Căutare

România-Sibiu: Servicii de exploatare forestieră

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SIBIU
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Str. Petricani nr. 9A, Direcția Silvică Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 140
Sibiu
550399
Radu Claudiu
+40 269242411
achizitii@sibiu.rosilva.ro
+40 269214970
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Prestări servicii exploatare forestieră — ianuarie 2019 — Direcția Silvică Sibiu
2
Se achizitioneaza servicii de exploatari forestiere care constau în:
— Doborât, sectionat, adunat, scos-apropiat în platforma primara,
— Curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM nr. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,
— Sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane.
Pentru loturile prezentate în caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in termen de zile 5 inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 modificat prin OUG nr. 107/2017.
650572.21
28
28
Partida 664 Pr. Barnelor
7
OS Avrig.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
3576.40
4
Partida 668 Pr. Crapacioasa
10
OS Avrig.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
10398.71
4
Partida 1 047 Pr. Morii
23
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
9805.62
4
Partida 1 049 Hurdubeu
25
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
27714.96
4
Partida 184 Bradu
1
OS Arpaș.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
5063.80
4
Partida 665 Coiru
8
OS Avrig.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
12517.40
4
Partida 1 045 Cazile
12
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
35468.16
4
Partida 452 Prejba
26
OS Sibiu.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
62787.30
4
Partida 360 Tilișca
27
OS Valea Cibinului-Săliste.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
8169.26
4
Partida 634 Vârful Cetății
6
OS Arpaș.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
152380.44
4
Partida 1033 Frumoasa
15
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
10900.72
4
Partida 1034 Frumoasa
21
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
15558.12
4
Partida 242 Chirpăr
5
OS Arpaș.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
11708.07
4
Partida 333 Cincșor
4
OS Arpaș.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
8629.88
4
Partida 1028 Pr. Oașei
14
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
14120.12
4
Partida 967 Izv. Domnilor
16
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
10884
4
Partida 966 Pr. Umbros
17
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
3210.78
4
Partida 1039 Pr. Gardului
22
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
28259.54
4
Partida 1048 Tortura
24
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
7000.32
4
Partida 965 Pr. Cailor
18
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
12158.20
4
Partida 1044 Colonie
19
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
54055.54
4
Partida 1029 Oașa
13
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
25099.05
4
Partida 1038 Curpat
20
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
32108.40
4
Partida 298 Baraj Arpășel
2
OS Arpaș.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
28990.50
4
Partida 332 Valea Lungă
3
OS Arpaș.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
30049.89
4
Partida 590 Pr. Suciului
9
OS Avrig.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
22040.20
4
Partida 963 Paltinei
11
OS Miercurea Sibiului.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
4748.65
4
Partida 379 Tilișca
28
OS Valea Cibinului Saliste.
Conform caietului de sarcini si anexei nr. 1.
3168.18
4
Cerinţa nr. 1. Operatorii economici participanti la procedura, ofertant,ofertant asociat, subcontractant,tert sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:
— Certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii;
— Certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii;
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv;
— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
— Alte documente edificatoare dupa caz.
Referitor la situatia de neincadrare in prevederile art. 60 se va completa formularul „Declaraţie privind evitarea conflictului de interese”, formular care se va prezenta odata cu DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate in procedura de achizitie publica, sunt:
— Director — Blaj Robert,
— Director Economic — Apolzan Adrian,
— Director Tehnic — Tesa Ioan Ovidiu,
— Compartiment Financiar-Contabil — Chertes Diana-Elena,
— Responsabil Achizitii — Apetrei Elena-Laura,
— Responsabil Productie — Trif Alin,
— Consilier Juridic Achizitii — Radu Claudiu.
Cerinţa nr. 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile anularii constituirii, precum si fapul ca are capacitatea de profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta urmatoarele documente justificative:
— Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. Pentru persoanele juridice/fizice straine documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana .
Cerinta nr. 2.
Ofertantul/candidatul trebuie să aibă dreptul de a presta serviciile prevăzute la art. 62 alin. (2) din Codul Silvic, care precizează că „exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel național”. În cazul ofertantilor straini se vor prezenta documente silmilare emise în tara de rezidenta recunoscute/echivalate de autoritatea de resort din România.
Modalitatea de indeplinire: operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta urmatoarele documente justificative:
— Atestat de exploatare tehnica eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră, conform prevederilor Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic) si a prevederilor OM nr. 1540/2011 modificat cu O.M. nr. 915/2014. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante „Copie confo [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Potrivit art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta decide a reduce la 15 zile perioada pentru depunerea ofertelor, deoarece serviciile de exploatare forestiera sunt necesare pentru exploatarea masei lemnoase provenite din produse accidentale, doboraturi de vant si necesita exploatarea de urgenta a acestora, incadrandu-se in adresa ANAP cu nr. 5830/20.4.2018. Pentru detalii privind justificarea a se vedea strategia de contractare.
2019-02-15
15:00
2019-05-15
2019-02-15
15:00
In SEAP.
In situatia in care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. In cazul in care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea in format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit autoritatii contractante in plic sigilat.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii de valabilitate a ofertei, aceasta va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clause contractual vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu oferta. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge, informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va incadra oferta ca neconforma si o va respinge.
In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la capitolul III.2 „Conditii de participare", in cuprinsul ofertei vor fi incluse si angajament(e)+declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În condițiile și în termenul prevăzut de art. 8 alin. (1) lit. (b), Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Compartiment Achiziții DS Sibiu
Calea Dumbrăvii nr. 140
Sibiu
550399
+40 269242411
achizitii@sibiu.rosilva.ro
+40 269214970
www.dssibiu.ro
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.