Căutare

România-Bucureşti: Cartuşe de toner

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională „Imprimeria Națională" S.A.
Romania
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6
Bucureşti
061126
Florina Naie
+40 214348821
ingrid.quirsfeld@cnin.ro, florina.naie@cnin.ro, 
+40 214348821
www.cnin.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Companie națională
Producție poligrafică
Achiziţia de cartușe de toner pentru copiatoare, imprimante și faxuri
20001
Contractul care se va incheia pentru fiecare din cele trei loturi, are ca obiect achizitia de cartuse de toner pentru copiatoare, imprimante si faxuri.
Obiectul contractelor care se vor incheia este furnizarea, livrarea si receptia consumabilelor, grupate astfel:
— lot 1: Consumabile pentru echipamente HP — 545 bucati,
— lot 2: Consumabile OEM pentru echipamente HP aflate in garantie — 494 bucati,
— lot 3: Consumabile OEM pentru echipamente SAMSUNG aflate in garantie — 1 850 bucati.
1478100
3
Consumabile echipamente Samsung aflate în garanție
3
Livrarea produselor se va face franco-beneficiar, respectiv la sediul secundar al achizitorului, situat în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, Bucureşti.
Conform caietului de sarcini.
Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini, respectiv a achiziţiei produselor, precum şi pentru a reflecta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
10
90
855000
9
Conform caietului de sarcini.
Livrarea se va face in trei transe: in 10 zile de la comanda. Comenzile vor fi in data de 1.5.2019, 1.8.2019 si 1.11.2019.
— Transa 1 — 600 bucati,
— Transa 2 — 600 bucati,
— Transa 3 — 650 bucati.
Consumabile echipamente HP aflate în garanție
2
Livrarea produselor se va face franco-beneficiar, respectiv la sediul secundar al achizitorului, situat în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, Bucureşti.
Conform caietului de sarcini.
Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini, respectiv a achiziţiei produselor, precum şi pentru a reflecta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
10
90
166510
9
Conform caietului de sarcini.
Livrarea se va face in trei transe: in 10 zile de la comanda. Comenzile vor fi in data de 1.5.2019, 1.8.2019 si 1.11.2019.
— Transa 1 — 165 bucati,
— Transa 2 — 165 bucati,
— Transa 3 — 164 bucati.
Consumabile echipamente HP
1
Livrarea produselor se va face franco-beneficiar, respectiv la sediul secundar al achizitorului, situat în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, Bucureşti.
Conform caietului de sarcini.
Descriere: termen de livrare. Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini, respectiv a achiziţiei produselor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
10
90
456590
9
Conform caietului de sarcini.
Livrarea se va face in trei transe: in 10 zile de la comanda. Comenzile vor fi in data de 1.5.2019, 1.8.2019 si 1.11.2019.
— Transa 1 — 185 bucati,
— Transa 2 — 180 bucati,
— Transa 3 — 180 bucati.
În scopul dovedirii „Situaţiei personale”, pentru a proteja autoritatea contractantă de atribuirea contractelor acelor operatori economici care se fac vinovaţi de grave abateri profesionale şi/sau de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, pentru a proteja autoritatea contractantă de a intra într-o relaţie contractuală cu un operator economic care a înregistrat probleme în activitatea economică şi care este posibil să nu aibă capabilitatea de a realiza viitorul contract, respectiv pentru menţinerea unei concurenţe sănătoase, ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Declaraţia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentată de toţi ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii, odată cu DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea licitaţiei electronice. Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării acestora,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și orice alte documente edificatoare, după caz, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea fazei finale de licitaţie electronică.
Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul consolidat general, în conformitate cu cerințele din țara de origine sau din țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie să respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Declarația privind evitarea conflictului de interese se va prezenta, odată cu DUAE, de către toți operatorii economici.
În completarea acestor declarații se va avea în vedere că în cadrul autorității contractante, următoarele persoane au funcții de decizie:
— Sorin Toader — Director General Autoritate Contractantă;
— Nicolae Tudor — Director Executiv;
— Cătălin Nicolescu — Șef Departament Logistic;
— Adrian Achim — Șef Serviciu Administrativ;
— Sorin Victor Stancu-Borța — Şef Serviciu Juridic şi Verificarea Legalităţii Actelor;
— Ingrid Anamaria Quirsfeld-Zimerman — Șef Serviciu Achiziții, Aprovizionare și Investiţii;
— Ioan Adrian Popa — Șef Birou Control Financiar Preventiv Propriu;
— Daniela Maria Florea — Referent Economist Birou Control Financiar Preventiv Propriu;
— Sandra Andreea Duță — Consilier Juridic Serviciul Juridic şi Verificarea Legalităţii Actelor;
— Corina Tatiana Dărăban — Consilier Juridic Serviciul Juridic şi Verificarea Le [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
În scopul dovedirii capacităţii tehnice şi profesionale, pentru protejarea autorităţii contractante, în sensul evitării atribuirii contractelor unor operatori economici care nu posedă experienţă şi mijloacele tehnice pentru îndeplinirea cu succes a contractului supus ofertării, ofertanţii vor prezenta următoarele documente:
1) O listă a principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi.
Se solicita completarea DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea fazei finale de licitaţie electronică. Se va demonstra faptul ca in ultimii 3 ani s-au furnizat produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, in baza a cel putin unui contract, confirmat prin prezentarea unor documente emise de catre beneficiar.
Licitaţia electronică se va desfăşura intr-o singură rundă, pe durata a 24 h.
Elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul.
Etapa finala de licitatia electronica se va desfasura în conformitate cu prevederile art. 131–138 din Legea nr. 98/2016 si art. 114–122 din HG nr. 395/2016. Se are în vedere îmbunatatire [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-03-04
15:00
2019-07-04
2019-03-04
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
În cadrul comisiei de evaluare, la momentul vizualizarii ofertelor, ofertantii trebuie sa se regaseasca atât în sectiunea „Participare" din SICAP, cât si sectiunea „Evaluare" din sistem, conditia fiind ca acestia sa îsi cripteze oferta de pret în sistem, în conformitate cu art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 care prevede faptul ca valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza în SICAP.
Pâna la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune în SICAP doar formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicata: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Deoarece procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE, doar la solicitarea entitatii contractante, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen va fi de minim 1 zi lucratoare. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare, publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SICAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
Notă:
1) Pentru persoanele juridice/fizice străine se vor prezenta orice documente edificatoare, echivalentul documentelor solicitate, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, în copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul” și traducere autorizată;
2) În cazul în care la procedură se prezintă un mandatar al ofertantului, acesta va prezenta un mandat de la societatea în cauză, care să dovedească faptul că acesta este mandatat să reprezinte ofertantul la procedura;
3) Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea fazei finale de licitaţie electronică.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucuresti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorități contractante, potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016.
Serviciul Juridic și Verificarea Legalităţii Actelor din cadrul companiei
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6
București
061126
+40 214348802
clienti@cnin.ro
+40 214348810
www.cnin.ro
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.