Căutare

România-Mioveni: Motorină

Cerere de oferte

Informaţii generale

   MIOVENI
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
Romania
Str. Câmpului nr. 1
Mioveni
115400
Angelica Popescu
+40 248207035
achizitii@raten.ro
+40 248207032
www.raten.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Domeniul nuclear
Achiziție de carburanți auto prin bonuri valorice
32306920- 2019-1
Achizitia de carburanti auto prin BCF-uri este necesara pentru buna desfasurarii a activitatii RATEN.
Autobuzele unitatii asigura tranportul salariatilor (RATEN AP si RATEN ICN) la si de la locul de munca.
In situatia in care exista solicitari de clarificari din partea operatorilor economici, autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde acestora pana in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta poate incheia acordul-cadru, respectiv contractele subsecvente cu unul sau mai multi operatori economici, a caror oferta este admisibila.
3
3
Operatorul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.
Carburanți auto pe bază de bonuri valorice
1
Str. Campului nr. 1, Mioveni, Arges.
Carburanti auto prin BCF pentru RATEN AP: 
— valoarea maxima a primului contract subsecvent aferent anului 2019 este de 21 250 RON, echivalentul a 3 550 litri: 
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 2 000 RON, echivalentul a 350 litri, 
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 40 BCF, cantitatea maxima 425 BCF, 
— valoarea celui de al doilea subsecvent aferent anului 2020 este 21 250 RON, echivalentul a 3 550 litri: 
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 2 000 RON, echivalentul a 350 litri, 
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 40 BCF, cantitatea maxima 425 BCF, 
— valoarea celui de al treilea contract subsecvent aferent anului 2021 este de 21 250 RON, echivalentul a 3 550 litri: 
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 2 000 RON echivalentul a 350 litri,
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 40 BCF, cantitatea maxima 425 BCF, 
— valoarea celui de al patrulea subsecvent aferent anului 2022 este de 21 250 RON, echivalentul a 3 550 litri;
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 2 000 RON, echivalentul a 350 litri, 
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 40 BCF, cantitatea maxima 425 BCF.
48
Anual.
Valoarea minima a acordului-cadru este de 649 840 RON, iar valoarea maxima a acordului-cadru este de 2 705 697 RON. Cantitatea minima a acordului-cadru este de 129 976 BCF, echivalentul a 108 550 litri, iar cantitatea maxima 54 114 BCF, echivalentul a 4 050 litri.
Carburanți auto pe bază de bonuri valorice RATEN CITON
3
RATEN CITON, Str. Atomistilor nr. 401, Magurele, Ilfov.
Achizitia de carburanti este necesara pentru desfasurarea activitatii a sucursalei RATEN CITON.
Livrarea de BCF pentru a asigura combustibilul la sucursala RATEN CITON.
Carburanti auto prin BCF pentru RATEN CITON: 
— valoarea maxima a primului contract subsecvent aferent anului 2019 este de 51 030 RON,echivalentul a 8 500 litri:
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 12 000 RON, echivalentul a 2 000 litri,
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 240 BCF, cantitatea maxima 1 020 BCF,
— valoarea maxima pentru al doilea contract subsecvent aferent anului 2020 este de 51 030 RON, echivalentul a 8 500 litri: 
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 12 000 RON,echivalentul a 2 000 litri,
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 240 BCF, cantitatea maxima 1 020 BCF,
— valoarea maxima pentru cel de al treilea contract subsecvent aferent anului 2021 este de 51 030 RON, echivalentul a 8 500 litri: 
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 12 000 RON, echivalentul a 2 000 litri,
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 240 BCF, cantitatea maxima 10 201 BCF,
— valoarea celui de al patrulea subsecvent aferent anului 2022 este 51 030 RON, echivalentul a 8 500 litri: 
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 12 000 RON, echivalentul a 2 000 litri,
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 240 BCF, cantitatea maxima 1 020 BCF.
48
Anual.
Valoarea minima a acordului-cadru este de 649 840 RON, iar valoarea maxima a acordului-cadru este de 2 705 697 RON. Cantitatea minima a acordului-cadru este de 129 976 BCF, iar cantitatea maxima 54 114 BCF.
Carburanți auto pe bază de bonuri valorice RATEN ICN
2
RATEN ICN, Str. Campului nr. 1, Mioveni, Arges.
Livrarea de BCF pentru a asigura combustibilul la sucursala RATEN ICN. 
Carburanti auto prin BCF pentru RATEN AP: 
— valoarea primului contract subsecvent aferent anului 2019 este de 577 560 RON,
— valoarea celui de al doilea subsecvent aferent anului 2020 este 577 560 RON,
— valoarea celui de al treilea contract subsecvent aferent anului 2021 este de 577 560 RON,
— valoarea celui de al patrulea subsecvent aferent anului 2022 este de 683 897 RON.
Carburanti auto prin BCF pentru RATEN AP: 
— valoarea maxima a primului contract subsecvent aferent anului 2019 este de 577 560 RON, echivalentul a 96 500 litri:
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 10 000 RON, echivalentul a 1 700 litri,
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 200 BCF, cantitatea maxima 11 551 BCF,
— valoarea maxima pentru al doilea contract subsecvent aferent anului 2020 este de 577 560 RON, echivalentul a 96 500 litri:
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 10 000 RON, echivalentul a 1 700 litri,
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 200 BCF, cantitatea maxima 11 551 BCF,
— valoarea maxima pentru cel de al treilea contract subsecvent aferent anului 2021 este de 577 560 RON, echivalentul a 96 500 litri:
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 10 000 RON, echivalentul a 1 700 litri,
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 200 BCF, cantitatea maxima 11 551 BCF,
— valoarea celui de al patrulea subsecvent aferent anului 2022 este de 577 560 RON, echivalentul a 96 500 litri:
—— valoarea celui mai mic subsecvent va fi de 10 000 RON, echivalentul a 1 700 litri,
—— cantitatea minima a celui mai mic contract subsecvent este 200 BCF, cantitatea maxima 11 551 BCF.
48
Anual.
Valoarea minima a acordului-cadru este de 649 840 RON, iar valoarea maxima a acordului-cadru este de 2 705 697 RON. Cantitatea minima a acordului-cadru este de 129 976 BCF, echivalentul a 108 550 litri, iar cantitatea maxima 54 114 BCF, echivalentul a 4 050 litri.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantii, inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, actualizate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestor documente, 
