Căutare

România-Bucureşti: Servicii de asistenţă pentru software

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Romania
Str. Ştirbei Vodă nr. 43
Bucureşti
010103
Marinela Sava
+40 318602543
achizitii@afir.info
+40 214022753
www.afir.info
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziționare servicii suport Microsoft Premier
F/20/2/0/S/0/18/1/0/18/0/00/10/S0
Obiectivul prezentei achizitii il constituie achizitionarea unui pachet de servicii de suport tehnic si interventii de tip Microsoft Premier Support.
Obiectivele specifice sunt reprezentate de urmatoarele categorii de servicii:
— Servicii proactive (workshop-uri si/sau review-uri),
— Servicii de administrare a serviciilor, prestate de un manager tehnic dedicat al contului,
— Servicii de suport pentru remedierea problemelor.
671971.07
Str. Stirbei Voda nr. 43, sector 1, Bucuresti.
În vederea îndeplinirii obiectivului general, pentru acest acord-cadru sunt identificate urmatoarele obiective specifice:
1) Servicii de administrare a serviciilor, prestate de un manager tehnic dedicat al contului: minim 107 ore/om — maxim 215 ore/om;
2) Servicii proactive (workshop-uri, review-uri): minim 218 ore/om — maxim 437 ore/om;
3) Servicii de suport pentru remedierea problemelor: minim 88 ore/om — maxim 176 ore/om.
Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:
Se estimeaza ca vor fi semnate 3 (trei) contracte subsecvente pe parcursul celor 3 ani, cu urmatoarele valori estimate fara TVA: contract subsecvent 1 — 182 612,48 RON, contract subsecvent 2 — 217 522,75 RON, contract subsecvent 3 — 271 835,84 RO.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 271 835,84 RON fara TVA.
36
Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 - Capitolul 15.6. Descrierea modului de utilizare a asistentei tehnice, inclusiv a actiunilor legate de pregatire... detalii pe www.e-licitatie.ro
Odată cu încărcarea DUAE în SEAP, operatorul economic va prezenta și angajamentul ferm al terțului susținător (angajament privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului/grupului de operatori economici din cadrul Secțiunii D — formularul nr. 2) din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia sau, după caz, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Declaratia conform art. 60 din Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE — Formularul nr. 16.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Corespondent DUAE — partea III — Motive de excludere — A, B, C.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi:
1) Certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
4) Alte documente edificatoare, după caz.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta.
Neindeplinirea conditiilor de mai sus constituie motiv de excludere din cadrul procedurii de atribuire a ofertantului/candidatului potrivit art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Functiile de decizie la nivelul Autoritatii Contractante sunt reprezentate de catre:
— dl Adrian-Ionut Chesnoiu — director general,
— dl David-Eugen Popescu — director general adjunct Infrastructura, Leader si Investitii Non-Agricole,
— dl Daniel-Eugeniu Crunteanu — director general adjunct Active Fizice si Plati Directe,
— dl Nicolae Popa — director general adjunct Plati si Administrativ,
— dl Cristian Vladoianu — director Directia Economica,
— dl Daniel Ifrim — director IT,
— Marinela Elena Sava — sef Serviciul Achizitii Publice — Directia Economica,
— Delia Hozoc — sef Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu,
— dl Bogdan Tulbure — sef Serviciu SSP — Directia IT,
— dl Iulian Ioan Serban — expert DIT,
— Sebastian Ciocan — expert DIT,
— Liviu Drimbu — expert DIT,
— Cristina Gorgon — expert DIT,
— Dna Florentina Monica Irindea — expert SAP — Directia Economica,
— Silvia Diaconu — expert SAP — Directia Economica,
— Dna Alexandra Neagu — expert SAP,
— Dna Sorana Pisica — consilier juridic SAP.
Nota:
— se va completa DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016,
— nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociatie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul va demonstra un nivel minim al cifrei medii anuale globale pentru ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), in valoare de cel putin de 270 000 RON, fara TVA. Ultimii 3 ani se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anunt), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data. Valorile vor fi exprimate atât in euro cât si in RON, la cursul RON/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: anul curs euro/RON 2015 — 4,4454, 2016 — 4,4904, 2017 — 4,5688. Daca o asociere de operatori economici depune oferta comuna, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele, iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocând sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante inregistrate la autoritatile competente din tara de origine sau provenienta sau documentele echivalente insotite de traducerea autorizata in limba romana, din care sa rezulte situatia economico-financiara, inclusiv indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru media de afaceri globala.
Se va completa Documentul unic de achizitii european (DUAE), urmand ca documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei sa fie prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pe care ofertantul le poate prezenta sunt: situatii financiare sau extrase ale situatiilor financiare (bilanturi aferente exercitiilor financiare 2015–2017). In cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta va putea face dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta il considera adecvat.
Lista serviciilor prestate intr-o perioada care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau a mai multor contracte din care sa reiasa indeplinirea unor servicii similare celor supuse achizitiei, prestate in ultimii 3 ani in valoare individuala/cumulata de minim 270 000 RON, fara TVA.
Nota:
1) Servicii similare acceptate: servicii de suport si mentenanta;
2) Contractele pot fi si in curs de derulare, fiind luata in considerare doar partea deja executata din contract (confirmata prin facturi emise, procese-verbale de receptie semnate de ambele parti, alte documente justificative). In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Ofertantul, prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinatori, trebuie sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm, acest act devenind anexa la angajamentul ferm.
Se va completa Documentul unic de achizitii european (DUAE), urmand ca documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei sa fie prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pe care urmeaza sa se le prezinte ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna/tert sustinator) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar de la finalizarea evaluarii ofertelor sunt în conformitate cu prevederile art. 179 lit. b) din Legea 98/2016, contracte/certificate/procese-verbale de receptie/recomandare beneficiar/fisa de experienta similara/alte documente relevante.
2019-03-11
15:00
2019-08-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
1) Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP;
2) Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana;
3) Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro
4) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice utilizand formularul 8 din Formulare. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertei: 18 zile;
5) Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor;
6) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;
7) Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana;
8) Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica;
9) Conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 99/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial şi proprietatea intelectuala);
10) Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii:
In cazul asocierii sau activitatilor subcontractate se vor depune si urmatoarele documente:
(a) Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramâna in asociere pe intreaga durata a contractului,
(b) O declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca, in cazul in care oferta este declarata câstigatoare, vor prezenta acordul de asociere in forma autentica, iar acesta va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii contractului.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale — Direcția Juridică și Contencios
Str. Știrbei Vodă nr. 43, sector 1
Bucureşti
010103
+40 214022750
juridic@afir.info
+40 21214022753
www.afir.info
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.