Căutare

România-Bucureşti: Carburanţi de tip kerosen

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Inspectoratul General de Aviație al M.A.I.
Romania
Calea Ion Zăvoi nr. 14
Bucureşti
013696
Alina Georgescu
+40 213104399
achizitie.ia@mai.gov.ro
+40 213113909
www.aviatie.mai.gov.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizarea de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI pe aeroporturile Bacău, Cluj-Napoca, T [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
27367374/2019/5
Furnizarea de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI pe aeroporturile Bacău, Cluj-Napoca, Timișoara, Baia Mare, Târgu-Mureș, Suceava și Oradea.
— lot I — Furnizarea de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Bacău,
— lot II — Furnizarea de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Cluj-Napoca,
— lot III — Furnizarea de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Timișoara,
— lot IV — Furnizarea de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Baia Mare,
— lot V — Furnizarea de combustibil turboreactor  JET A1 pe aeroportul Târgu-Mureș,
— lot VI — Furnizarea de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Suceava,
— lot VII — Furnizarea de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Oradea,
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
27734807.99
7
7
Ofertele se depun pentru unul sau mai multe loturi.
Lot III — Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Timișoara
3
Timișoara.
Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inaspectoratului General de Aviație al MAI, pe aeroportul Timișoara.
Contract subsecvent minim 5 tone, maxim 100 tone.
Acord-cadru minim 50 tone, maxim 1 000 tone.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 389 443,96 RON.
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3894439.57
48
Lot VI — Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Suceava
6
Suceava
Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inaspectoratului General de Aviație al MAI, pe aeroportul Suceava.
Contract subsecvent minim 5 tone, maxim 100 tone.


Acord-cadru minim 50 tone, maxim 1 000 tone.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 397 682,76 RON.
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.


Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3976827.57
48
Lot V — Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Târgu-Mureș
5
Târgu-Mureș
Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inaspectoratului General de Aviație al MAI, pe aeroportul Târgu-Mureș
Contract subsecvent minim 5 tone, maxim 100 tone.

Acord-cadru minim 50 tone, maxim 1 000 tone. 

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 397 682,76 RON.
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.


Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3976827.57
48
Lot IV — Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Baia Mare
4
Baia Mare.
Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inaspectoratului General de Aviație al MAI, pe aeroportul Baia Mare
Contract subsecvent minim 5 tone, maxim 100 tone.

Acord-cadru minim 50 tone, maxim 1 000 tone. 
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 397 682,76 RON.
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.


Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3976827.57
48
Lot I — Furnizarea de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Bacău
1
Aeroportul Bacău.
Furnizarea de combustibil turoboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI pe aeroportul Bacău
Contract subsecvent minim 5 tone, maxim 100 tone.


Acord-cadru minim 50 tone, maxim 1 000 tone. 
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 377 085,76 RON.
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.


Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3770857.57
48
Lot II — Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Cluj-Napoca
2
Cluj-Napoca.
Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inaspectoratului General de Aviație al MAI, pe aeroportul Cluj-Napoca
Contract subsecvent minim 5 tone, maxim 100 tone.


Acord-cadru minim 50 tone, maxim 1 000 tone. 
Valoarea estimatat a celui mai mare contract subsecvent: 385 324,56 RON.
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.


Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3853245.57
48
Lot VII — Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 pe aeroportul Oradea
7
Oradea.
Furnizare de combustibil turboreactor JET A1 în rezervoarele aeronavelor din dotarea Inaspectoratului General de Aviație al MAI, pe aeroportul Oradea
Contract subsecvent minim 5 tone, maxim 100 tone.


Acord-cadru minim 50 tone, maxim 1 000 tone. 
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 428 578,26 RON.
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.


Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
4285782.57
48
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
— se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
• certificate de atestare fiscală eliberate de organul fiscal central, respective unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pe raza căreia societatea îsi are sediul social, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia;
• certificate privind plata impozitelor și taxelor locale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia;
• cazierul judiciar al operatorului economic/cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
• declarații privind evitarea conflictului de interese atât de ofertant, ofertant asociat, terț susținător și subcontractant; această declarație va fi depusă odată cu DUAE.
Persoanele care dețin funcție de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
BURTAN Marius-Cătălin – Inspector General
RAICEA Leonard – Adjunct al inspsectorului general (șef al resurselor și inginer șef)
MOSOR Sorin – Contabil șef
VASILE Florin – Șef Serviciu Dezvoltare, Reglementări Tehnice și Coordonare Mentenanță Aeronave
DOBRE Cristian – Consilier juridic
GEORGESCU Alina-Cristina – Ofițer specialist achiziții
HÂRBU Garofița – responsabil achiziții
Dacă terţul/terţii se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).
i. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea licitației deschise.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular, pentru partea din contract pe care o realizează.
ii. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dețină autorizație privind calitatea de antrepozit fiscal conform L... detalii pe www.e-licitatie.ro
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, însotită de bilanțurile contabile și conturile de rezultat patrimonial aferente exercițiilor financiare 2015, 2016 si 2017, și înregistrate la organele competente sau alte documente din care să reiasă situația economică a ofertantului. Cerința minimă de calificare: Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) trebuie sa fie cel putin egală cu 377.085,76 RON pentru LOTUL I, 385.324,56 RON pentru LOTUL II, 389.443,96 RON pentru LOTUL III, 397.682,76 pentru LOTUL IV, 397.682,76 pentru LOTUL V, 397.682,76 pentru LOTUL VI și 428.578,26 pentru LOTUL VII.
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu situația economică, corespunzător cerințelor autorității contractante. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, bilanțurile contabile (sau extrase din bilanțurile contabile) aferente exercițiilor financiare 2015, 2016 si 2017, și înregistrate la organele competente sau alte documente din care să reiasă situația economică a ofertantului, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea licitației deschise. Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către Banca Națională a României pentru monedele respective. În situația în care publicarea bilanțurilor nu este prevazută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic (OE) se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare, prin care să fie susținute informațiile prezentate în cadrul DUAE (de ex., raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar și contabil, scrisoare de bonitate din partea unei banci etc.). Toate documentele pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/ copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de către reprezentantul legal/împuternicit al OE prin înscrierea pe fiecare pagină a mențiunii „conform cu originalul”, însoțită de semnătura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care un ofertant beneficiează de susținerea unuia sau mai multor terti sustinatori, ofertantul se angajează să dovedească autorității contractante că a luat toate măsurile necesae pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens angajamentul din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Totodată, autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea acordurilor – cadru. Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).
ii. Declarație pe propria răspundere cuprinzând partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze
Declarație privind principalele furnizări de produse similare în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Prin produse similare se înțelege furnizarea de combustibil de aviație. Cerință minima de calificare: Ofertantul trebuie să fi furnizat în ultimii trei ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial prin anunțul de participare, chiar dacă ulterior inițierii procedurii autoritatea contractantă va decala acest termen, produse similare în valoare cumulată de minim 377.085,76 RON pentru LOTUL I, 385.324,56 RON pentru LOTUL II, 389.443,96 RON pentru LOTUL III, 397.682,76 pentru LOTUL IV, 397.682,76 pentru LOTUL V, 397.682,76 pentru LOTUL VI și 428.578,26 pentru LOTUL VII.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate odata cu DUAE: - acorduriul/acorduriurile de subcontractare (Formular 5) - documente justificative ale subcontractantului/subcontractanților
Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea licitației deschise. o Proces – verbal de recepție a produselor/ document constataor privind îndeplinirea obligațiilor contractuale/ recomandări/ orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea produselor. Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de BNR pentru monedele respective pentru anii 2015, 2016 si 2017, respectiv cursurile de schimb comunicate de BNR, valabile în data publicării în SEAP a anunțului de participare pentru livrările din 2018, pentru monedele respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acorduriul de asociere (Formular 3) precum și documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea licitației deschise. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acorduriate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, odata cu DUAE: - angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 4) impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acorduriat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
2019-03-07
15:00
2019-05-07
2019-03-07
15:00
In SEAP.
VI.3) Informatii suplimentare.
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile, avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016.
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Întrebari”). versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana la adresa de internet dedicata http://ec.europa.eu/grouth/tools-database/espd/filter
si https://ec.europa.eu/tools/espd
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor capitolului IV, sectiunea a 13-a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins si va deschise în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns de maxim 7 zile. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de acord-cadru si modelul de contract subsecvent, Formularul nr. 10;
II. Departajarea ofertelor egale: daca în urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita numai acestor ofertanti depunerea in SEAP de noi propuneri financiare. Ofertantii în cauza nu au decât dreptul de a îmbunatati propunerea financiara anterioara, urmând ca oferta declarata câstigatoare sa fie cea al carei nou pret, reofertat, este cel mai scazut. Daca nici în urma reofertarii în plic închis, ofertantii nu vor putea fi departajati, iar procedura va fi anulata, fiind imposibila încheierea contractului;
III. Autoritatea contractanta va respinge ofertele care contin in propunerile financiare valori care depasesc cu mai mult de 10 % valoarea estimata prevazuta in anuntul de participare.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016 art. 8.
Biroul Juridic al autorității contractante
Calea Ion Zăvoi nr. 14
Bucureşti
015045
+40 213104399
juridic.ia@mai.gov.ro
www.aviatie.mai.gov.ro
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.