Căutare

România-Iași: Diverse piese de schimb

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Salubris S.A.
Romania
Str. Naţională nr. 43
Iași
700237
Oana Bularda
+40 232276244
office@salubris.ro
+40 232266463
http://www.salubris.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Altele
Servicii salubrizare
Furnizare diferite piese auto
14816433/1/2019
Furnizare piese auto pentru autovehicule MAN, Renault, Saviem, Kangoo, Dacia, Volkswagen, Komatsu, Tana, JCB, Kramer, Navara, DAF, Mercedes, Multicar, furnizare electrice auto, garnituri mansete, consumabile auto, acumulatori auto, furtunuri, rulmenti auto, curele, semeringuri.
Termenul limita in care operatorii economici pot solicita clarificari asupra documentatiei de atribuire: 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Termenul limita de raspuns al autoritatii contractante, la solicitarile de clarificari: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
1826770
22
22
Furnizare furtunuri
10
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
25450
12
Furnizare piese autogunoiere/autobasculante MAN
2
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
325000
12
Furnizare piese autogunoiere Saviem
1
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
21820
12
Furnizare garnituri manșete oringuri
5
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
8200
12
Furnizare piese autoturisme Dacia
6
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
62000
12
Furnizare consumabile auto
8
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
130650
12
Furnizare rulmenți auto
11
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
4400
12
Furnizare curele
13
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
4750
12
Furnizare piese autoutilitară Nissan Navara
19
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
5500
12
Furnizare piese utilaj Tana
16
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
173000
12
Furnizare electrice auto
3
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
14200
12
Furnizare piese DAF
20
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
37500
12
Furnizare piese utilaj Kramer
18
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
85000
12
Furnizare piese Mercedes
21
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
124000
12
Furnizare piese Multicar
22
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
79550
12
Furnizare piese autoutilitară Renault Kangoo
4
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
7500
12
Furnizare piese autoutilitară Volkswagen
7
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
12500
12
Furnizare piese utilaj Komatsu
15
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
21650
12
Furnizare acumulatori auto
9
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
33000
12
Furnizare piese autogunoiere Renault
12
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
610000
12
Furnizare semeringuri
14
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
1600
12
Furnizare piese utilaj JCB
17
Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 76.
Conform caietului de sarcini.
39500
12
Completare DUAE, care confirma ca ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa de toti participantii, odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt:
— inginer Ion Apostol —  director adjunct,
— economist Catalin Neculau — director general,
— economist Virginica Pipirig — contabil sef,
— inginer Ioan Burtianu — Sectia III ATA,
— consilier Juridic Marinel Anusca — Serviciul Juridic,
— economist Oana Bularda — sef Serviciu Achizitii, Aprovizionare,
— Nicoleta Daniela Popa — economist Serviciul Achizitii,
— economist Beatrice Ciulei — Serviciul Financiar,
— Constantin Poncu — sef coloana,
— inginer Iustin Cantemir — sef atelier electro-mecanic.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura cu informatii aferente situatiei lor.
— Se vor solicita certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local si de stat. Se vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate la momentul prezentarii. Certificatele vor fi in termen la momentul depunerii;
— Se va solicita cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare/de conducere/de supraveghere al respectivului operator sau a celor ce au putere de reprezentare/decizie sau control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Cazierele vor fi in termen la momentul depunerii;
— Se vor solicita documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016.
Documentele se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul admisibil clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In conformitate cu art. 196 din Legea nr. 98/2016, comisia de evaluare poate solicita depunerea tuturor documentelor justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE sau o parte dintre acestea, in orice moment, pe durata desfasurarii procedurii.
Persoanele juridice/fizice straine ce doresc sa participe la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a asigurarilor sociale, in termen la momentul prezentarii acestora.
Persoane juridice/fizice: certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul va fi in termen la momentul depunerii.
Pentru persoane juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul admisibil clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In conformitate cu art. 196 din Legea nr. 98/2016, comisia de evaluare poate solicita depunerea tuturor documentelor justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE sau o parte dintre acestea, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii.
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, cu prezentarea de certificate/contracte de furnizare executate in trecut/procese-verbale de receptie etc., emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, care sa confirme livrarea produselor.
— Ofertantii lotului 2 — furnizare piese MAN, vor confirma livrarea de produse similare pentru autovehicule similare de minim 160 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 8 — furnizare consumabile auto, vor confirma livrarea de produse similare de minim 60 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 12 — furnizare piese autogunoiere Renault, vor confirma livrarea de produse similare de minim 300 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 15 — furnizare piese Komatsu, vor confirma livrarea de produse similare de minim 10 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 16 — furnizare piese Tana, vor confirma livrarea de produse similare de minim 85 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 17 — furnizare piese JCB, vor confirma livrarea de produse similare de minim 15 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 18 — furnizare piese Kramer, vor confirma livrarea de produse similare de minim 40 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 20 — furnizare piese Daf, vor confirma livrarea de produse similare de minim 15 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 21 — furnizare piese Mercedes, vor confirma livrarea de produse similare de minim 60 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 22 — furnizare piese Multicar, vor confirma livrarea de produse similare de minim 39 000,00 RON fara TVA.
Se va completa DUAE cu contractele (alte tipuri de documente) aferente pricipalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, conform solicitarii. Ofertantii care depun oferta pentru loturile la care s-a solicitat un nivel minim al experientei similare, vor demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de documente justificative (conform solicitarilor de mai sus) raportandu-se la cea mai mare valoare dintre loturile la care participa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul admisibil clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In conformitate cu art. 196 din Legea nr. 98/2016, comisia de evaluare poate solicita depunerea tuturor documentelor justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE sau o parte dintre acestea, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii.
2019-03-04
15:00
2019-06-04
2019-03-04
15:00
In SEAP.
In situatia in care, pentru acelasi lot, 2 sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor depunerea de noi oferte financiare in SEAP. Termenele/datele de depunere a noilor propuneri financiare se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decat SEAP. DUAE poate fi accesat la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.
2019-01-29
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.