, conform prevederilor art. 22 alin. (6) din H.G. nr. 394/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. în vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în conditiile de la art. 8 din Legea 101/2016.
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj R.A. — Biroul Juridic
Str. Traian Vuia nr. 149
Cluj-Napoca
400397
+40 264416702
office@airportcluj.ro
+40 264416712
www.airportcluj.ro
2019-01-29
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.