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/acte constitutive valabil la momentul prezentarii acestuia, 
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, 
— alte documente edificatoare, dupa caz.
— operatorii economici participanti la procedura (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/19.5.2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
— se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz) participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,
— se va prezenta in SICAP odata cu DUAE Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formular tip), de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant, dupa caz),
— se va prezenta in SEAP odata cu DUAE Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formular tip), de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant, dupa caz).
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Cristian Gentea — director general,
— Valentina Cojocaru — director economic — RATEN AP,
— Sofica Costache — dir. economic sucursala RATEN ICN,
— Ctin Paunoiu – dir. sucursala RATEN ICN,
— Georgeta Preda –dir. economic RATEN CITON,
— Rizea Adrian – dir. sucursala RATEN CITON,
— Silviu Turlea — şef Serviciu Aprovizionare – RATEN ICN,
— Ion Costache — sef Birou Transporturi — RATEN ICN,
— Ionel Mihai — sef SAP — RATEN CITON,
— Cosmina Costache — consilier juridic — RATEN AP,
— Adi Nenu — Achizitii Publice Investitii — RATEN AP,
— Angelica Popescu — Achizitii Publice Investitii — RATEN AP.
Operatorii economici care depun oferta trebuie să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic. Scopul cerinței este de a confirma că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a consti [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
„Informaţii generale” cuprinzând informaţii privind operatorul economic şi cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) – 670 000 RON pentru cele 3 loturi (nu se va lua in considerare anul in curs). Pentru echivalenta RON/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR. Pentru lotul I, se solicita o cifra medie de afaceri in cuantum de 20 000 RON pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017); (nu se va lua in considerare anul in curs). Pentru echivalenta RON/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR. Pentru lotul II, se solicita o cifra medie de afaceri in cuantum de 600 000 RON pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017); (nu se va lua in considerare anul in curs). Pentru echivalenta RON/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR. Pentru lotul III, se solicita o cifra medie de afaceri in cuantum de 50 000 RON pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017); (nu se va lua in considerare anul in curs). Pentru echivalenta RON/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR.
Se va completa formularul nr. 12 — Informatii generale cu datele solicitate.
Cerinta nr. 3 „Acord de asociere” — Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alti operatori economici,inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de art. 53 din Legea nr. 98/2016. în Acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva și solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la și în numele tuturor asociatilor, individual și colectiv, și ca liderul asociatiei este raspunzator în nume propriu și în numele Asocierii pentru indeplinirea Contractului.
Cerinta nr. 4 Subcontractare — Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
Cerinta nr. 1 Declaraţie privind Lista principalelor livrări de produse efectuate in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor, conform Instructiunii nr. 2/2017. Lista principalelor livrări de produse efectuate in ultimii 3 ani va conţine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi pentru cele mai importante livrari. Pentru demonstrarea experienţei similare ofertantul trebuie sa prezinte certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.
Cerinta 2 — Informații privind țerții susținători. Capacitatea tehnica și/sau profesională a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Terțul/terții ce asigură susținerea privind îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesionala, nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167, precum și art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va completa cerintele corespunzatoare. Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta și Acordurile de asociere. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate în acordurile de asociere.
În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Acordul/acordurile de subcontractare se va depune odata cu DUAE. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Documentele justificative ale subcontractantului/ subcontractanților care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, ofertantilor clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la livrarile efectuate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante, respectiv: descriere, valoarea, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si beneficiarul.
Atenție: În acest sens se vor indica în DUAE la secțiunea „Descriere”: obiectul contractului invocat drept experiență similară, iar valoarea, data și beneficiarul contractului completându-se la secțiunile dedicate acestor informații. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.
Nota: Dacă valorile contractelor de natură similară sunt în alta moneda decat RON, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii îndeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro.
DUAE completat și depus de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, la care se ataseaza:
— DUAE completat de tertul sustinator, 
— Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala acordata, al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre teri/terti sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta ofertantilor clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
10
În vederea participării la licitaţia electronică operatorii economici trebuie să fie înregistraţi in SEAP având certificat digital valid.Procesul repetitiv de ofertare se referă numai la preţul total al ofertei.
Licitaţia electronică va începe la doua zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei.
Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul să liciteze:
1) In [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-03-07
15:00
2019-06-07
2019-03-07
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare.
2019-01-29
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.